ESBL-producerande Enterobacterales

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • ESBL-CARBA
  • Enterobacterales
Indikationer / kompletterande analyser:

Screening eller misstanke om bärarskap av ESBL

ESBL och ESBL-CARBA påvisas i analysen
Beställ: ESBL -F

Smittspårning av endast ESBL-CARBA

Endast ESBL-CARBA påvisas i analysen
Beställ: ESBL-CARBA -F

Hos patienter med riskfaktorer kan prov för ESBL-CARBA tas från andra provlokaler, se Vårdhygiens handlingsprogram.
Beställ: ESBL-CARBA -Stomi, -Sår, -Trak, -U  
Beställ: ESBL-CARBA -Övr. Ange provmaterial på Lokalisation

I ESBL-CARBA analysen ingår också rutinmässigt karbapenemasproduktion hos Acinetobacter spp från samtliga avsändare samt Pseudomonas aeruginosa från IVA/neo/ECMO-avdelningar.

För mer information om handlingsprogram se Vårdhygien Vårdgivarguiden

Screening av övriga resistenta gramnegativa stavar

Övriga resistenta gramnegativa stavar screenas enligt särskilda anvisningar, efter samråd med Vårdhygien.

Beställ: Bakteriescreening specifik art, resistens Se provtagningsanvisning
Beställ: Acinetobacter, karbapenemresistent Se provtagningsanvisning

Tilläggsinformation

ESBL: Extended spectrum betalaktamas – orsakar främst resistens mot cefalosporiner.
ESBL-CARBA: Extended spectrum betalaktamas, karbapenemas – orsakar resistens mot karbapenemer, i vissa fall även mot cefalosporiner.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange om provet är smittspårning och vilken avdelning som berörs.
Provtagning:

ESBL (ESBL och ESBL-CARBA påvisas)
Använd TRANSWAB lila
- Feces, Provtagning feces

ESBL-CARBA (Endast ESBL-CARBA påvisas)
Använd TRANSWAB lila
- Feces, Provtagning feces

ESBL-CARBA (övriga provlokaler, efter samråd med Vårdhygien)
Använd TRANSWAB lila
- Stomi
- Sårsekret, Provtagning sår

- Trakealsekret, Provtagning trakealsekret
- Urin (KAD), Provtagning urin
 
Övrigt
- Ange typ av prov, Se anvisning för respektive provmaterial
 

För utförande av provtagning se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Feces (Pinnprov) 

Använd TRANSWAB lila
Provet kan tas på olika sätt beroende på om avföring kan presteras eller inte.

1. Fecesprov efter avföring
Ta provet genast efter avföring innan torkning med papper. Stryk provtagningspinnen mot ändtarmsöppningen. Kontrollera att det finns avföring på pinnen, en liten mängd avföring på pinnens spets är tillräcklig. Stoppa pinnen i röret, bryt av pinnen mot rörets kant och skruva på korken.

2. Om avföringsprov inte kan presteras
För upp provpinnen ca 5 cm i ändtarmen och snurra provpinnen några gånger innan den dras ut.

Sårsekret, hud, eksem

Använd TRANSWAB lila
Före provtagningen tas krustor och nekrotiskt material bort. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning. Ta därefter provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden.
Om tunnare pinne behövs för att ta prov djupt i såret, använd TRANSWAB orange.

Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen över infekterat område.

Trakealsekret

Använd Sterilt provrör
Kateterspetsen förs försiktigt ned utan sugkraft, via kopplingsstycket mellan trakealtub och eventuell respirator, tills det tar stopp. Sätt på sugkraft och dra katetern långsamt uppåt med roterande rörelser. För över uppsamlat trakealsekret till provröret.

Bakterieodling vid litet utbyte: Katetern kan sköljas ur med 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Ange på remissen om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.

Urin-KAD

Använd Sterilt provrör
Lokala föreskrifter kan förekomma för vissa patientkategorier.
Vid provtagning från KAD är det viktigt att urinprovtagningen sker på ett aseptiskt sätt för att inte förorena urinen.

1. I första hand, använd urinkateter med inbyggd provtagningsport på urinuppsamlingspåsen.
- Ta provet enligt tillverkarens bruksanvisning.
- För över urinen till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

2. I andra hand kan provet tas direkt från katetern med steril kanyl och spruta, beroende på katetermaterial. Se tillverkarens bruksanvisning.
- Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen en 1/2-1 timme före provtagningen.
- Desinfektera katetern med 70% etanol eller klorhexidinsprit nedanför förgreningsstället.
- Låt spriten lufttorka.
- Använd kanyl och spruta. Punktera nedanför förgreningsstället på katetern. OBS! undvik kuffkanalen.
- Dra ut urin i sprutan och för över till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

3. I tredje hand, om ovanstående alternativ inte är möjliga. Ta urinprovet genom att ta bort urinuppsamlingspåsen från katetern.
- Stäng av kateterslangen nedanför förgreningsstället och strax ovanför kopplingen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 timme.
- Desinfektera kopplingen ordentligt, helst med 70% etanol eller klorhexidinsprit.
- Låt spriten lufttorka.
- Ta bort urinuppsamlingspåsen.
- Släpp klämman, låt urinen rinna ner direkt i ett sterilt provrör, fyll halva röret.
- Sätt på en ny oanvänd urinuppsamlingspåse, den gamla påsen får aldrig återanvändas.

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

TRANSWAB och Sterilt provrör

- Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
 
ESBL och ESBL-CARBA: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.

I vissa fall där ovanlig typ av ESBL-CARBA misstänkts, skickas provet för sekvensering. Svarstiden kan då vara upp till 2 veckor.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:
Gramnegativa bakterier tillhörande ordningen Enterobacterales som producerar ESBL (betalaktamas med utvidgat spektrum) utgör ett växande antibiotikaresistensproblem.
 

Patientanvisning