Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

Här finns information om hur operationer, cancerbehandlingar och planerade besök påverkas med med anledning av coronaviruset.

Kontakta mottagning om du känner dig sjuk

Om du har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Många operationer senareläggs

Många planerade operationer kommer att senareläggas för att kunna frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning.

Så påverkas din cancerbehandling

  • Om du precis har fått en cancerdiagnos kan utvärdering och planering av din behandling komma att påverkas något till och med att pandemikrisen passerat. Bedömning görs utifrån vilken typ av cancer det gäller och hur snabbt behandling behöver sättas in.
  • De flesta pågående cellgifts- och strålningsbehandlingar fortsätter som planerat tills vidare. Som vanligt behöver vi kontrollera ditt hälsotillstånd inför dina kurer och ibland skjuta på behandlingen om du inte är i skick att få nästa kur.
  • Om vi mot bakgrund av den pågående epidemin bedömer att riskerna att få just din behandling är för stora så kan vi välja alternativa behandlingar som kan genomföras med större säkerhet.
  • Då många kirurgiska ingrepp senareläggs så kan du komma att erbjudas hormon-, cellgifts- eller strålbehandling som första behandling för att bromsa tumörväxten till dess att kirurgin kan genomföras.
  • Akut kirurgi kommer att utföras som vanligt utifrån läkarbedömning.
  • För cancerpatienter som är i uppföljningsfas så kommer de flesta uppföljningsbesök hos sjuksköterska och läkare vara pausade tillsvidare eller genomföras som telefonkontakt i stället mottagningsbesök
  • Om du är orolig för återfall eller har problem relaterade till din cancersjukdom som kräver uppföljning kan vi fortfarande boka mottagningsbesök

Har jag ökad risk att bli sjuk av covid-19?

Eftersom detta är ett nytt virus är kunskapsläget vad gäller riskgrupper delvis oklart, men patienter med nedsatt immunförsvar pga. cancerbehandling har en ökad risk för att drabbas av infektion och en ökad risk att bli allvarligt sjuka om det får covid-19. Vi rekommenderar därför att alla patienter med cancer följer de riktlinjer som givits för personer över 70 år.
Läs mer: Folkhälsomyndigheten - Skydda dig och andra


Några grupper har en särskilt hög risk och kommer att få ytterligare instruktioner av vårdpersonalen i samband med sin behandling/sina kontroller:
- Patienter som någon gång genomgått benmärgs- eller stamcellstransplantation.
- Patienter som har pågående behandling med strålning, cytostatika (cellgifter) eller annan behandling som hämmar immunförsvaret.

Skyddar munskydd mot covid-19?

Vi rekommenderar inte användning av munskydd för att skydda sig mot att bli smittad. För bakgrund till den rekommendationen var god se Folkhälsomyndigheten - Frågor och svar

Besöksförbud

Sedan torsdagen den 12 mars finns ett generellt besöksförbud på sjukhusets samtliga vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Det införs också begränsningar för närstående att medverka vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Du kommer att bli kontaktad inför behandling och nybesök och får då besked vad som gäller för dig.
Även tolkar berörs av besöksförbudet och vi anlitar istället telefontolk vid behov