Regler och grundkrav - Assisterad befruktning (IVF/ICSI)

Vid Reproduktionsmedicin, Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge, utförs framför allt assisterad befruktning och endast i begränsad omfattning barnlöshetsutredningar av komplicerade fall. Inför behandling av sjukdom där det finns en risk att patientens gonader (äggstockar och testiklar) skadas så att framtida fertilitet inte bevaras, erbjuds offentligt finansierad behandling.

Regler och grundkrav - Assisterad befruktning (IVF/ICSI)

Regler och grundkrav

Från den 1 januari 2017 gäller följande regler rörande offentligt finansierad assisterad befruktning inom Region Stockholms.

Ofrivilligt barnlösa par har möjlighet att få en behandlingsserie med upp till 3 IVF/ICSI - behandlingar under förutsättning att det kan anses medicinskt meningsfullt. I den händelse att behandlingarna resulterar i övertaliga befruktade ägg (embryon) som kan frysförvaras kan behandling med återföring av frys/tinade embryon ges. Sådan behandling (FER) ingår inte i maxgränsen på 3 behandlingar. Generellt gäller att kvinnan/paret ska ha avslutat behandlingar inom 24 månader efter att första behandlingen startades.

Under pågående behandlingsserie är det inte möjligt att byta behandlande klinik.


Grundkrav rörande offentligt finansierad assisterad befruktning:

 • Inga gemensamma barn (gäller såväl biologiska som adoptivbarn).
 • Stabil relation, 2 år vid remisstillfället (undantag ensamstående kvinnor).
 • Sammanboende och folkbokförda i Stockholms län.
 • Minst ett års ofrivillig barnlöshet, såvida inte tidigare känd faktor föreligger. (äggledarskada, avsaknad av spermier etc.).
 • Ingen i paret får vara steriliserad.
 • Föräldrarna/ensamstående kvinna förväntas ta hand om barnet under hela dess uppväxttid.
 • Barnlöshetsutredningen får inte ha påvisat att någon psykologisk och/eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms föreligga.
 • Behandling får inte ges om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
 • Kvinnans BMI ska vara över 18 och under 35.
 • Kvinnan och partners ålder ska vara över 25 år.
 • Kvinnans ålder ska vara under 40 år vid varje behandlingstillfälle, gäller även vid andra och tredje behandlingen. Med behandlingstillfälle menas start med mediciner. Detta gäller alla typer av behandlingar (även spermiedonation, äggdonation).
 • Partners ålder ska vara under 56 år.
 • Eventuella nedfrysta embryon måste användas innan ny färsk behandling startas.
 • Nedfrysta embryon får användas till det datum då tiden för frysförvaring går ut.
 • Ensamstående kvinna definieras som en kvinna som inte är gift, registrerad partner eller lever i ett samboförhållande (SOSFS 2009:32). Definitionen gäller även kvinna - till - man, KtM , som har kvar sin reproduktionsförmåga.

Krav på behandling och antal behandlingar (IVF o ICSI)

 • Behandling ska vara medicinskt motiverad genom att förutsättningar finns för att behandlingen resulterar i en rimlig graviditetsfrekvens (>10 %). Om detta inte finns, bör möjlighet till alternativ behandling erbjudas.
 • Tre IVF - behandlingar med ägguttag kan genomföras om det är medicinskt motiverat. 
 • Eventuell överföring med frysta embryon räknas inte in i antalet behandlingar så länge som graviditet och barn inte har erhållits.

Syskonbehandling

Syskonbehandling ges i mån av resurser. Från och med februari 2009 måste paret själv stå för kostnaden för syskonbehandling. Om ni har frysta embryon från tidigare behandlingar kan dessa endast ges tillbaka mot egenfinansiering. Det gäller oavsett vid vilken tidpunkt embryona blev nedfrysta. 

Utomlänspatienter

Är du folkbokförd utanför Region Stockholm kan du komma till oss på två olika sätt.

 • Det är vanligt att andra regioner remitterar patienter som har behov av högspecialiserad vård till oss på Karolinska Universitetssjukhuset. De utgår då ifrån den egna regionens regler gällande kvinnans åldersgräns för behandling, antal behandlingar samt om syskonbehandling kan ges.
 • Patientlagen ger dig rätten att söka öppenvård var du vill i Sverige. Söker du dig till oss utifrån patientlagen är det Region Stockholms regler som gäller. För att komma till oss behövs ett medicinskt underlag/remiss med fullständig utredning, gjord av en gynekolog.

Följande ska framgå:

 • Anamnes
 • BMI
 • AMH
 • Ultraljud inkl HS och HSSG
 • Infektionsprover på bägge i paret
 • Spermieprov (manlig partner)

Övrigt

Behandling kan aldrig garanteras då beslut om behandling fattas efter bedömning av ansvarig läkare i samråd med behandlingsteam i varje enskilt fall.

 

Eventuella hinder för behandling

 • Behandling kan som ovan beskrivet aldrig garanteras och flera aspekter som ovan beskrivet involveras och styr. Beslut om detta fattas av ansvarig läkare i samråd med donationsteamet och annan konsultation i varje enskilt fall.
 • För att en behandlingsstart ska kunna planeras ska det inte ha framkommit något hindrande för behandlingen - medicinskt, psykologiskt och/eller socialt i den grundläggande utredningen, vid den "särskilda prövningen" eller i kontakterna vid mottagningen.
 • Behandling får inte ges om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
 • Behandling utförs inte då det förekommer missbruk, våld, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för patienten att självständigt ta hand om ett barn. I vissa fall kompletteras infertilitetsutredningen med bedömning av läkare eller annan profession i berörd specialitet.
 • Framkommer tecken på svår psykosocial problematik vid remissbedömning sänds remissen åter till utredande läkare för komplettering/vidare handläggning och information där. I annat fall kompletteras utredningen på Reproduktionsmedicin Karolinska.
 • Om en osäkerhet framkommer till behandling eller formen för familjebildning. Skulle du inte känna dig beredd för behandlingsstart är det viktigt att lyssna till sig själv och att ta hänsyn till det.
 • Samtycke för möjlighet att ta del av journal hos annan vårdgivare ska vara gällande vid behov under hela vårdtiden.

 

Läs mer