Sjukhusets organisation

Karolinska Universitetssjukhuset är en förvaltning inom Region Stockholm. Sjukhuset har en egen styrelse och verksamheten leds av sjukhusdirektören.

Sjukhuset är organiserat efter patientens väg genom vården i teman och funktioner samt centrala stabsfunktioner som ger stöd till vårdverksamheterna. 

Teman:

 • Akut och Reparativ Medicin
 • Barn /Astrid Lindgrens Barnsjukhus
 • Cancer
 • Hjärta, Kärl och Neuro
 • Inflammation och Åldrande
 • Kvinnohälsa och Hälsoprofessioner

Funktioner

 • Medicinsk Diagnostik Karolinska
 • Perioperativ Medicin och Intensivvård
 • Barn - Perioperativ medicin och intensivvård

Centrala staber och andra administrativa stödfunktioner:

 • Rättskansli
 • Ekonomi och Inköp
 • Forskning, Utbildning och Utveckling
 • Human Resources
 • Kommunikation
 • Vårdstöd och Teknik
 • Stab Produktion
 • Chefläkare och Chefsjuksköterska

Om organisationen i korthet

Sjukhusets teman och funktioner kan organisera sig på det sätt som lämpar sig bäst för respektive verksamhet. Flera verksamheter har valt en tvåbent organisation, där en verksamhetschef som är sjuksköterska ansvarar för omvårdnadsverksamheten och en verksamhetschef som är läkare ansvarar för den medicinska enheten. Inom varje tema och funktion finns ett antal medicinska enheter som samlar likartad vård.

Funktion är ett kompetensområde som löper tvärs genom teman. En funktion bistår med kompetenser och resurser som används inom många olika områden, patientgrupper och därmed flera teman.

Två siter

Verksamheten bedrivs i huvudsak på sjukhusets två siter, i Solna och i Huddinge. Sjukhuset ansvarar även för vissa verksamheter som är belägna på bland annat Södersjukhuset, Danderyds sjukhus, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus, samt vid lokala laboratorier i primärvården.

Mer om teman, funktioner och staber

Övergång till tematisk organisation

Den 3 juni 2016 gick Karolinska Universitetssjukhuset in i en ny tematisk organisation. Under en period har då sjukhuset haft två organisationsstrukturer - den tidigare med vårddivisioner och klinikstruktur. Övergången till den tematiska organisationen skedde successivt och 1 oktober 2017 gick de sista delarna av verksamheten över i en organisation med teman och funktioner. 

Från den 1 januari 2020 införde Karolinska en justerad verksamhetsmodell med syfte att förbättra samt förenkla och minska otydligheter i organisationen och utvecka organisationen vidare.

Samlad universitetssjukvård 2004

Den 1 januari 2004 bildades Karolinska Universitetssjukhuset. Verksamheterna vid Huddinge Universitetssjukhus och Karolinska Sjukhuset slogs då samman till en gemensam organisation.

1940 invigdes dåvarande Karolinska Sjukhuset och 1972 invigdes Huddinge Sjukhus.