Dimorf svamp, Histoplasma

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Histoplasma
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om infektion med Histoplasma
Svampodling rekommenderas i kombination med antikroppsbestämning. Ange histoplasmosmisstanke på Kliniska uppgifter. 
Beställ: Svampodling -Sput, -Vävnad,
Beställ: Svampodling -Punktat. Ange benmärg på Lokalisation. Direktmikroskopi ingår.
Beställ: Blododling, svamp -B

Beställ: Histoplasma capsulatum-Ak -serum

Svamp-sekvensering ITS kan beställas på vävnad, bal, csv och övrigt.
Se provtagningsanvisning: Svamp-DNA, sekvensering (ITS)
 
Risk för laboratoriesmitta
För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om histoplasmos på remissen.

Detektion av Histoplasma antigen
För akut misstänkt infektion rekommenderas Histoplasma antigen i urin och blod. Analysen utförs inte i Sverige, kontakta svamplaboratoriet för diskussion, via Kundservice telefon 08-517 719 99.

Tilläggsinformation

Histoplasmos förekommer hos både immunkompetenta och immunkomprometterade individer. Endemiska områden för histoplasmos är Nordamerika (Ohio och Missisipi ), Central och Sydamerika, Afrika, Asien och Australien. Naturlig reservoir är förmultnande träd och grottor med  fladdermöss och fågelspillning.
Histoplasmos kan ge pneumoni men kan också spridas via blodet och ge allvarliga skador i till exempel lever, mjälte, lymfkörtlar, benmärg och hud.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi.
Klinisk misstanke om Histoplasmos ska anges på samtliga mikrobiologiska remisser.
Provtagning:
Svampodling
- sputum, sputumburk
- vävnad Provtagning vävnad
- benmärg Provtagning benmärg Beställs på Svampodling -punktat, ange benmärg

Blododling, svamp
- blod, Mycosis IC/F blodflaska Provtagning Blododling

Histoplasma capsulatum-Ak
- blodprov i serumrör, med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Förvaring / transport:
Svampodling: Förvaras kylt.
Blododling: Förvaras i rumstemperatur.
Histoplasma capsulatum-Ak: Ocentrifugerat. Förvaras kylt.

Skicka snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Svarsrutiner:
Svampodling: Positivt svar lämnas så fort växt framträder, odlingen pågår 8 veckor.
Direktmikroskopi: Svar lämnas inom 1-2 vardagar.
Histoplasma capsulatum-Ak: Svar lämnas vanligen inom 2 vardagar.
Blododling, svamp: Svarsrutin Blododling
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.