Brucella, Burkholderia och Francisella

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:

Bakterier riskklass 3

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Brucella, Burkholderia och Francisella på remissen. Om fler provmaterial tas ska misstanke anges även på de remisserna.

Vid eventuellt fynd vidarebefordras provmaterialet till Nationellt referenslaboratorium för PCR, odling och eventuell resistensbestämning. Detta kan medföra tilläggskostnader.

Misstanke om Brucella, Burkholderia eller Francisella

Vid bakteremi

Beställ: Blododling, aerob/anaerob -blod.

Sår/ytlig abscess

Beställ: Bakterieodling -Sår, -Absc, Ange alltid lokalisation.

Djup abscess/lymfkörtel/led

Beställ: Bakterieodling djup infektion -Absc, -Benbit, -Drän sp, -Drän vtsk -Galla, -Punktat, -Sekr, -Vävnad. Ange alltid lokalisation.

Benmärg

Beställ: Bakterieodling djup infektion -punktat. Ange benmärg under Lokalisation.

Cebrospinalvätska (Csv)

Beställ: Bakterieodling -Csv

Djupa luftvägar

Vid misstanke om Brucella eller Francisella
Beställ: Bakterieodling luftvägar -Bronk, -Borste, -BAL, -Trak

Sputum och urin

Vid misstanke om Burkholderia
Beställ: Bakteriodling -Sput
Beställ: Bakterieodling -U

Tilläggsinformation

Brucella
Brucellos är en systemisk infektion som kan ge mycket varierande och ospecifika symptom och nedslag på många olika ställen i kroppen, vanligtvis med låggradig feber. Allvarligare komplikationer som artrit, spontanabort och endokardit förekommer.

Brucella är en zoonos men förekommer inte endemiskt hos djur i Sverige eller angränsande länder. Brucella är endemisk i djurpopulationer i Mexico, Syd- och Centralamerika, Östeuropa, Asien, Afrika, Karibien, Mellanöstern och Medelhavsländerna. Risk för smitta från djur till människa sker om man ätit rått kött eller opastöriserade mejeriprodukter från dessa områden.

Brucellabakterier är långsamväxande små gramnegativa stavar som kan vara svåra att se vid mikroskopi.

Burkholderia
Burkholderia pseudomallei-bakterien förekommer i jord och vatten och kan ge upphov till sjukdomen melioidos. Symtomen varierar från akut livshotande sepsis till kronisk låggradig infektion. De flesta som drabbas av sjukdomen har en annan underliggande sjukdom såsom diabetes mellitus. Smitta sker vanligen via små sår men kan även ske genom inandning av kontaminerat damm, förtäring av eller direktkontakt med smittade djur.
Bakterien förekommer framför allt i nordöstra Thailand och norra Australien men uppträder även i andra delar av Asien, Sydamerika och Karibien. Inkubationstid är 1–21 dagar.

Burkholderia mallei-bakterien är närbesläktad med Burkholderia pseudomallei men är en zoonos. Bakterien kan infektera ett flertal djur, inklusive människan, men ger framförallt upphov till sjukdom hos hästdjur. Hos människa kan sjukdom uppträda i form av en hudvariant (rots), lungsjukdom och akut sepsis. Människan smittas genom direktkontakt med smittade djurs slemhinna eller genom inandning av aerosol.
Sjukdomen förekommer endemiskt bland vissa djur i Asien men är utrotad i Europa sedan 50 år tillbaka. Inkubationstiden varierar från några dagar till månader.

Burkholderiabakterier är snabbväxande gramnegativa stavar.

Francisella tularensis orsakar tularemi/harpest
Bakterien kan orsaka sår och lymfkörtelsvullnad vid närmaste lymfkörtelstation och ibland abscessbildning eller pulmonell tularemi med lunginflammation.

Smitta kan ske via direktkontakt med sjuka djur, stick av smittad mygga/bett av fästing, inandning av partiklar som är förorenade med djurs avföring eller intag av smittat vatten eller föda. Sjukdomen förekommer i Sverige främst i Norrland och norra Svealand. Huvuddelen av fall uppträder i juli-oktober.

Francisella tularensis-bakterier är långsamväxande små gramnegativa stavar som kan vara svåra att se vid mikroskopi.

Remiss:

Elektronisk i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss Klinisk mikrobiologi

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om Brucella, Burkholderia eller Francisella (tularemi) på remissen.

Klinisk misstanke ska anges på samtliga mikrobiologiska remisser/beställningar.

Provtagning:

Patientprovtagning medför ingen smittrisk för provtagare vid arbete enligt basala hygienrutiner.

Blododling, aerob/anaerob

Blododling

Bakterieodling

- Cerebrospinalvätska 
- Urin

Bakterieodling, djup infektion

- Benmärg
- Kateter och spetsar (ex. dränspets)
- Punktat och djupa infektioner
- Vävnad och biopsi

Bakterieodling luftvägar och sputum

- Bronkialsekret (Bronk) och Skyddad borste (Borste)
- Bronkoalveolärt lavage (BAL)
- Sputum
- Trakealsekret (Trak)

Bakterieodling sår/ytlig abscess

- Sårsekret

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Blodflaskor

- Förvara blodflaskorna i rumstemperatur.
- Blodflaskorna ska vara på laboratoriet snarast, om möjligt inom 2 timmar

Övriga prov

- Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​

Svarsrutiner:
Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
 

Blododling och Bakterieodling djup infektion

Provet hanteras/inkuberas på Klinisk mikrobiologi:

Vid växt av misstänkt fynd av Brucella, Burkholderia mallei/pseudomallei eller Francisella skickas provet till Nationellt referenslaboratorium för artbestämning (PCR och odling). Resistensbestämning kan fås på begäran.

Blododling:
Preliminärt svar lämnas så fort växt föreligger.
Negativ odling slutsvaras efter 10 dagar.

Bakterieodling djup infektion:
Provmaterialet odlas på Mikrobiologen i blododlingsflaska eller buljong.
- Blododlingsflaska: svar lämnas så fort växt föreligger.
- Buljong: vid växt och misstanke om Brucella, Burkholderia mallei/pseudomallei eller Francisella skickas provet till Nationellt referenslaboratorium för vidare analys.
Svar på fynd av andra bakterier kan försenas.

Preliminärt svar lämnas inom 2-6 vardagar.
Negativ odling slutsvaras efter 6-10 dagar

Bakterieodling

Finns misstanke om Brucella, Burkholderia eller Francisella (tularemi) vidarebefordras provet direkt till Nationellt referenslaboratorium för analys, odling och eventuell PCR.

Eventuellt provmaterial som kommer till Mikrobiologen för annan odling kan försenas eller ibland inte genomföras på grund av risk för laboratoriesmitta.

Bakterieodling csv:
Negativ odling slutsvaras vanligen efter 10 dagar.

Svarstider från Nationellt referenslaboratorium

Se Brucella, Burkholderia mallei/pseudomallei och Francisella på
Folkhälsomyndigheten (Nationellt referenslaboratorium)
och Folkhälsomyndighetens Analyskatalog 

OBS: Prover med tularemifrågeställning ska för närvarande skickas till Folkhälsomyndigheten, Stockholm.
Norrlands Universitetssjukhus mikrobiologiska laboratoriet kan för tillfället inte utföra arbete i säkerhetslaboratoriet (P3 lab) vilket innebär att de inte kan odla prover med misstanke om tularemi.
Provtagningsanvisningar Region Västerbotten

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​