Patientenkäter

Patienters synpunkter är en viktig källa för att ständigt förbättra vården. Genom att delta i olika undersökningar får patienter möjlighet att berätta om och svara på frågor rörande sina erfarenheter och upplevelser av vården. Resultaten används för att förbättra och utveckla vården utifrån ett patientperspektiv, samt vara ett underlag för jämförelser mellan vårdenheter och ett redskap för styrning och ledning.

På Karolinska Universitetssjukhuset genomförs regelbundna mätningar av patienters upplevelser av erhållen vård och behandling med sjukhusets egna enkäter och nationella patientenkäten.

Karolinskas enkäter utgör en viktig del i verksamheternas uppföljningar av det kontinuerliga förbättringsarbetet på sjukhuset. De utgör också mätetal i verksamheternas och sjukhusets styrkort, sjukhusets kvalitetsbokslut samt i redovisningar till styrelsen och beställaren. Enkäterna skickas till patienten efter besök på mottagning eller efter inneliggande vård, via 1177 till patientens inkorg för meddelande.

Nationell patientenkät genomförs regelbundet, mer information om senaste mätningarna hittar ni här