Chlamydophila pneumoniae, Chlamydophila psittaci, Mycoplasma pneumoniae, Pertussis och Legionella

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om aktuell luftvägsinfektion med Chlamydophila- och/eller Mycoplasma pneumoniae
Där diagnostik är indicerat, till exempel vid pneumoni.
Beställ: ChlamMycopPert -BAL, -Nf, -Sput, -Sv, -Trak
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis- och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstanke om aktuell infektion med Chlamydophila psittaci
Prov från nedre luftvägar. Analysen ingår alltid i de prover där Legionella-diagnostik begärts. Kompletterande information finns på indikationer tillägg.
Beställ: Legionella m.fl -BAL, -Sput, -Trak
Analys: Chlamydophila psittaci-, Chlamydophila pneumoniae-, Legionella pneumophila-, Legionella species-, Mycoplasma pneumoniae-, Parapertussis-och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Misstanke om aktuell Legionella-infektion
Prov från nedre luftvägar och urinprov, bör tas samtidigt.
Beställ: Legionella m.fl -BAL, -Sput, -Trak
Analys: Legionella pneumophila-, Legionella species-, Chlamydophila pneumoniae-,Chlamydophila psittaci-, Mycoplasma pneumoniae-,Parapertussis-och Pertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ: Legion/Pneumok-Ag -U
Analys: Legionella pneumophila serogr 1- och Pneumokocker antigen utförs alltid tillsammans.

Misstanke om kikhosta (Pertussis)
Se även Indikationer tillägg.
Beställ: ChlamMycopPert -Nf
Analys: Chlamydophila pneumoniae-, Mycoplasma pneumoniae-, Pertussis- och Parapertussis-DNA utförs alltid tillsammans.

Beställ Pertussis-Ak -S
Analys: Pertussis FHA IgA och IgG samt Pertussis toxin IgA och IgG utförs alltid tillsammans.

Bedömning av pertussisimmunitet
Beställ: Pertussisimmunitet -serum

Tilläggsinformation

Chlamydophila psittaci (psittakos, ornitos)
C. psittaci är en ovanlig orsak till pneumoni som särskilt ses hos individer som har nära fågelkontakt. C. psittaci kan även ge influensaliknande sjukdomsbild och inkubationstiden är oftast 5-14 dagar, men kan vara upp mot en månad. Bakterien smittar väldigt sällan mellan människor, utan uppträder nästan alltid som en zoonos, där människor smittas av fåglar.

Legionella
Legionellainfektion är en ovanlig, men allvarlig orsak till pneumoni. Legionellabakterier växer inte fram vid vanlig bakterieodling, varför specialdiagnostik krävs. DNA-påvisning av Legionella på nedre luftvägsprov kan användas för att diagnosticera samtliga legionellaarter. Positiva DNA-prov odlas för vidare art- och serotypning.

Urinantigentest kan endast användas för att diagnosticera Legionella pneumophila serogrupp 1, den vanligaste orsaken till svår Legionella-pneumoni. Urinantigentestet kan inte användas för att utesluta legionellainfektion, eftersom testen inte täcker övriga serogrupper av Legionella pneumophila och inte heller övriga legionellaarter. Negativt testresultat utesluter inte heller legionellainfektion med Legionella pneumophila serogrupp 1.

Pertussis

Vid misstanke om aktuell pertussis rekommenderas prov för påvisande av pertussis-DNA i nasofarynx och/eller serum för antikroppspåvisning, beroende på hur länge patienten har haft symtom. Störst chans att påvisa DNA är tidigt i förloppet.
Antikroppsbestämningen blir positiv efter ca 3-4 veckor, uppföljande prov kan behövas om provet är taget tidigare i förloppet. Ange insjukningsdatum och eventuellt tidigare vaccination på beställningen.

Hos individer med IgA-brist kan analysresultatet för Pertussistoxin-IgA och FHA-IgA bli falskt negativa. I Sverige förekommer denna brist hos ca 1/600 individer.
Vid tolkning av serologin bedöms både IgG- och IgA-antikroppar och de flesta infekterade individer svarar med stegring i båda dessa antikroppsklasser. Personer över 50 år kan vid pertussisinfektion ibland svara med endast ett positivt FHA-IgA vilket innebär att hos patienter med IgA-brist kan pertussis inte påvisas med serologi. Om prov är taget i tidigt skede och klinisk misstanke kvarstår rekommenderas nytt uppföljande prov för ny bedömning. Ingen screening för IgA-brist utförs.
Remiss:
Remiss Klinisk mikrobiologi
Provtagning:
ChlamMycopPert
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör Provtagning BAL
- nasofarynxaspirat, Trakealsugset och sugkateter
- nasofarynxsekret, TRANSWAB blå Provtagning nasofarynx
- sputum, Sputumburk  Provtagning sputum
- svalgsekret, bakre svalgvägg, TRANSWAB lila Provtagning svalg
- trakealsekret, Sterilt provrör

Legionella m.fl
- bronkoalveolärt lavage (BAL), Sterilt provrör
- sputum, Sputumburk
- trakealsekret, Sterilt provrör

Legion/Pneumok-Ag
- urin, Sterilt provrör, 2-9 mL. Provtagning urin

Pertussis
Pertussis-Ak, Pertussisimmunitet
- blodprov i Serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Förvara provet kylt.
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. ​
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Svar lämnas inom 1-3 vardagar:
Chlamydophila pneumoniae-DNA
Chlamydophila psittaci-DNA
Legionella-DNA
Mycoplasma pneumoniae-DNA
Parapertussis-DNA
Pertussis-DNA

Legionellaodling utförs endast om Legionella-DNA påvisas:
Svar lämnas inom 7-10 dagar efter positiv DNA-påvisning.
Legionella pn serogr 1-Ag och Pneumokock-Ag: Svar lämnas inom 3-4 timmar under laboratoriets öppettider. Öppettider
Övriga tider: Svar lämnas inom 1 dygn. 

Perstussis-Ak, Pertussisimmunitet
Svar lämnas inom 1-2 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk ​Information om ackrediterade tjänster.​​​