Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa särskilt sällsynta eller svårbehandlade diagnoser och vårdområden koncentreras till max fem utförare. Genom denna centralisering uppnås ökad kunskap, kvalitet och patientsäkerhet.

Socialstyrelsen beslutar vilka vårdområden som ska omfattas av denna högsta vårdnivå samt antalet tillstånd. Tillstånden följs upp regelbundet för att säkerställa hög kvalitet. På EU-nivå samarbetar Karolinska med andra specialister genom Europeiska referensnätverk (ERN).

NHV-tillstånd på Karolinska

Avancerad bäckenkirurgi

NHV-tillståndet avancerad bäckenkirurgi innefattar bedömning inför, och i förekommande fall, kirurgisk åtgärd vid:

 • Lokalt avancerad kolorektal cancer
 • Lokalt återfall av kolorektal cancer
 • Recidiv/resttumör efter primärt kurativt syftande strålbehandling vid analcancer, gynekologisk cancer (cervix- endometrie-, vaginal-, vulvacancer), prostatacancer samt urinblåscancer
 • Avancerad urinblåscancer (kliniskt T4b och/eller lymfkörtelspridning M1a)
 • Ovanliga eller oklara tumörformer i bäckenet

Tillståndet gäller från den 1 juli 2024 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet avancerad bäckenkirurgi (karolinska.se)

Behandling av barn med cochleaimplantat

NHV-tillståndet behandling av barn med cocleaimplantat omfattar följande åtgärder:

 • Anbringande av cochleärt implantat
 • Inkoppling av cochleärt implantat

Dessa åtgärder genomförs endast för barn (under 18 år) med missbildningar eller skador i temporalbenet så som:

 • Common cavity
 • Incomplete partition typ I, II och III
 • Cochleahypoplasi
 • Hypoplasi av hörselnerven
 • Oblitererande cochleit
 • Preoperativt konstaterade missbildningar eller förvärvade avvikelser av temporalbenet (utanför innerörat) och skallbasen som allvarligt påverkar möjligheten att anbringa cochleaimplantat.

Tillståndet gäller från den 1 januari 2012 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet behandling av barn med cocleaimplantat (karolinska.se)

Fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer

NHV-tillståndet fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer omfattar bedömning inför eventuell fertilitetsbevarande kirurgi samt genomförande av denna på patienter med histopatologiskt verifierad livmoderhalscancer.

Tillståndet gäller från den 1 oktober 2022 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet fertilitetsbevarande kirurgi vid livmoderhalscancer (karolinska.se)

CRS/HIPEC

NHV-tillståndet cytoreduktiv kirurgi (CRS) kombinerad med hyperterm intraperitoneal kemoterapi (HIPEC) innebär att behandlingen är avsedd för patienter med spridd cancer i bukhinnan. Vid CRS/HIPEC genomförs kirurgisk reduktion av tumörbördan i bukhålan följt av varm cellgiftsbehandling.

Tillståndet gäller från den 1 januari 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet CRS/HIPEC (karolinska.se)

Fosterterapi (inkl. Intrauterina behandlingar)

Centrum för fostermedicin på Karolinska universitetssjukhuset ansvarar för nationell högspecialiserad vård inom fosterterapi. Området omfattar ovanliga tillstånd där foster behandlas inuti livmodern för att barnet ska överleva eller få en bättre livskvalitet.

NHV-tillståndet fosterterapi inkluderar:

 • Fetoskopiska ingrepp
 • Cordocentes (punktion av navelsträngskärl hos foster)
 • Laserkoagulation
 • Fetal radiofrekvensablation
 • Behandling av fetal hypotyreos och struma vid underfunktion av sköldkörteln hos fostret
 • Intrauterin shuntbehandling
 • Intrauterina transfusioner

Tillståndet för vårdområdet Intrauterina behandlingar gäller från den 1 januari 2013 och tillsvidare.

Tillståndet för vårdområdet Fosterterapi gäller från den 1 mars 2021 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om fosterterapi och intrauterina behandlingar (karolinska.se)

 

Högisoleringsvård vid högsmittsamma sjukdomar

NHV-tillståndet omfattar högisoleringsvård av patienter (oavsett ålder) med misstänkt eller bekräftad högsmittsam allvarlig infektion. 

Uppdraget inkluderar exempelvis men inte uteslutande vård tills patienten tillfrisknar eller avlider. 

Tillståndet gäller från den 1 januari 2025 och tillsvidare.

Extraktion av pacemakerutrustning

NHV-tillståndet extraktion av pacemakerutrustning inrymmer ställningstagande till och vid behov extraktion av pacemaker/ICD-elektroder (implantable cardioverter defibrillator-elektroder) för personer över 18 år.

Tillståndet gäller från den 1 januari 2024 och tillsvidare.

Förvärvade ryggmärgsskador

NHV-tillståndet omfattar uppdraget att bedriva vård vid förvärvad traumatisk och icke-traumatisk ryggmärgsskada, som är fokal (avgränsad) och icke-progredierande (primärt inte förväntas förvärras). Efter det akuta omhändertagandet (diagnos och initial stabilisering) ska subakut vård och rehabilitering, så kallad primär rehabilitering, av förvärvad ryggmärgsskada bedrivas vid nationell högspecialiserad enhet fram till utskrivning.

Det nationella uppdraget inkluderar även vård som avser barn och ungdomar med förvärvade ryggmärgsskador och funktionellt mycket höga skador med förväntat kvarstående behov av andningsstöd.

Tillståndet gäller från den 1 april 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet förvärvade ryggmärgsskador (karolinska.se)

Könsdysfori

NHV-tillståndet inkluderar:

 • Psykiatrisk diagnostik, utredning och bedömning
 • Beslut och uppföljning av fortsatt behandling
 • Utredning och bedömning inom endokrinologi
 • Initial behandling inom logopedi
 • Viss könsbekräftande kirurgi så som yttre genitalia och stämbandskirurgi för vuxna

Tillståndet gäller från den 1 januari 2024 och tillsvidare. 

Kroniska lungsjukdomar hos barn

NHV-tillståndet omfattar viss vård för barn med misstänkt eller diagnosticerad svår eller oklar kronisk lungsjukdom. Följande, men inte uteslutande, patientgrupper är aktuella:

 • Primär ciliär dyskinesi (PCD)
 • Kroniskt obstruktiva lungsjukdomar av oklar genes och/eller som är behandlingsresistenta
 • Bronkiektasier eller andra sekundära lungskador
 • Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar samt barn med behov av ventilationsstöd
 • Interstitiella lungsjukdomar (ILD)
 • Lung/thorax - eller nedre luftvägsmissbildningar

Tillståndet gäller från den 1 januari 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet kroniska lungsjukdomar hos barn på Karolinska Universitetssjukhuset Solna och på Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.(karolinska.se)

Vulvacancer

NHV-tillståndet avser kurativt syftande behandling vid vulvacancer.

Tillståndet gäller från den 1 januari 2023 och tillsvidare.

Levertransplantation

NHV-tillståndet levertransplantation inkluderar:

 • Homolog levertransplantation
 • Homolog partiell transplantation
 • Homolog levertransplantation vid levande donator
 • Heterolog levertransplantation
 • Heterolog partiell transplantation
 • Extirpation av transplanterad lever
 • Annan operation i samband med levertransplantation och uttagning av del av lever till transplantation från levande donator

Tillståndet gäller från den 1 juli 2010 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet levertransplantation (karolinska.se)

Intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat

NHV-tillståndet omfattar bedömning av patienter med leversvikt i behov av intensivvård, där levertransplantation kan vara indicerat och övertagande av patienten för intensivvård och behandlingsoptimering.

Tillståndet gäller från den 15 december 2021 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet intensivvård där levertransplantation kan vara indicerat (karolinska.se)

Anorektala och vissa urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprungs sjukdom

NHV-tillståndet viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprung sjukdom ingår i uppdraget för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Uppdraget omfattar i korthet:

 • Medfödd avsaknad, atresi eller stenos av rektum med eller utan fistel
 • Medfödd avsaknad, atresi eller stenos av anus med eller utan fistel
 • Hirschsprungs sjukdom
 • Bestående kloak
 • Medfödd avsaknad av vagina
 • Epispadi
 • Extrofi av urinblåsan

Tillståndet gäller från den 30 juni 2018 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om viss kirurgi vid anorektala och urogenitala missbildningar samt vid Hirschsprung sjukdom samt blåsexstrofi och vaginalatresi (karolinska.se)

Moyamoya

NHV-tillståndet avser viss vård vid moyamoya sjukdom och syndrom. Uppdraget omfattar:

 • Multidisciplinär bedömning
 • Beslut om behandling och eventuell kirurgisk behandling
 • Uppföljningsplan och viss högspecialiserad uppföljning

Patienter med misstänkt moyamoya, där diagnosen inte kan ställas på lokalt eller regionalt sjukhus ska remitteras till en nationell högspecialiserad enhet för högspecialiserad utredning.

Tillståndet gäller från den 1 april 2022 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet Moyamoya (karolinska.se)

Neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer

NHV-tillståndet omfattar bedömning, behandling och uppföljning av patienter med neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer.

Tillståndet gäller från den 1 april 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om neuroendokrina tumörer i buken och avancerade binjuretumörer (karolinska.se)

Nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens

NHV-tillståndet viss vård inom nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens omfattar följande:

 • All vaginal nätkirurgi vid prolaps
 • Bedömning och eventuell borttagning av vaginala prolapsnät
 • Bedömning och eventuell borttagning av inlagt nät efter inkontinensoperationer

Tillståndet gäller från den 1 oktober 2022 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet nätkirurgi vid prolaps och urininkontinens (karolinska.se)

Preimplantatorisk genetisk diagnostik

NHV-tillståndet omfattar vård inom preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD). Följande ingår i uppdraget:

 • Genetisk vägledning specifikt för PGD-behandling
 • Behandlingsbeslut, specifikt om PGD är möjligt eller ej utifrån lag, genetisk och reproduktionsmedicinsk aspekt
 • PGD-behandling

Tillståndet gäller från den 1 mars 2021 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet preimplantatorisk genetisk diagnostik (PGD) (karolinska.se)

Stamcellstransplantationer vid systemisk skleros

NHV-tillståndet omfattar patienter med tidigt diagnosticerad systemisk skleros (systemisk sklerodermi), där prognosen bedöms vara allvarlig på grund av inre organpåverkan och/eller snabb och utbredd hudprogress. Aktuella patienter ska remitteras till en nationell vårdenhet för bedömning, vidare utredning och eventuell blodstamcellstransplantation.

Tillståndet gäller från den 1 januari 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet stamcellstransplantationer vid systemisk skleros (karolinska.se)

Trofoblastsjukdomar

NHV-tillståndet omfattar viss vård inom trofoblastsjukdomar. Uppdraget inkluderar:

 • Komplett mola hydatidosa
 • Partiell mola hydatidosa
 • Ospecificerad mola hydatidosa
 • Invasiv mola
 • Misstänkt choriocarcinom
 • Placental site trophoblastic tumor
 • Tumör av osäker eller okänd natur i placenta
 • Choriocarcinom.

Tillståndet gäller från den 1 juli 2020 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet trofoblastsjukdomar (karolinska.se)

EXIT

NHV-tillståndet omfattar åtgärden ex utero intrapartum treatment (EXIT).

Tillståndet gäller från den 1 maj 2020 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet EXIT (karolinska.se)

Medfödd metabol sjukdom, inkl. nyföddhetsscreening

NHV-tillståndet omfattar i korthet:

 • Nyföddhetsscreening
 • Verifiering av nyföddhetsscreening samt vid behov riktad utredning
 • Handha larm från nyföddhetsscreeningen
 • Göra minst en klinisk bedömning vid säkerställd metabol sjukdom
 • Ställningstagande till avancerad behandling

Tillståndet gäller från den 1 Juli 2024 och tillsvidare.

Medfött diafragmabråck

NHV-tillståndet medfött diafragmabråck ingår i uppdraget för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Uppdraget omfattar:

 • Radikaloperation av medfött diafragmabråck
 • Laparoskopisk operation av medfött diafragmabråck

Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet medfött diafragmabråck (karolinska.se)

Svåra hudsymtom

NHV-tillståndet för svåra hudsymtom omfattar rådgivning, utredning, behandling och uppföljning av personer med svåra hudsymtom, oavsett ålder, orsakade av exempelvis men inte uteslutande; blåsdermatoser, läkemedelsreaktioner, pyoderma gangrenosum och hidradenitis suppurativa.

Tillståndet gäller från den 1 juli 2024 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet svåra hudsymtom (karolinska.se)

Missbildningar av matstrupen

NHV-tillståndet missbildningar av matstrupen ingår i uppdraget för viss avancerad barn- och ungdomskirurgi. Uppdraget omfattar:

 • Atresi av esofagus utan fistel
 • Atresi av esofagus med trakeo-esofagal fistel
 • Medfödd trakeo-esofagal fistel utan atresi

Tillståndet gäller från 30 juni 2018 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet missbildningar av matstrupen (karolinska.se)

Systemisk amyloidos

NHV-tillståndet omfattar utredning inför och ställningstagande till behandling, samt eventuellt genomförande av behandling och uppföljning av patienter med ATTRv-amyloidos oavsett komplikationsgrad samt oklara/komplexa fall av övriga systematiska amyloidossjukdomar.

Tillståndet gäller från 1 Juli 2024 och tillsvidare.

Testikelcancer

NHV-tillståndet omfattar retroperitoneal lymfkörtelutrymning vid testikelcancer.

Tillståndet gäller från 14 december 2022 och tillsvidare.

Osteogenesis imperfecta

NHV-tillståndet för osteogenesis imperfecta omfattar i korthet:

 • Bedömning, läkemedelsbehandling och korsettutprovning vad gäller barn och tolkning av genetisk analys
 • Ortopediska ingrepp och frakturbedömning för både barn och vuxna.

Tillståndet gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet osteogenesis imperfecta (karolinska.se)

Tarmrehabilitering för barn

NHV-tillståndet för tarmrehabilitering för barn upp till 18 år innefattar bedömning, utredning, utformning av behandlingsplan samt initiering, monitorering och långsiktig uppföljning av behandlingen.

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Primär skleroserande kolangit

NHV-tillståndet omfattar patienter med primär skleroserande kolangit, med nytillkommen dominant stenos eller annan nytillkommen misstänkt dysplastisk förändring i lever eller gallgångar. Aktuella patienter ska bedömas vid nationell multidisciplinär konferens (MDK) för eventuellt beslut om avancerad diagnostik och behandling vid en nationell enhet.

Tillstånd gäller från 15 december 2021 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet primär skleroserande kolangit (karolinska.se)

Transjugulär intrahepatisk shunt, TIPS

NHV-tillståndet omfattar vård vid transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), oavsett orsak och indikation.

Tillståndet gäller från 15 december 2021 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet TIPS (karolinska.se)

Vård vid tarmsvikt hos vuxna

NHV-tillståndet vård vid tarmsvikt hos vuxna avser bedömning, eventuellt vidare utredning och viss uppföljning samt ställningstagande till avancerad behandling, såsom biologiska läkemedel, viss kirurgi och viss uppföljning av sådan behandling.

Tillstånd gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet vård vid tarmsvikt hos vuxna (karolinska.se)

Vissa neuromuskulära sjukdomar

NHV-tillståndet gäller misstänkt neuromuskulär sjukdom och innefattar i korthet:

 • Muskelbiopsidiagnostik (patologiutredning) och tolkning av helgenom/helexom sekvensering i samband med utredning
 • Bedömning och eventuell fortsatt diagnostisk utredning
 • Vård som avser barn och ungdomar samt riktade utredningar av metabola/mitokondriella sjukdomar.  

Vidare innefattar uppdraget vid viss neuromuskulär sjukdom bedömning och upprättande av uppföljningsplan samt rekommendation om uppföljning av sjukdomsmodifierande behandling.

Tillståndet gäller från 1 april 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet neuromuskulär sjukdom (karolinska.se)

Mer information om NHV på Karolinska

NHV-tillstånd på Södersjukhuset

Plexus brachialisskador (handkirurgi)

Behandling av skador på plexus brachialis sker vid handkirurgiska kliniken vid Södersjukhuset, SÖS, i Stockholm.  

Tillstånd gäller från 1 januari 2016 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet Plexus brachialisskador 

Endometrioskirurgi

Nationell högspecialiserad vård för avancerad endometrioskirurgi bedrivs av Endometriosteamet på Södersjukhuset, SöS, i Stockholm. 

Tillståndet gäller från 1 januari 2021 och tillsvidare

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet Endometrioskirurgi

 

 

NHV-tillstånd på S:t Eriks Ögonsjukhus

Glaukom och katarakt hos barn

Behandling av barnglaukom och barnkatarakt bedrivs av St: Eriks Ögonsjukhus. 

Tillståndet gäller från 1 januari 2013 och tillsvidare

 

Prematuritetsretinopati (ROP)

NHV-tillståndet Prematuritetsretinopati (ROP) avser: 

 • Diagnostik/bedömning
 • Ställningstagande till behandlingsmetod
 • Utförande av behandling (primär/re-behandling) vid komplicerad ROP

Vården bedrivs vid S:t Eriks Ögonsjukhus. 

Tillstånd gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.
 

Ögononkologi

Ögononkologi bedrivs vid S:t Eriks Ögonsjukhus. 

Tillståndet gäller från 1 juli 2009 och tillsvidare. 

NHV-tillstånd på Danderyds Sjukhus

Rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

Avancerad rekonstruktiv kirurgi vid anal inkontinens och ano- och rektovaginala fistlar efter förlossning utgör nationell högspecialiserad vård och bedrivs vid Danderyds Sjukhus. 

Tillståndet gäller från 1 oktober 2022 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet rekonstruktiv kirurgi efter förlossning

Resttillstånd efter polio

Viss vård av patienter med misstänkt eller diagnosticerat resttillstånd efter polio, oavsett ålder, utgör nationell högspecialiserad vård och bedrivs vid Danderyds Sjukhus. 

Tillståndet gäller från 1 januari 2024 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet Resttillstånd efter polio

 

 

NHV-tillstånd inom SLSO

Svårbehandlat självskadebeteende inkl. undergrupp för barn

Vård av patienter med allvarligt, livshotande, omfattande och upprepat självskadebeteende utgör nationell högspecialiserad vård och bedrivs vid Psykiatri Nordväst (PNV) och Barn-och ungdomspsykiatrin (BUP). 

Tillstånden gäller från 1 januari 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet svårbehandlat självskadebeteende (vuxna)

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet svårbehandlat självskadebeteende (barn)

Könsdysfori

NHV-tillståndet inkluderar:

 • Psykiatrisk diagnostik, utredning och bedömning
 • Beslut och uppföljning av fortsatt behandling
 • Utredning och bedömning inom endokrinologi
 • Initial behandling inom logopedi
 • Viss könsbekräftande kirurgi så som yttre genitalia och stämbandskirurgi för vuxna

Tillståndet gäller från den 1 januari 2024 och tillsvidare. 

Svårbehandlade ätstörningar hos vuxna och barn

Viss vård av patienter med allvarlig ätstörning utgör NHV. Uppdraget förvaltas av Stockholms centrum för ätstörningar (SCÄ).

Tillståndet gäller från den 1 december 2023 och tillsvidare.

Här kan du läsa mer om NHV-tillståndet svårbehandlade ätstörningar

 

Mer information