Regler - fertilitetsbevarande åtgärder

Reproduktionsmedicins program för fertilitetsbevarande åtgärder på Karolinska Universitetssjukhuset startades i mitten av 90-talet och har sedan dess legat i framkanten av utvecklingen på området. Verksamheten håller samma klass som andra ledande centra i världen.

Regler och krav- fertilitetsbevarande åtgärder

Reproduktionsmedicins program för fertilitetsbevarande åtgärder startades i mitten av 90-talet och har sedan dess legat i framkanten av utvecklingen på området. Verksamheten håller samma klass som andra ledande centra i världen.

Inför behandling av sjukdom där risk föreligger att patientens gonader (äggstockar och testiklar) skadas så att framtida fertilitet inte bevaras, kan offentligt finansierad fertilitetsbevarande åtgärd erbjudas. Det är således enbart patienter som står inför gonadotoxisk behandling eller radikal kirurgi som kan erbjudas denna behandling.

Vid fertilitetsbevarande åtgärder gäller grundkraven rörande offentligt finansierad assisterad befruktning (IVF/ICSI) och dessutom:

Grundkrav rörande offentligt finansierad Fertilitetsbevarande åtgärder

Inför behandling av sjukdom där risk föreligger att patientens gonader skadas så att framtida fertilitet inte bevaras, kan offentligt finansierad fertilitetsbevarande åtgärd för kvinnor (frysförvaring av ovarialbiopsi, ägg eller befruktade ägg) och för män (frysförvaring av spermier eller testikelvävnad) erbjudas.

 • Kvinnans ålder skall vara <40 år vid varje behandlingstillfälle. Ovariebiopsi erbjuds endast till kvinnor <35år.
 • Mannens ålder skall vara under 56 år vid varje behandlingstillfälle.
 • Fertilitetsbevarande åtgärd utförs för patienter/par som har max ett gemensamt barn.
 • För kvinnor utförs generellt en fertilitetsbevarande åtgärd (frys av ägg, embryofrys eller ovarialvävnad). I vissa fall kan ytterligare en behandling utföras om äggutbytet varit nedsatt vid första behandlingen.
 • Frysförvaring av spermier syftar till att erhålla 10 strån. Max tre prover får lämnas.

Kostnad fertilitetsbevarande åtgärder och behandling

SLL finansierad befruktning och frysåterföring gäller endast om kvinnan är <40år. Om kvinnan är 40år eller mer så blir hon självbetalande för befruktning och frysåterföring oavsett om hon har barn innan eller ej.

Ni som inte har något barn:

 • Oocytfrys/embryofrys, ovarialvävnad, <40 år efter befruktning och återföring: SLL-finansierad
 • Befruktning och frysåterföring, <40 år efter befruktning och återföring: SLL-finansierad

Ni som har ett (1) barn:

 • Oocytfrys/embryofrys, ovarialvävnad, <40 år efter befruktning och återföring: SLL-finansierad
 • Befruktning och frysåterföring >40 år: Egenfinansierad

Ni som har två (2) barn:

 • Oocytfrys/embryofrys, ovarialvävnad: Egenfinansierad
 • Befruktning och frysåterföring: Egenfinansierad

Fertilitetsbehandling efter fertilitetsbevarande åtgärd:

 • Barnlöshetsutredningen får inte ha påvisat att någon psykologisk och/eller social kontraindikation mot föräldraskap bedöms föreligga.
 • Patienten måste uppvisa intyg från behandlande onkolog om låg recidivrisk inför fertilitetsbehandlingen med sparade gameter.
 • Patienten/kvinnan/paret förväntas ta hand om barnet under hela dess uppväxttid
 • Mellan 45-49 års ålder görs en individuell bedömning. Efter 50 års ålder kan inte behandling erbjudas.
 • Om paret tidigare har barn debiteras kostnad för nedfrysningen (den fertilitetsbevarande åtgärden) utifrån antal barn enligt uppgift ovan.. Senare fertilitetsbehandlingen görs som egenfinansierad till självkostnadspris.
 • Om kvinnan har hunnit fylla 40år när hon vill använda nedfrysta oocyter eller embryon så blir hon självbetalande för det. Retransplantation av ovarialvävnad betalar kvinnan ej däremot eventuell IVF efter retransplantationen.

Föräldraskap efter ändrad könstillhörighet

Män som föder barn efter ändrad könstillhörighet ska ses som far till barnet och en kvinna som bidrar med spermier ska ses som mor.