Benartärsjukdom

Perifer kärlsjukdom är samlingsnamnet för sjukdomar som drabbar kärlen utanför hjärtat, där den mest vanliga är ateroskleros (åderförkalkning). Ateroskleros och inflammation i kroppens artärer (pulsådror) kan orsaka kärlförträngningar och leda till försämrat blodflöde till muskler och kroppens vävnader och organ. Benartärsjukdom är den vanligaste formen av perifer kärlsjukdom.

Vår verksamhet

Inom patientflödet artärsjukdom utreds och behandlas patienter med kroniska eller akuta problem i sina artärer. Benartärsjukdom kan orsaka försämrad gångförmåga (fönstertittarsjuka eller claudikatio intermittens), vilovärk eller sår i nedre extremiteterna. Det är en kronisk sjukdom som är vanlig bland äldre och rökare.

En stor del av verksamheten utgörs av utredning och medicinsk behandling. Livstilförändringar som rökstopp och aktiv träning och rörelse är viktiga första åtgärder för att behandla artärsjukdom. När det är otillräckligt kan kärlkirurgisk operation bli aktuellt. Akuta stopp i kärlen samt pulsåderbråck i mindre blodkärl i kroppen behandlas likaså.

Vår mottagning tar årligen emot cirka 4000 besök. Genom ett nära samarbete med röntgen och klinisk fysiologi kan kärlen utredas i anslutning till mottagningsbesök.

Vid vårdavdelning Hjärta och Kärl Avdelning 3, tas patienter emot som behöver inneliggande vård. Det kan vara inför och efter operation eller för avancerad medicinsk behandling och övervakning.

Vi som arbetar inom patientflödet är specialiserade sjuk- och undersköterskor samt läkare med specialistkompetens inom kärlkirurgi och interventionell radiologi. Vi har ett nära samarbete med kardiologen då det är vanligt med samtidig hjärtsjukdom bland patienter med perifer artärsjukdom.

Operationer av perifer kärlsjukdom kan utföras med öppen kirurgisk teknik där kärlförträngningarna avlägsnas från kärlet eller genom att blodet leds om via så kallad bypass. Den senaste tidens teknikutveckling har medfört att vi oftast opererar förträngningarna genom kateterburen teknik med hjälp av röntgengenomlysning. Vi kan då i lokalbedövning ta oss igenom förträngningarna eller eventuella stopp och utföra ballongvidgningar och ibland placera så kallade stent inuti kärlen. En av fördelarna med den här tekniken är att man ofta kan gå hem samma dag som man blivit opererad.

Aktiv klinisk forskning, utveckling och utbildning bedrivs inom området. 

Fakta

  • Mer än 25 % av alla som fyllt 65 år har benartärsjukdom. Av dessa är det endast 5 % som har symtom. Detta innebär att många patienter inte vet om att de har perifer kärlsjukdom.
  • Det finns en påtagligt ökad dödlighet inom patientgruppen, framför allt om sjukdomen lämnas obehandlad.
  • De främsta riskfaktorerna för att utveckla perifer kärlsjukdom är ålder, rökning, ärftlighet, höga blodfetter, högt blodtryck samt diabetes.
  • Medicinsk behandling och livsstilsförändringar med rökstopp och ökad aktivitet och rörelse är grundläggande i behandlingen av perifer kärlsjukdom.
  • Kronisk benartärsjukdom kan delas in i olika stadier; icke symptomgivande, fönstertittarsjuka samt kritisk ischemi. Kritisk ischemi är den allvarligaste graden och utgörs av de patienter som har vilovärk eller sår.
  • Vid misstanke om benartärsjukdom kan utredning, medicinsk behandling och livsstilsförändringar ofta påbörjas samtidigt som patienten remitteras till oss på Karolinska. Ankel-brachialindex (ABI) skall tas på alla patienter som remitteras till kärlmottagningen.
  • Under 2021 införs i Sverige ett nytt standardiserat vårdförlopp för patienter med kritisk ischemi som syftar till att påskynda och förbättra utredning och behandling av de patienter med den allvarligaste formen av benartärsjukdom.
    Mer information finns att läsa här >>

Kontaktinformation

Namn: Carl Montan
Titel: Överläkare, Medicine doktor
E-post: carl.montan@regionstockholm.se

Skicka remiss

Vid misstanke om perifer kärlsjukdom; initiera utredning och behandling. Försäkra dig om att du följer rekommendationerna för remiss baserat på patientens symtombild.

Information till remittent inom primärvård och slutenvård

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Hjärta och Kärl Solna.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Hjärta och Kärl A8:01
Eugeniavägen 3
171 76 Stockholm