Klamydia och gonokocker

Klinisk mikrobiologi

Alternativa sökord:
  • Chlamydia trachomatis
  • Gonorré
  • LGV (lymfogranuloma venerum)
Indikationer / kompletterande analyser:

Prov för behandlingskontroll av Chlamydia trachomatis bör tas tidigast 4 veckor efter avslutad behandling, i de fall det är aktuellt.

Screening för gonokocker och genital klamydia

För kvinnor rekommenderas vaginalsekret i urin. För män rekommenderas urinprov.
Beställ: Klamydia-Gc-DNA 
Analys: Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans med Klamydia-DNA.


Utvidgad screening av klamydia och gonokocker

Beställ: Klamydia-Gc-DNA -Rektum, -Svalg
Analys: Klamydia- och Gonokock-DNA utförs alltid tillsammans.


Klinisk misstanke om klamydia

Rekommenderad provtagning utifrån symtom.
Beställ: Klamydia-Gc-DNA


Klinisk misstanke om LGV (lymfogranuloma venerum)

Ange tydligt på remissen vid misstanke på LGV.
Vid positivt analysresultat går det inte att särskilja LGV från övriga Chlamydia trachomatis infektioner. Vid positivt analysresultat där LGV misstanke är angivet på remissen skickas provet för kompletterande analyser.


Klinisk misstanke om gonokocker

Vid klinisk misstanke och vid positivt resultat för Gonokock-DNA ska prov för odling av gonokock tas. Resistensbestämning och epidemiologisk typning kan då utföras på framodlade gonokockbakterier.
Beställ: Gonokocker -Cx, -Ur, -Rekt, -Sv, Övr

Remiss:
Klinisk mikrobiologi
Ange om klinisk misstanke på LGV (lymfogranuloma venerum)
Provtagning:
Läs mer om hur provet ska tas under Tilläggsinformation eller på provtagningsanvisning för respektive provmaterial.

Klamydia-Gc-DNA

Rekommenderad provtagning för screening Klamydia och Gonokocker

Urin

Använd: Klamydiaset urin Cobas
Urinen ska ha varit i blåsan minst 2 tim
Ta första portionen urin
För ökad känslighet kan urinprovet kompletteras med prov från vagina eller cervix. Se Vaginalsekret i urin och Cervixsekret i urin
 

Vaginalsekret i urin och Cervixsekret i urin

Använd: Klamydiaset urin + Provpinne
Ta första portionen urin + vaginal-/cervixsekret taget med separat Provpinne. Snurra provpinnen kraftigt i röret med urin. Kasta pinnen.

Klamydia-Gc-DNA, utvidgad screening

Använd: Klamydiaset cervix
- Rektumsekret
- Svalgsekret - Bakre svalgvägg
 

Klamydia-Gc-DNA, övriga provmaterial

Använd: Klamydiaset cervix
- Cervixsekret
- Vaginalsekret
- Öga - Konjunktivalsekret

Gonokocker, odling

När både Klamydia-Gc-DNA och Gonokockodling ska tas vid samma tillfälle ska provet för Gonokockodling tas först.
 
Använd: TRANSWAB lila
- Cervixsekret
- Rektumsekret
- Svalgsekret - Tonsiller
 
Använd: TRANSWAB orange
- Uretrasekret
 

För utförande av provtagning, se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Urin 

Använd Klamydiaset urin (Cobas)

Samla första portionen urin:
- Urinen ska ha hållits i blåsan minst 2 tim före provtagning.
- Första portionen urin samlas i en bägare, ca 2 cm.
- Håll röret upprätt. Vätskan ska vara kvar i röret.
- Sug upp urin från bägaren med pipetten.
- Fyll röret tills urinmängden är mellan de svarta strecken.
- Sätt på locket och vänd röret 3-4 gånger för att blanda urin och reagens.

Vaginalsekret i urin och Cervixsekret i urin

Urinprovet kombineras med vaginalsekret eller cervixsekret som tas med separat Provpinne.
- Ta första portionen urin, enligt ovan.
- Ta vaginal- /cervixprovet med Provpinne.
- Snurra provpinnen kraftigt i röret med urin, 10-15 sekunder.
- Pressa ut vätskan från pinnen genom att pressa den mot rörets insida.
- Kasta provpinnen och sätt på locket.

Vaginalsekret

- För in provpinnen i slidan några cm och snurra pinnen några varv utefter slidväggen.
- Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.
OBS: Vid Vaginalsekret i urin ska provpinnen inte vara kvar i röret.

Cervixsekret

- Portio friläggs med spekulum, torka portio med steril tork.
- Rotera provpinnen i cervixkanalen.
- Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.
OBS: Vid Cervixsekret i urin ska provpinnen inte vara kvar i röret.

Rektumsekret

- Provtagning sker via proctoskop.
- Vid behov, töm tarmen innan provtagning. (Undvik att få med för mycket avföring det kan störa analysen)
- För in provpinnen 2–3 cm i rektum. Rotera pinnen mot slemhinnan.
- Skruva av korken på provtagningsröret.
- Stoppa provpinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.

Svalgsekret - Bakre svalgvägg

För Klamydia-Gc-DNA ta prov från Bakre svalgvägg
Använd Klamydiaset cervix

Skrapa bakre svalgväggen med provpinnen så att celler kommer med. Efter provtagningen, sätt provpinnen i provröret och bryt av pinnen och skruva på korken. ​

Svalgsekret - Tonsiller

För Gonokocker, odling ta prov från Tonsiller
Använd TRANSWAB lila

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Undvik att vidröra tungan och slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.

Uretrasekret

- Fukta provpinnens topp med fysiologisk koksaltlösning och rotera i uretramynningen.
- Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.

Ögon - Konjunktivalsekret

Vid behov av tunnare provpinne för Klamydiaprovtagning, använd Provpinne tunn.
- Fukta provpinnens topp med steril fysiologisk koksaltlösning.
- Torka bort eventuellt purulent sekret.
- Rulla provpinnen kraftigt mot insidan av undre ögonlocket.
- Stoppa pinnen i röret och bryt av vid brytpunkten.
Mer information om provtagning Ögon

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


Klamydiaset

- Kan förvaras i rumstemperatur eller kyl upp till en vecka. 
 

TRANSWAB

- Förvaras kylt
- Transporttiden bör inte överstiga 24 timmar.
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner. 
Felkällor:

Använd inte Klamydiarören om du ser att de läckt eller har kristaller kring korken. Använd handskar vid hantering av provrören.

Kasta rören och beställ nya från Webbutiken. Meddela gärna mikrobiologen att du hittat dessa rör och ange gärna lotnummer och hur många felaktiga rör som hittats.
e-post: Klinisk mikrobiologi

Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.

Klamydia-Gc-DNA: Svar lämnas inom 1-3 vardagar.
Gonokockodling: Svar lämnas inom 2-4 vardagar.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​

Kommentar:

Patientanvisningar
- Klamydia i Urin
- Klamydia, Vaginalsekret i urin