FoU Kärlkirurgi

Till Medicinsk Enhet (ME) Kärlkirurgi finns en ytterst bred kärlkirurgisk forskningsverksamhet knuten som omfattar allt från registerbaserad epidemiologisk forskning till basal molekylärmedicinsk forskning som utförs i det kärlkirurgiska laboratoriet i BioClinicum.

Information om Forskning och Utbildning (FoU) Kärlkirurgi

Sedan början av 2000-talet har kliniken strävat efter att bygga en biobanksverksamhet som utgör basen i den translationella molekylärmedicinska forskningen. Denna forskning på halspulsåderförträngning (karotisstenos) och pulsåderbråck (aneurysm) har under senaste decenniet bidragit med ökad förståelse och kunskap om t.ex. riskfaktorer för åderförfettningssjukdom.

De kliniska projekten inom sjukhuset eller som bygger på samarbetsstudier med andra kärlkirurgiska enheter i Sverige eller internationellt har bland annat bidragit med kunskap om blodets koagulationsförmåga vid trauma eller kvinnors högre risk för postoperativa komplikationer. Röntgenundersökningar, kliniska journaldata eller svenska register används vanligen.

Utbildningsuppdragen inom kliniken är vanligen grundutbildningsuppdrag inom Karolinska Institutet och Röda Korsets Högskola. Specialistutbildningen sker t.ex. på uppdrag av Svensk Kirurgisk Förening eller Svensk Förening för Kärlkirurgi.

Vilka är vi som arbetar med FoU inom ME Kärlkirurgi?

Vid enheten leds FoU-arbetet av överläkare Rebecka Hultgren som är adjungerad professor i kärlkirurgi och verksamhetschef Carl Magnus Wahlgren som är adjungerad professor i traumakirurgi. På enheten finns också universitetssjuksköterska Olga Nilsson och forskningssjuksköterska Alicia Garcia Lantz. Den kärlkirurgiska forskargruppen leds av professor Ulf Hedin. Enheten har många aktiva forskare och personer med pågående forskarutbildning.
Vid enheten bedrivs olika typer av projekt:

 • Klinisk patientnära forskning
 • Registerbaserad forskning
 • Molekylärmedicinsk och genetisk forskning

Den omfattande forskningsverksamheten bedrivs med stöd av extern finansiering från Vetenskapsrådet, Hjärt-Lungfonden, ALF-medel från Region Stockholm/KI och andra finansiärer.
Varje år publiceras ca 30 publikationer i internationella tidskrifter från enheten.

Vad finns det för samband mellan en kärlkirurgisk klinik, forskning och ett kärlkirurgiskt forskningslaboratorium?

Nästan alla patienter som behandlas med en kärlkirurgisk åtgärd på Karolinska Universitetssjukhuset bjuds in för att delta i de pågående forskningsprojekten på enheten. Om patienterna efter skriftlig och muntlig information ger samtycke till att delta inkluderas de i det aktuella projektet.
Det finns alltid möjlighet att diskutera sitt deltagande och sina frågor med ansvarig läkare om man väljer att delta eller avstå från deltagande i kliniska studier. Man kan alltid avbryta sitt deltagande i en studie.
Vid kirurgiska ingrepp kan till exempel kärlväggsmaterial eller bitar av ett förkalkat kärlområde tas tillvara för att sändas till vårt kärlkirurgiska forskningslaboratorium.
Den translationella molekylärmedicinska forskningen bygger på flera biobanker som innehåller:

 • Kärlväggsmaterial
 • Enkätmaterial
 • Förkalkade plack
 • Blod och serum från kärlkirurgiska patienter och friska kontrollpersoner.

Biobankerna vid vår enhet innehåller idag en av världens största kärlkirurgiska patientmaterial.
Kärlkirurgi >>
STAR, Stockholm Aneurysm Research Group

Registerforskning inom kärlkirurgi

I Sverige har vi flera unika register som kan samköras för att nå optimal information om bland annat komplikationer efter ingrepp eller viktiga könsskillnader, t.ex. Slutenvårdsregistret och det Svenska Kärlregistret - Swedvasc. Alla typer av registerdata är helt anonymiserade och säkerheten i registerdata är mycket hög. Alla studier bygger endast på avidentifierade material utan möjlighet att spåra information om individer.

Kliniska projekt inom kärlkirurgi

Ett stort antal undersökande studier vid enheten har genomförts och pågår, till exempel koagulationsförmåga vid trauma och undersökning av aneurysmsjukdom hos släktingar med sjukdomen.
Vid enheten försöker vi arbeta med att involvera patientperspektiv i vår verksamhet.
Flera projekt pågår där vi utvecklar och validerar webb-applikationer som informationsstöd och för att förbättra kommunikationen med våra patienter.

Vilka samarbetar vi med i Sverige?

Många projekt görs i samarbete med andra kärlkirurgiska enheter i Sverige, som Sahlgrenska Universitetssjukhuset, Uppsala Akademiska Universitetssjukhus, Malmös Kärlkirurgiska Enhet, Linköping, Jönköping och Sunderbyn.
Alla studier som genomförs bygger endast på avidentifierade material utan möjlighet att spåra information om individer.
En viktig samarbetspartner för flera olika projekt under senare år är specialister inom hållfasthetsanalyser på KTH.

Är det säkert för dig som patient att delta i forskningsstudier vid enheten?

De allra flesta studier som genomförs vid enheten är observationsstudier, dvs man gör ingen intervention eller behandling som studeras utan man granskar t.ex. celler i vävnaden avseende förekomsten av olika mekanismer eller undersöker livskvaliteten hos behandlade patienter.
Allt material som insamlas är helt anonymiserat och kan inte spåras till en individ utan studeras på gruppnivå.
Alla studier som genomförs vid enheten har bedömts av etiknämnd som granskar studiernas planering och kvalitet. Vid de interventionsstudier med läkemedel som genomförs är granskningen av etiknämnd, läkemedelsverk och övriga forskare inom gruppen mycket mer omfattande. Vi deltar inte i studier med tveksamma vinster och ökade risker för patienterna.
Enheten har under många år haft förmånen att kunna driva flera studier under överinseende av en mycket erfaren forskningssjuksköterskegrupp som leder det dagliga arbetet med alla studier.

Utbildningsuppdragen inom enheten - REGIONALA

Ett mycket stort utbildningsuppdrag bedrivs vid ME Kärlkirurgi
Inom Karolinska Institutet sker placering för läkarstudenter vid enheten under

 • Kirurgkursens kärlkirurgiska placering (3 dagar)
 • Självvalda kurser inom Kärl-Thoraxkirurgi (3 veckor)
 • Självvalda kurser inom Global Kirurgi (5 veckor)
 • Kärlkirurgen har en dedikerad enhet för interprofessionellt lärande Klinisk Utbildnings-Avdelning (KUA) där sjuksköterskor och läkare under utbildning gemensamt sköter kärlkirurgiska patienter under handledning

Inom Karolinska Institutet och Röda Korsets högskola sker längre placering för sjuksköterskestudenter vid enheten under termin 3 och 5, liksom vid KUA avdelningen (2 veckor).

Utbildningsuppdragen inom enheten - NATIONELLA

Ett mycket stort nationellt utbildningsuppdrag bedrivs vid ME Kärlkirurgi för allmänkirurger och kärlkirurger under utbildning (ST) och kärlkirurger som önskar längre extern placering vid större kärlkirurgisk enhet (fellowship). Kursverksamhet genomförs i samarbete med nationella specialistföreningarna inom kirurgi och kärlkirurgi.

Kontaktinformation

Namn: Rebecka Hultgren
Titel: Adjungerad Professor
E-post: rebecka.hultgren@regionstockholm.se

Namn: Olga Nilsson
Titel: Universitetssjuksköterska
Epost: olga.nilsson@regionstockholm.se

Namn: Alicia Garcia Lantz
Titel: Forskningssjuksköterska
E-post: alicia.garcia-lantz@regionstockholm.se