Karbapenemresistent Acinetobacter

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Acinetobacter, karbapenemresistent
Indikationer / kompletterande analyser:
Screening för bärarskap av karbapenemresistent Acinetobacter
Utförs efter samråd med Vårdhygien.
Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent -F, -Hudyta, -Sput, -Svalg, -Sår, -Trak, -U, -Övr
 
Information om behandlingsstöd och handlingsprogram finns på Vårdgivarguiden

Tilläggsinformation

Särskilda riskfaktorer för spridning av karbapenemresistent Acinetobacter är t.ex. sår, kvarliggande kateter, konstgjorda kroppsöppningar, tidigare antibiotikabehandling, eller diarré.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi 
Ange på remissen:   
Slutenvård   
-Kompletterande-, Smittspårning- eller Utskrivningsodling     

Korttidsboenden eller särskilt boende
-Kompletterande-, Smittspårning-, Utskrivning- eller Uppföljningsodling.   
Provtagning:

Acinetobacter, karbapenemresistent

Använd TRANSWAB lila,
- Feces, Provtagning feces
- Hudyta, ange provlokalisation, Provtagning sår och hud
- Svalgsekret - bakre svalgvägg, Provtagning svalg
- Sårsekret, Provtagning sår
 
Använd Sputumburk
 
- Trakealsekret, Provtagning trakealsekret
- Urin-KAD, Provtagning urin
 

För utförande av provtagning se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Feces (Pinnprov) 

Provet kan tas på olika sätt beroende på om avföring kan presteras eller inte.

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.

Sputum

Märk både ytter- och innerburk med etiketter.
Ta provet om möjligt innan antibiotikabehandling, på morgonen då det är lättast att hosta upp sekret som ansamlats under natten. Upphostningen ska komma från djupet av de nedre luftvägarna.

Svalg - bakre svalgvägg

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med. Efter provtagningen, sätt provpinnen i provröret och bryt av pinnen och skruva på korken.

Sårsekret, hud, exem

Före provtagningen tas krustor och nekrotiskt material bort. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning. Ta därefter provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden.

Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen över infekterat område.

Trakealsekret

Kateterspetsen förs försiktigt ned utan sugkraft, via kopplingsstycket mellan trakealtub och eventuell respirator, tills det tar stopp. Sätt på sugkraft och dra katetern långsamt uppåt med roterande rörelser. För över uppsamlat trakealsekret till Sterilt provrör.

Bakterieodling vid litet utbyte: Katetern kan sköljas ur med 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Ange på remissen om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Urin-KAD

Lokala föreskrifter kan förekomma för vissa patientkategorier.
Vid provtagning från KAD är det viktigt att urinprovtagningen sker på ett aseptiskt sätt för att inte förorena urinen.

1. I första hand, använd urinkateter med inbyggd provtagningsport på urinuppsamlingspåsen.
- Ta provet enligt tillverkarens bruksanvisning.
- För över urinen till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

2. I andra hand kan provet tas direkt från katetern med steril kanyl och spruta, beroende på katetermaterial. Se tillverkarens bruksanvisning.
- Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen en 1/2-1 timme före provtagningen.
- Desinfektera katetern med 70% etanol eller klorhexidinsprit nedanför förgreningsstället.
- Låt spriten lufttorka.
- Använd kanyl och spruta. Punktera nedanför förgreningsstället på katetern. OBS! undvik kuffkanalen.
- Dra ut urin i sprutan och för över till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

3. I tredje hand, om ovanstående alternativ inte är möjliga. Ta urinprovet genom att ta bort urinuppsamlingspåsen från katetern.
- Stäng av kateterslangen nedanför förgreningsstället och strax ovanför kopplingen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 timme.
- Desinfektera kopplingen ordentligt, helst med 70% etanol eller klorhexidinsprit.
- Låt spriten lufttorka.
- Ta bort urinuppsamlingspåsen.
- Släpp klämman, låt urinen rinna ner direkt i ett sterilt provrör, fyll halva röret.
- Sätt på en ny oanvänd urinuppsamlingspåse, den gamla påsen får aldrig återanvändas.

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

TRANSWAB lila och övriga prov

- Förvaras kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.​
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.​

Svar lämnas vanligen inom 1-2 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positi​va.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​