Streptokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Bakterieodling svalg
  • Betahemolyserande streptokocker
  • GBS-Ag
Indikationer / kompletterande analyser:

Misstanke om bakteriell tonsillit, tonsillit vid negativ Strep A snabbtest eller allergi

Beställ: Betahemolyserande streptokock -Svalg

Vid epidemiologisk undersökning av betahemolyserande streptokocker grupp A bör samråd ske med laboratoriet, telefon 08-123 719 99.

Misstanke om bakteriell faryngotonsillit med atypisk presentation

Beställ: Bakterieodling - Svalg
Analys: Arcanobakterier och Betahemolyserande streptokocker utförs alltid tillsammans.

Misstanke om invasiv infektion med betahemolyserande streptokocker grupp B hos barn < 6 månader

GBS-Antigen i urin utförs endast på prov från barn <6 månader vid misstanke om sepsis eller meningit. Vid invasiv infektion utsöndras GBS-antigen i urinen och kan där detekteras.
Beställ: GBS-Ag -U

Vid misstanke om nekrotiserande fasciit

Se Lathund för provtagning - Nekrotiserande fasciit

Remiss:

- Elektronisk i TakeCare och Labportalen
- Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Beställning med pappersremiss:
- Betahemolyserande streptokocker: markera analysen svalg bakterieodling och märk röret med etiketten E1.
- Bakterieodling svalg: skriv in analysen på Annan undersökning. Ange provmaterial och märk röret med etiketten E2.

Närvårdsanalys Strep A, ag (Närvård):
- Elektroniskt i TakeCare, i mappen Närvårdsanalyser
- Pappersremiss närvård: Lokala närvårdsanalyser

Provtagning:

Betahemolyserande streptokock

- Svalgsekret - tonsiller, TRANSWAB lila

Bakterieodling

- Svalgsekret - tonsiller, TRANSWAB lila

Provtagning svalgsekret - tonsiller:
Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.
Mer information om svalgprover

GBS-Ag

Använd Sterilt provrör
- Urin, fyll om möjligt röret till hälften 4-9 mL Provtagning urin 

Förvaring / transport:

Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium

TRANSWAB och Sterilt provrör

  • Förvara provet kylt

Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.

Svarsrutiner:

Svarstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet 

- Betahemolyserande streptokocker: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar.
- Bakterieodling: Svar lämnas vanligen inom 1–3 vardagar.

- GBS-Ag: Svar lämnas inom 4 timmar

Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:

Snabbtest för Streptokocker grupp A

Utförs med så kallad Patientnära Analys (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset

Utförs lokalt på närvårdslaboratorier anknutna till Karolinska, se länk för att hitta ett närvårdslaboratorium nära dig.
Här hittar du vilka provtagningsenheter som utför svalgprov för streptokocker grupp A snabbtest.