Kärltrauma

Trauma är globalt sett en av de ledande orsakerna till död och bestående skador. Detta orsakar stort lidande för skadeoffer och deras anhöriga och genererar även stora kostnader för samhället. Trauman kan drabba alla oavsett ålder och kön.

Kärlskador kan orsakas av trubbigt våld (t.ex. trafik- eller fallolyckor) eller penetrerande våld (t.ex. knivstick eller skottskador). En förändring av våldet i samhället har skett under de senaste åren vilket särskilt gäller ökningen av skottskador. Kärlskada kan också uppkomma som komplikation till annan kirurgi, så kallad iatrogen kärlskada.

I samband med trauma kan skador på kärl och organ ger upphov till större blödningar men också upphävd cirkulation till tex. arm eller ben. Blödning står för upp till 40 % av all traumarelaterad död. Tiden till blödningskontroll är avgörande för behandlingsresultatet vid svåra multipla skador och därför är tidig kontakt med kärlkirurg viktig.

Kärlkirurgiska enheten är en del av Traumacentrum Karolinska. Kärlkirurgisk kompetens är tillgänglig dygnet runt vid traumaomhändertagandet. Framstegen inom diagnostik och endovaskulär minimalinvasiv teknik har bidragit till nya och effektiva lösningar för behandling av kärlskador. Traumaenheten har snabba möjligheter till röntgendiagnostik och tillgång till så kallad hybridsal där olika operativa lösningar att hantera kärlskador och samtidig annan kirurgi är möjliga.

Vid den kärlkirurgiska enheten pågår en omfattande utbildningsverksamhet inom kärltrauma och forskning med särskilt fokus på blödning och koagulationsrubbningar efter skada.

 

Fakta

  • Snabb blödningskontroll är avgörande för behandlingsresultatet hos en multipelt skadad patient.
  • Vid kärlskada i tex. arm eller ben måste ischemitiden (tiden med syrebrist i vävnaden) minimeras för att återfå god extremitetsfunktion och undvika amputation.
  • Kärlkirurgen är en del av traumateamet vid Karolinska Universitetssjukhuset.

Kontaktinformation:

Namn: Carl Magnus Wahlgren
Titel: Överläkare, verksamhetschef, adjungerad professor
E-post: carl.wahlgren@regionstockholm.se