Väntelista, kötid och journalkopior

Väntelista

När det medicinska behandlingsunderlaget (läkarremiss) är komplett och bedömt för högspecialiserad vård vid Reproduktionsmedicin placeras du/ni på aktuell väntelista. Samtidigt skickar vi en bekräftelse till dig/er.

Din/er placering på väntelistan baserar sig på det datum då det kompletta bedömningsunderlaget (läkarremissen) kom in.

Om du/ni är placerade på väntelista eller genomgår offentligt finansierad behandling på annan klinik vill vi att du/ni meddelar oss det snarast då det det inte går att stå i kö på fler offentligt finansierade kliniker samridigt. Det går inte att flytta kötid.

Gravid under kötiden?

Om ni blir gravida och får barn under väntetiden är vi mycket tacksamma om ni meddelar oss.

Kötid, högspecialicerad vård

IVF

Högspecialiserad IVF
4-6 månader till nybesök

Äggdonation

  • Cirka 3 månader till nybesök.
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer.
  • Äggdonation omfattas inte av vårdgarantin.

Spermiedonation

Väntetiden gällande vårdval och högspecialicerad vård ska vara likvärdig.

  • Cirka 5-6 månader till nybesök.
  • Kötiden till behandling är svår att förutsäga beroende på tillgång av donatorer.
  • Spermiedonation omfattas inte av vårdgarantin.

"Egen" donator

Det är möjligt att ha en donator som du vet vem det är. Vi rekommenderar dock starkt en så kallad korsdonation, det vill säga att den donator du/ni bidrar med donerar till anonym mottagare och du/ni mottar ägg/spermier från anonym donator.

Även egna donatorer behöver göra en intresseanmälan via 1177.se att bli donator för att kunna bli godkänd som donator.

Fertilitetsbevarande åtgärder

Vid akuta fertilitetsbevarande åtgärder kallar vi patienten snarast. I övrigt har vi några månaders väntetid.

Mikro TESE

Cirka 6-7 månader till samtal/nybesök. Ytterligare 9 -10 månader till operation.

PGD

Cirka 7-8 månader till nybesök. Väntetiden för eventuell behandling kan variera då den är individuell för varje PGD-patient/par beroende på analysmetoder.

Återbesök

Cirka 1-3 månader för återbesök till läkare.  

Syskonbehandling

Syskonbehandling är egenfinansierad och ges i mån av resurser. Väntetiden är minst 11 månader, beroende på om du/ni ska till barnmorska eller läkare, vilken en medicinsk bedömning avgör. När du/ni placerats på väntelista skickas bekräftelse hem med aktuell information. Barnet måste ha fyllt 6 månader innan du/ni kan placeras på väntelista. 

Vid byte av behandlad patient i samkönade par är väntetiden 9-13 månader till nybesök.

Journalkopior

Du kan läsa din journal från Reproduktionsmedicin på 1177 Vårdguidens e-tjänster. Den äldsta journalinformationen som visas är från 1 januari 2016.

Journalkopior beställer du via Mottagning Reproduktionsmedicin, se länk i röda rutan eller direkt på Mottagning Reproduktionsmedicins sida på 1177 Vårdguidens e-tjänster.

Sjukhusgemensam information

Läs mer Vårdgaranti

Ofrivillig barnlöshet