Information till dig som är cancerpatient angående covid-19

Här finns information om hur operationer, cancerbehandlingar och planerade besök påverkas med anledning av coronaviruset.

Kontakta mottagning om du känner dig sjuk

Om du har ett inbokat besök på mottagning och känner dig sjuk (feber och/eller har luftvägssymtom) bör du kontakta mottagningen i förväg. Personalen gör en bedömning om besöket kan genomföras eller bör flyttas fram. Om besöket är nödvändigt för din hälsa/behandling, ordnar personalen så att det kan genomföras så att risken för smittspridning minimeras.

Många operationer senareläggs

Ibland tvingas vi senarelägga vissa operationer för att frigöra kompetens och vårdplatser som kan behövas för svårt sjuka patienter, inte bara de med covid-19. Berörda patienter kommer att kontaktas. Om du har frågor är du välkommen att kontakta respektive mottagning.

Så påverkas din cancerbehandling

  • Om du precis har fått en cancerdiagnos kan utvärdering och planering av din behandling komma att påverkas något till och med att pandemikrisen passerat. Bedömning görs utifrån vilken typ av cancer det gäller och hur snabbt behandling behöver sättas in.
  • De flesta pågående cellgifts- och strålningsbehandlingar fortsätter som planerat tills vidare. Som vanligt behöver vi kontrollera ditt hälsotillstånd inför dina kurer och ibland skjuta på behandlingen om du inte är i skick att få nästa kur.
  • Om vi mot bakgrund av den pågående epidemin bedömer att riskerna att få just din behandling är för stora så kan vi välja alternativa behandlingar som kan genomföras med större säkerhet.
  • Om vi av säkerhetsskäl behöver skjuta på en planerad operation kan du komma att erbjudas hormon-, cellgifts- eller strålbehandling som första behandling för att bromsa tumörväxten till dess att kirurgin kan genomföras.
  • Akut kirurgi kommer att utföras som vanligt utifrån läkarbedömning.
  • För cancerpatienter som inte har pågående aktiv behandling och är i uppföljningsfas så omplaneras återbesök till telefonkontakt om möjligt. Vissa återbesök kan komma att skjutas upp.
  • Om du är orolig för återfall eller har problem relaterade till din cancersjukdom som kräver uppföljning kan vi fortfarande boka mottagningsbesök.

Har jag ökad risk att bli sjuk av covid-19?

Eftersom detta är ett nytt virus är kunskapsläget vad gäller riskgrupper delvis oklart, men patienter med nedsatt immunförsvar pga. cancerbehandling har en ökad risk för att drabbas av infektion och en ökad risk att bli allvarligt sjuka om de får covid-19. Vi rekommenderar därför att alla patienter med cancer följer de riktlinjer som givits för personer över 70 år.
Läs mer: Folkhälsomyndigheten, Skydda dig och andra

Några grupper har en särskilt hög risk och kommer att få ytterligare instruktioner av vårdpersonalen i samband med sin behandling/sina kontroller:
- Patienter som någon gång genomgått benmärgs- eller stamcellstransplantation.
- Patienter som har pågående behandling med strålning, cytostatika (cellgifter) eller annan behandling som hämmar immunförsvaret.

Rekommendation avseende användande av munskydd

Patienter och vårdnadshavare/medföljare rekommenderas använda kirurgiskt munskydd IIR (benämns fortsatt som munskydd) vid besök i sjukvården. Munskyddet tas på senast vid ankomst till mottagningen och behålls på under hela besöket. Undantag gäller för barn <16 år samt personer som av någon anledning inte kan bära munskydd. Verksamheten tillhandahåller munskydd till de patienter och vårdnadshavare/medföljare som inte bär eget munskydd vid ankomsten och/eller till dem som under vistelsen har behov av att byta. För rekommendation avsende användning av munskydd i övrigt hänvisas till Folkhälsomyndigheten.

Vaccination mot covid-19

Vaccination sker bland annat inom primärvården och på särskilda vaccinationsmottagningar. Uppdaterad information om vaccination finns på 1177.se. För mer information se även informationsblad.

Besöksrestriktioner

Det råder besöksrestriktioner på sjukhusets samtliga vårdavdelningar i Solna och Huddinge. Restriktionerna påverkar även närstående vid mottagningsbesök, undersökningar och öppenvårdsbehandlingar. Om du behöver ha med dig en närstående när du besöker vår öppenvård ber vi dig kontakta mottagningen så att vi kan godkänna och förbereda besöket.

Även tolkar berörs av restriktionerna och vi anlitar telefontolk vid behov.