Patient- och närståendeinflytande på Karolinska Universitetssjukhuset

Att varje patient och närstående ska bemötas och behandlas utifrån sina individuella behov, erfarenheter och förutsättning samt med respekt för allas lika värde är en självklar del av sjukhusets arbete.

För att säkerställa att sjukhuset ger en god, säker och effektiv vård på ett sätt som ligger i linje med patienters och närståendes behov och preferenser tar vi på Karolinska Universitetssjukhuset deras synpunkter och förbättringsförslag tillvara. ​

​Genom direkt medverkan i den egna vården utgör patientens eller närståendes erfarenheter, upplevelser och önskemål en självklar kunskapskälla. Att skapa förutsättningar för en mer delaktig och välinformerad patient och/eller närstående är en viktig del för resultatet av god vård.

Utöver rätten att vara delaktig i sin egen vård och behandling, har patienter och närstående på Karolinska Universitetssjukhuset möjlighet att påverka vårdens utformning på flera nivåer. Om du vill läsa mer om våra olika aktiviteter kan du följa länkarna nedan.

Patient- och närstående i ledningsgrupper

Strategiska patient- och närståenderådet

Patientföreträdarutbildning

Vad är viktigt för mig?

Vem bryr sig - Tillsammansverktyget

Var med och påverka vården

Du kan även vara med och påverka vården genom att svara på en patientenkät efter ditt vårdtillfälle eller lämna in ett klagomål eller en synpunkt när du inte är nöjd med vården du fått. Följ länkarna för att få mer information om hur du går tillväga. 

Patientenkäter

Klagomål och synpunkter