Karolinska Universitetssjukhusets årsberättelse 2023

Nyhet

Efter ett åtgärdspaket stabiliserade sjukhusets ekonomi under andra halvan av 2023. Resultatet landade på –736 miljoner kronor. Här kan du läsa hela Årsberättelsen 2023 från Karolinska Universitetssjukhuset.

Under inledningen av fjolåret påverkades sjukhusets ekonomi negativt av flera faktorer. Inflationen steg snabbt och drev även upp utgifterna för pensioner. Totalt sett innebar detta kostnadsökningar med 700 miljoner kronor. En restriktiv inhyrning minskade sjukhusets vårdproduktion, vilket ledde till fallande intäkter.

Under årets första sex månader ökade underskottet och uppgick vid halvårsskiftet till 740 miljoner. Som en följd av Karolinskas åtgärdsprogram – decentralisering av beslut och ansvar, effektivisering av administrationen och förbättrat samarbete mellan sjukhusets olika delar – stabiliserades ekonomin, och från och med juli gjorde Karolinska ett överskott på 4 miljoner kronor.

En framgångsrik rekryteringskampanj minskade effekterna av den begränsade inhyrningen. Sjukhuset har i dag 85 fler fast anställda sjuksköterskor och barnmorskor än i december 2022. Förbättrade in- och utskrivningsrutiner, liksom effektivare operationsplanering har lett till ökad vårdproduktion och kortare väntetider för patienterna. För att minska kostnaderna har avtal omförhandlats, inköp begränsats kraftigt och i juni 2023 lades ett varsel gällande administrativa medarbetare.   

– Inflationen slog med full kraft men vi hanterade det på ett starkt sätt. Våra åtgärder biter och det beror framför allt på att sjukhusets medarbetare gjort ett fantastiskt arbete och hela tiden haft fokus på våra patienters behov, säger Björn Zoëga, sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset.

Europas bästa sjukhus

Karolinskas ambitiösa utvecklingsarbete och solida prestation har även 2023 uppmärksammats internationellt. I den enda globala ranking av sjukhus som genomförs, av tidskriften Newsweek, placerar sig sjukhuset för fjärde året i rad i topp 10. I år rankas sjukhuset på sjätte plats i världen och som bästa sjukhus i Europa.

– Detta är ett stort erkännande för Karolinskas medarbetare och för svensk sjukvård, inte minst som antalet länder och sjukhus i rankingen ökat, säger Björn Zoëga.

Fler patienter har fått vård

Uppgången i antalet patienter som behandlas vid Karolinska Universitetssjukhuset fortsätter. Totalt 334 486 patienter fick vård vid sjukhuset under 2023, en ökning med 3 procent jämfört med året innan. Sjukhuset har under 2023 levererat 6,5 procent mer vård till Region Stockholm, jämfört med regionens beställning.

– Vi ser nu hur våra operationsköer viker nedåt och hur väntetiderna på akuterna minskar. Det är en styrka att vi trots ekonomiska utmaningar kunnat erbjuda våra patienter vård i tid, säger Björn Zoëga.

Ökad patientdelaktighet

Patientrapporterade utfallsmått, PROM, används inom de flesta verksamheter, och är ett sätt att ta tillvara patientens upplevelse av resultat och funktion efter behandling eller operation. PROM utgör en viktig del i Karolinska Universitetssjukhusets förbättringsarbete och bidrar till att höja kvaliteten i vård, behandling och bemötande. Via automatiserade utskick av patientenkäter, PREM, efter besök på mottagning, dagvård eller slutenvårdstillfälle, kan patienten tycka till om bemötande, information och delaktighet. I 94 procent av 108 831 svar 2023 fick Karolinska omdömet ”bra” eller ”mycket bra”.

AI

Den snabba framväxten av artificiell intelligens, AI, innebär både möjligheter och utmaningar för hälso- och sjukvården. För att säkerställa ansvarsfull användning av artificiell intelligens, AI, tar Karolinska en aktiv roll i utvecklingen i samarbete med akademi och industri. Några exempel på hur AI används på Karolinska är

 • för att upptäcka lungcancer
 • vid strålbehandling av cancer
 • vid tidiga tecken på demens
 • för att upptäcka förmaksflimmer
 • för precisionsdiagnostik vid MS
 • för att upptäcka våld mot barn.

Forskning, utbildning och innovation

Vid Karolinska Universitetssjukhuset bedrivs universitetssjukvård, vilket innebär att vård, forskning och utbildning är ett tredelat kärnuppdrag. Några siffror från 2023:

Forskning och innovation:

 • 2 494 aktiva forskare
 • 1,8 citeringsgrad
 • 2,32 miljarder kronor i externa forskningsanslag i samarbete med KI
 • 1 612 pågående/planerade kliniska studier

Utbildning:

 • 38 248 studentveckor på sjukhuset
 • > 700 medarbetare i Region Stockholm har utbildats och erhållit Good Clinical Practice-certifikat
 • 47 forskningssköterskor har utbildats på sjukhuset

Karolinska i siffror

Antalet patienter som behandlats vid Karolinska Universitetssjukhuset

2020: 288 106

2021: 306 835

2022: 326 174

2023: 334 486

Antal vårdkontakter i slutenvård och öppenvård vid Karolinska Universitetssjukhuset. Denna siffra är högre än antalet patienter då varje unik patient kan ge upphov till flera vårdkontakter.

2020: 1 309 403

2021: 1 418 915

2022: 1 477 821

2023: 1 545 352

Antal operationer och ingrepp utföra vid Karolinska Universitetssjukhuset

2020: 48 464

2021: 53 622

2022: 57 376

2023: 56 727