Donationsbehandling, särskild prövning och eventuella hinder

För all behandling med assisterad befruktning gäller att vård inte kan garanteras. Region Stockholms regler och krav styr samt sjukvårdens bedömning. Mer information om olika behandlingar och olika patientgrupper finns att läsa på denna hemsida. Detta gäller oavsett om behandling planeras att utföras vid Karolinska Universitetssjukhuset eller på annan vårdvalsklinik i Stockholm.

Vid donationsbehandling tillkommer ytterligare besök – det kallas särskild prövning. Vid vårdval utförs den särskilda prövningen hos vårdvalskliniken.

Nedan följer en beskrivning av processen inför en behandling med donerade könsceller på Reproduktionsmedicin Karolinska, regelverket som styr och vad som skulle kunna vara hindrande.

Processen på Reproduktionsmedicin Karolinska

Efter grundutredning, remissbekräftelse och kötid kallas du/ni dels till läkare och barnmorska, dels till kurator. Detta är en fortsatt utredning innan beslut fattas om behandling, en så kallad särskild prövning. Oftast sker de olika besöken vid olika tillfällen och inte i någon speciell ordning. Även om du/ni tidigare fått en annan behandling på mottagningen gäller detta vid en donationsbehandling.

Kuratorsbesöket i den särskilda prövningen kan beskrivas som ett utredande och reflekterande samtal om familjebildning med ägg- och/eller spermiedonation. Syftet med kuratorsamtalet är att bidra till en helhetsbedömning inför beslut om behandling.

Innehållet i samtalet berör tankar kring till familjebildning och om att berätta för ett framtida barn om ursprung. Reflektion kring den egna processen, tankar och känslor i situationen och kring framtida föräldraskap är också viktigt. Det ingår att berätta om levnadsförhållanden, parrelation och/eller socialt nätverk i övrigt.

Inför läkarbesöket ska en hälsodeklaration fyllas i och den gås igenom vid besöket. I kuratorssamtalet berörs också fysisk och psykisk hälsa, eventuella funktionsnedsättningar samt hur du/ni ser på eventuell tidigare eller pågående ohälsa.

Möjlighet finns också att förankra och fördjupa den information du/ni behöver. Vi kan även berätta generellt om donatorernas process på mottagningen. Tiden som avsätts för besöket är 1-1 ½ timme (längre tiden om ni är ett par). Eventuellt bokas en uppföljande kontakt, individuella kontakter om ni är ett par. För ensamstående bokar vi som rutin alltid återbesök. Det möjligt att boka uppföljning på eget initiativ. 

Efter de inledande besöken på mottagningen hos läkare, barnmorska och kurator fattas beslut av läkare i samråd med donationsteamet och eventuellt annan konsultation. Ett beslutsbesked skickas hem per brev. Ett eventuellt hinder för behandling kan vara tillfälligt, med ny bedömning efter en viss tid. Ett avslag för behandling med donerade könsceller kan överklagas hos Socialstyrelsens rättsliga råd.

Eventuella hinder för behandling

  • Behandling kan som ovan beskrivet aldrig garanteras och flera aspekter som ovan beskrivet involveras och styr. Beslut om detta fattas av ansvarig läkare i samråd med donationsteamet och annan konsultation i varje enskilt fall.
  • För att en behandlingsstart ska kunna planeras ska det inte ha framkommit något hindrande för behandlingen - medicinskt, psykologiskt och/eller socialt i den grundläggande utredningen, vid den "särskilda prövningen" eller i kontakterna vid mottagningen.
  • Behandling får inte ges om det innebär betydande risker för kvinnans hälsa under behandling, graviditet eller förlossning, eller fara för det blivande barnets hälsa.
  • Behandling utförs inte då det förekommer missbruk, våld, kriminalitet, allvarliga sjukdomar, psykiska eller sociala problem, som gör det svårt för patienten att självständigt ta hand om ett barn. I vissa fall kompletteras infertilitetsutredningen med bedömning av läkare eller annan profession i berörd specialitet.
  • Framkommer tecken på svår psykosocial problematik vid remissbedömning sänds remissen åter till utredande läkare för komplettering/vidare handläggning och information där. I annat fall kompletteras utredningen på Reproduktionsmedicin Karolinska.
  • Om en osäkerhet framkommer till behandling eller formen för familjebildning. Skulle du inte känna dig beredd för behandlingsstart är det viktigt att lyssna till sig själv och att ta hänsyn till det.
  • Samtycke för möjlighet att ta del av journal hos annan vårdgivare ska vara gällande vid behov under hela vårdtiden.

 

Läs mer - regelverk vid donationsbehandlingar