KFLC-IF

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Csv kappa
  • KFLC
  • Csv-KFLC-IF
Rapportnamn: KFLC-IF
Indikationer / kompletterande analyser:
Intratekal immunglobulinproduktion.

Tilläggsinformation

Bakgrund
Vid produktion av immunglobuliner bildas ett visst överskott av de fria lätta kedjorna kappa och lambda. De fria lätta immunglobulinkedjorna kan därför användas som ett indirekt mått på immunglobulinsyntes, även intratekalt. Mätning av de fria kappakedjorna i likvor har visats ha god överensstämmelse med isoelektrisk fokusering för detektion av oligokonala band. För beräkning krävs prov från både cerebrospinalvätska och serum och proven skall vara tagna vid samma tidpunkt för korrekt resultat.

Bedömning
Resultat för Csv-KFLC-IF mellan 0 och 1 är förenliga med intratekal immunglobulinsyntes, medan resultat mellan -0,5 och 0 ligger i en gråzon där man inte säkert kan utesluta intratekal immunglobulinsyntes. Värden under -0,5 talar dock emot intratekal immunglobulinsyntes. Analysen ej validerad <18 år.

Då metodens användning i cerebrospinalvätska ännu inte är validerad i alla avseenden rekommenderas att resultat från denna analysgrupp värderas i samråd med neurolog.​

Metod:
Nefelometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Både spinalprov och blodprov beställs på samma beställningsnummer/remiss.

(Vid önskemål om akut svar på Csv-Albumin, vänligen gör separat beställning av ”Csv-Albumin”, vilken analyseras dygnet runt med annan metod. Observera dock att provvolymen kan riskera att bli för liten för övriga samtidigt beställda csv analyser!)

I KFLC-IF ingår:
Csv-FLC-K (mg/L)
S-FLC-K (mg/L)
Csv-Albumin (mg/L)
S-Albumin (g/L)
Csv/S-Albuminkvot (beräkningsanalys, enhetslös)
Csv-KFLC-IF (beräkningsanalys, enhetslös)

Provtagning:
Cerebrospinalvätska:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret​
Minst 2 mL (ej första röret i tappordning). Provet blandas väl.

Blodprov:
Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp
Tas samtidigt som likvorprovet. 

Ange provtagningstid.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.

Förvaring / transport:

​Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:
  • Rumstemperatur, max 30 minuter (OBS! gäller cellräkning)
  • Kyl (2-8C), max 1 vecka (OBS! gäller övriga ingående proteiner)

Referensintervall:

Csv-FLC-K
Enhet: mg/L
< 0,34

S-FLC-K
Enhet: mg/L
6,7-22,4

Csv-Albumin
Enhet: mg/L

​6 mån - 14 år
​< 225
​15-29 år  
​< 260
​30-39 år
​< 280
​40-49 år
​< 320
​≥ 50 år
​< 400
   

S-Albumin
Enhet: g/L

​<15 dagar
​28-41
​15 dagar-26 veckor
​25-46
​27 veckor- <1 år
​30-46
​1-7 år
​35-45
​8-14 år
​37-47
​15-17 år
​36-49
​18-39 år
​36-48
​40-69 år
​36-45
>70 år
​34-45

 

Csv/S-Albuminkvot beräknas som:
(Csv-Alb (mg/L)) / (S-Alb (g/L)) x 10-3

​15-29 år
​< 6,0 x 10-3
​30-49 år
​< 7,0 x 10-3
​≥ 50 år
​< 9,0 x 10-3​


Csv-KFLC-IF:
<0


Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:
Nej