Mottagning Hörselimplantat Huddinge

1177 Vårdguiden e-tjänster

Av-/omboka tid

Kontakta mig

Beställa tid

Ring oss

08-123 878 74

Telefontider idag

Inga telefontider idag

mer information

Fler telefontider:

  • Måndag - Fredag 08:30 - 09:30

Besök oss

Hälsovägen 13, B53, HUDDINGE

Se karta och reseplanerare Hitta hit

tider

Öppettider för bokade besök

  • Måndag - Fredag 08:00 - 16:00
  • Tisdag - Torsdag 14:30 - 15:30

Tider för drop in

  • Tisdag - Torsdag 14:30 - 15:30

Diagnoser:

Cochleaimplantat

Hörselimplantatmottagningen i Huddinge är en del av Sektion Öronkirurgi . Vi är specialiserade på att arbeta med cochleaimplantat och har en tvärvetenskaplig prägel med flera olika yrkeskategorier. Enheten ansvarar för utredning, operation, anpassning och uppföljning av cochleaimplantat för barn och vuxna.

Alltid Öppet

06 september 2023, 11:17

Från och med den 4 september 2023 har vår mottagning bytt digital tjänst till appen Alltid Öppet. Ladda ner appen "Alltid Öppet" och sök Mottagning Hörselimplantatmottagning, Karolinska Universitetssjukuset Huddinge.

Ni hittar våra digitala tjänster i Alltid öppet

Ett cochleaimplantat är ett hjälpmedel som genom elektrisk stimulering av hörselnerven ger gravt hörselskadade och döva personer möjlighet att uppfatta ljud och tal. Cochleaimplantat är ett alternativ för de personer som får begränsad eller ingen hjälp av en vanlig hörapparat.

För att åstadkomma en heltäckande (re-) habilitering krävs flera olika åtgärder och sektionen samarbetar därför med hörselvård och skolor i Stockholm och flera andra landsting.

Karolinska Universitetssjukhuset har ensamt fått tillstånd av Socialstyrelsen att bedriva rikssjukvård av barn med cochleaimplantat/hörselimplantat. Tillståndet avser barn med missbildningar och svåra skador i temporalbenet. Mottagningen tillhör Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans.

Hur ett cochleaimplantat fungerar

För att CI ska fungera behövs två delar:

1.   En yttre ljudprocessor

2.   Ett inopererat implantat

Ljudprocessorn ser ut som en hörapparat och är via en sladd kopplad till en liten sändare som sitter fast mot huvudet med en magnet. Den inre delen utgörs av en mottagare med en magnet och en elektronisk krets. Från mottagaren utgår ett knippe elektroder inbäddade i en tunn silikonstråd som är införd i innerörat (cochlea). Ljudprocessorns mikrofon tar upp ljud som omvandlas till elektroniska signaler. Signalerna förs vidare från sändaren till mottagaren. Elektroderna stimulerar hörselnerven i innerörat med svaga elektriska impulser motsvarande de ljud som mikrofonen fångat upp. På detta sätt får man ljudinformation till hjärnan trots att innerörats hårceller inte fungerar.

När tekniska framsteg görs går det till viss del att förbättra ljudprocessorn, eftersom den inte är inopererad. Utvecklingen går mot allt bättre och mindre ljudprocessorer.

På kliniken opererar och anpassar vi cochleaimplantat av tre olika fabrikat. Implantaten och processorerna är på det hela taget ganska lika men skiljer sig ändå lite åt i utseende och funktion. Eftersom de har lite olika strategier för signalbehandling och stimulering passar processorn bara till sitt respektive implantat.

Vilka kan behöva ett cochleaimplantat

Kriterier för vuxna

Förutsättningen för en CI-operation är dövhet eller grav hörselnedsättning på båda öronen. CI kan bli aktuellt om hörseltrösklarna i ljudfältet ligger sämre än 50 - 60 dB HL för frekvenserna 2 och 4 kHz med hörapparat. Det är också nödvändigt att personen i barndomen kunnat utveckla ett talspråk.

Patientgruppen har utökats och bland annat har fler barndomshörselskadade fått nytta av den senaste CI-tekniken. En del personer kan ha nytta av en ny variant av CI som bygger på elektrisk-akustisk stimulering (EAS). Man utnyttjar då att personen har en god hörselrest i basområdet och CI kompletterar i första hand i diskant och mellanregister.

Kriterier för barn

För barn gäller samma hörselmässiga kriterier som för vuxna.

Vi opererar barn med medfödd dövhet och generellt är prognosen för talspråksutveckling bättre ju yngre barnet är. Medelåldern vid operation har sjunkit de senaste åren och 5 månader till 1 års ålder är en gynnsam ålder. Det yngsta barnet som hittills opererats vid kliniken var 5 månader.

Dövfödda barn utan talat språk och som hunnit bli mer än 4 år är en tveksam grupp att operera.

Barn som hört normalt och utvecklat talspråk men senare tappat hörseln kan opereras även efter 4 års ålder. Detsamma gäller barn som har haft en progressiv hörselnedsättning på det ena eller båda öronen.

Cochleaimplantat för barn

Cochleaimplantat för barn 

Barn med medfödd dövhet kan utveckla hörsel och talspråk i varierande grad efter att ha fått CI. Förutsättningarna för hörsel- och talspråksutvecklingen är extra gynnsamma om barnet får CI i tidig ålder (cirka 5 - 12 månader).

Hörseltest av nyfödda, så kallad hörselscreening, genomförs nu i hela Sverige, vilket betyder att man kan upptäcka de hörselskadade barnen när de endast är några få veckor eller månader gamla. Det innebär att barn med hörselnedsättning eller dövhet på ett tidigt stadium kan få hörapparat och/eller CI. Medelåldern för medfött döva barn vid CI-operation har sjunkit de senaste åren.

Barn får vid behov bilaterala CI, det vill säga ett till vardera örat. Vår pågående forskning har visat att barnen då kan utveckla riktningshörsel samt att majoriteten också hör bättre i bullriga miljöer.

Det är många faktorer som har betydelse för hörsel- och talspråksutvecklingen. Orsaken till dövheten, grad av hörselnedsättning, hörapparatanvändning, förekomst av tilläggshandikapp och andra individuella och miljömässiga faktorer.

Föräldrarnas engagemang och stöd är viktigt för barnets hörsel- och talspråksutveckling och dessutom finns det behov av professionellt stöd (hörselhabilitering).

Barn som opererats tidigt får ofta en god talspråksutveckling med hjälp av sitt implantat/sina implantat. Om de saknar ytterligare funktionsnedsättningar så kommer de i genomsnitt ikapp jämnåriga med normal hörsel när det gäller talad svenska. Däremot blir hörseln inte normal och i miljöer med störande omgivningsljud blir det väldigt svårt och ofta omöjligt att kommunicera med tal. För andra barn kan syftet med operationen vara att erbjuda varseblivning och tillgång till omgivningsljud.

Cochleaimplantat för vuxna

Cochleaimplantat för vuxna

För vissa kan en CI-operation innebära att personen kan uppfatta omgivningsljud, få ett betydande stöd vid läppavläsning samt erhålla bättre kontroll över den egna röstfunktionen. För andra kan resultatet bli betydligt bättre. Vi kan inte på förhand precisera vilken funktionsnivå patienten kommer att uppnå, men vår erfarenhet är att de allra flesta på sikt upplever en förbättrad hörselförmåga.

Alla CI-bärare har olika förutsättningar. En person kanske relativt obehindrat kan kommunicera i telefon medan andra endast får ett stöd vid läppavläsning. Båda dessa kan ändå vara nöjda eftersom de upplever en förbättring. Vad som räknas som ett bra resultat är alltså relativt. Det är inte självklart att den som fått bäst resultat på hörseltester är nöjdast. Ett bra resultat är beroende av många olika faktorer, som till exempel förväntningar, motivation, livssituation och socialt nätverk.

En viktig faktor för hur bra hörseln kan bli är dövhetsdurationen, det vill säga hur länge en person varit döv. Dövhetsdurationen räknas snarare i decennier än i år. Orsaken till att man blivit döv, graden av dövhet och i vilken omfattning hörapparat har använts spelar också stor roll. Det är viktigt att hjärnan har fått viss ljudstimulans.

För de flesta tar det tid att vänja sig vid och att lära sig att tolka CI-ljudet. Därför är det viktigt att använda CI-hörseln mycket och hörselförmågan kan då också förbättras efter hand.

Medicinsk information

Antibiotikabehandling vid öroninflammation hos patienter med cochleaimplantat

Vid behandling av öroninflammationer har man de senaste åren minskat användningen av antibiotika för att motverka den ökade mängden av motståndskraftiga bakterier som noterats. Därför sätter man inte in antibiotika i okomplicerade fall.

Hos patienter med cochleaimplantat eller personer med missbildade öron finns en ökad risk för komplikationer, till exempel hjärnhinneinflammation, i samband med infektion i mellanörat. Vi rekommenderar därför att barn och vuxna med cochleaimplantat undersöks av öronläkare vid misstanke om akut öroninflammation. Vid konstaterad öroninflammation bör antibiotika sättas in. För okomplicerade fall rekommenderas Amoxicillin.

Som komplikation till öroninflammation kan en svullnad och rodnad uppstå runt örat som gör att ytterörat står ut. Detta händer därför att infektionen spridits till mjukdelarna bakom örat. I dessa fall anser vi att patienterna behöver få antibiotika intravenöst och kan behöva läggas in på sjukhus. För dessa fall rekommenderas Cefuroxin.

Kontakta Mottagningen för Hörselimplantat om något är oklart.

CI-användare rekommenderas pneumokockvaccin

Socialstyrelsen rekommenderar att alla personer som ska CI-opereras pneumokockvaccineras. Bakgrunden är en ökad risk att få hjärnhinneinflammation efter CI-operation även om risken ändå är mycket liten. I Sverige finns endast ett fall med hjärninflammation hos en CI-bärare rapporterats, men sambandet med implantat var oklart. Denna person behandlades och tillfrisknade utan komplikationer. Vaccinationen är enkel för vuxna och det naturligaste är att man tar kontakt med sin husläkare. För barn ingår pneumokockvaccin i det allmänna barnvaccinationsprogrammet. Barn med CI ska dock få en extra vaccinationsdos när de fyllt 2 år.

Cochleaimplantat och Magnetkamera (MR)

CI kan vara ett hinder för att göra magnetisk resonanstomografi (MR), populärt kallad magnetröntgen. För stark magnetisk påverkan kan innebära risker för både patienten och implantatet. Implantatet skapar också en skuggbild runt implantatområdet vilket minskar nyttan om det är detta område som är intressant i undersökningen. I första hand bör någon annan undersökningsmetod användas. MR med svagt magnetfält kan ibland genomföras och på vissa implantatmodeller kan magneten opereras ut vid behov och ersättas med en ny efter att MR gjorts. Magnetfältet kan då ökas något och skuggartefakten minskas.

Moderna implantat är tåligare än de äldre. Alla implantat som opererats in på Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge från juni 2019 och framåt klarar undersökning upp till 3 Tesla, även med magneten kvar i implantatet, och utan särskild bandagering. Samma sak gäller vissa implantat inopererade från september 2014 och framåt.

Om en MR är nödvändig måste ansvarig läkare på CI-sektionen eller CI-tillverkaren ovillkorligen kontaktas i god tid innan den planerade undersökningen.

Inför besöket

Ta med dig kallelse och legitimation.

Undvik att använda parfym innan du kommer till mottagningen.

För bokning av hotell för barn kontakta Ronald McDonald hus direkt.

Telefon 08 - 402 01 01

Mailadress rmh.huddinge@rmdbarnfond.se

www.ronaldmcdonaldhus.se/huddinge

Vuxna kontaktar rese-enheten i hemlandstinget

Avbokning/Ombokning 

1177

cochlea.karolinska@regionstockholm.se

08-585 878 74

Teknisk hjälp och reservdelar

Telefontid: Måndag - Fredag klockan 08.30 - 09.30
Telefon 073 - 620 45 92
Övriga tider SMS

Öppen jourmottagning drop-in för tekniska problem

Tisdag - Torsdag kl 14.30-15.30

Behöver du hjälp med tekniska hjälpmedel ska du vända dig till din lokala hörcentral (Patienter i Region Stockholm kontaktar Hörselhabilitering/rehabilitering på Rosenlunds sjukhus).

Under besöket

Anmäl dig i centralkassan i huvudentrén eller entrén vid Logopedvägen, detta gäller även om du inte ska betala för besöket (till exempel barn eller om du har frikort).

Efter besöket

Om du har en återbesökdstid och får förhinder eller om du har frågor efter ditt besök kan du höra av dig enligt kontaktinformationen.

Praktisk information

Besök sidan För Patienter för allmän patientinformation: service på sjukhuset, dina rättigheter som patient, vanliga frågor och svar samt din journal med mera.

Synpunkter och klagomål Hörselimplantat

Synpunkter och klagomål - hit vänder du dig


Nu kan du lämna Synpunkter och Klagomål på vården digitalt via vår mottagning på 1177  Hörselimplantat Huddinge

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare anonymt


Om du önskar framföra synpunkter på vården anonymt så kan du göra det via 1177  e-tjänster. Lämna synpunkter och klagomål anonymt.

Lämna synpunkter och klagomål hos din vårdgivare som ombud eller om du inte kan lämna digitalt.


Om du önskar lämna synpunkter eller klagomål på vården som ombud krävs en fullmakt. Anmälan kan därför ej skickas via 1177.Anmälan hittar du här.
Anmälan tillsammans med fullmakt skickas med vanlig post till adressen nedan.

Lämna synpunkter och klagomål på vården via brev, använd blanketten Enskilt klagomål och skicka till berörd person på nedanstående adress.

Karolinska Universitetssjukhuset
Medicinsk enhet Öron näsa hals Hörsel och balans, B61
Verksamhetschef Alexander Ahlberg
141 86 Stockholm 

Skicka egenremiss till oss

Välkommen att skicka egenremiss till oss på mottagningen. Du kan göra det digitalt eller via post, såhär:

1177
Logga in på "mina sidor" 1177.se. Leta upp mottagningens namn och fyll i information för egenremiss. Följ länk till mina sidor 1177.se

Post /blankett
Här finns anvisning för vilka uppgifter som bör finnas med i brev via post samt en blankett.

Mer information
Vi tar emot patienter utifrån vårt specialiserade uppdrag. Egenremiss bedöms på samma sätt som andra remisser som skickas till oss på Karolinska Universitetssjukhuset.

Läs mer om egenremiss och hur det fungerar på karolinska.se.

Om du har ytterligare frågor, kontakta mottagningen på telefon: 08- 123 559 83

Egenremiss kallas ibland även egen vårdbegäran eller egenanmälan.