Albumin i urin

Klinisk kemi

Rapportnamn: Se kommentar
Provtagning:

​Se aktuell analys under kommentar.

Ackreditering:

​Se respektive analys.

Kommentar:

Mängden albumin i dygnsurin anses vara det bästa måttet på utsöndringen av albumin i urinen. Av praktiska skäl mäts ofta endast albuminkoncentrationen i ett stickprov, men resultatet påverkas då av patientens diures (urinproduktion). Genom att relatera U-Albumin till U-Kreatinin (U-Albumin/Kreatinin) i ett stickprov minskas urinproduktionens betydelse. Följande övre gränsvärden för U-Albumin/Kreatinin i stickprov från morgonurin respektive stickprov senare under dagen har rekommenderats av EQUALIS expertgrupp för proteinanalyser.

U-Albumin/Kreatinin (mg/mmol)
Övre gränsvärde

Morgonurin (den första portionen) < 3,0
Annat stickprov (under dagen) < 5,0

 

Ett normalt U-Albumin/Kreatinin utesluter albuminuri och sk. mikroalbuminuri. För uppföljning av patienter med förhöjt U-Albumin/Kreatinin eller tidigare känd proteinuri kan samling av dygns- eller natturin göras.

Följande analysmetoder för albumin i urin finns således att beställa (för provtagningsanvisning se respektive analys):

U-Albumin ingår även i Pt(U)-Proteinfraktioner alternativt i U-Proteinfraktioner/Kreatinin samt i U-Proteinuri/Kreatinin för proteinanalyser.