Urea, Pt(U)-

Klinisk kemi

Rapportnamn: Pt(U)-Urea
Indikationer / kompletterande analyser:

​Urea (60Da) är en neutral molekyl som fördelar sig fritt i kroppsvattnet och koncentrationen är densamma intra- som extracellulärt. Ureapoolen, huvudsakliga utsöndringsformen för kväve, omsätts snabbt (<1d) och mer än 90 % elimineras via njurarna, varför koncentrationen i blodet ökar påtagligt och omgående vid anuri.
Vid eliminationen i njurarna filtreras urea fritt ut i primärurinen, varav sedan ungefär hälften diffunderar tillbaka till blodet från proximala tubuli (beroende på urinflödeshastigheten).

Indikation för beställning av urea i dygnsurin är uppföljning av kvävebalansen, misstanke om ureaorsakad osmotisk diures och för att monitorera förlopp.

Metod:
Beräknat värde
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss


Provtagning:
Dygnsmängd urin samlas i dunk utan tillsats.

Ange urinens volym och uppsamlingstid. Urinsamling ska ske under 24 timmar. Analys utförs även vid avvikande insamlingstid och resultatet räknas om till utsöndring per 24 timmar. Dock blir jämförelsen med referensintervallet i dessa fall osäker då utsöndringen av substansen kan variera över dygnet. Ifall uppgift om tid eller volym saknas eller vid kraftigt avvikande urinsamlingstid, besvaras provet endast med koncentration.

Patientanvisning för dygnssamling UTAN tillsats.

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Dygnsmängd:

  • Skicka hel dunk, eller
  • Blanda urinen väl
  • Häll av 4 mL till ett Vakuumrör för urinprov, utan tillsats med rund botten, 4 mL (från och med 2023-11-22)
    Under en kortare övergångsperiod accepteras även Centrifugrör, koniskt, PS (Rörstorlek: 12 ml).

Se bild på röret under rubriken övrigt provtagningsmateriel på denna webbsida

Dunk/vakuumrör:

  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:
Enhet: mmol/d
200 - 600

Kostberoende 

Referenser:
1, Undersökning av eget material, urinprover från 165 friska individer (Män n=78, Kvinnor n=87, medelålder 25 år)
2, Bankir L, Trinh-Trang-Tan MM: Urea and the kidney. In The Kidney. Sixth edition. Edited by BM Brenner. Philadelphia, WB Saunders Company, 2000
Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja