Hemoglobin A1c, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: Hemoglobin A1c
Rapportnamn: B-HbA1c (IFCC)
Indikationer / kompletterande analyser:
Behandlingsuppföljning av diabetes mellitus typ 1 och typ 2
Diagnostik av diabetes typ 2 hos vuxna, ej gravida.

Kompletterande analyser: P-GlukosfPt-Glukosbelastning

Tilläggsinformation

Mätning av HbA1c är en väletablerad metod för att följa glukosbalansen hos diabetespatienter och kan även under vissa omständigheter användas för att diagnostisera diabetes typ 2.
HbA1c-nivån återspeglar P-Glukos-nivån under de senaste 6-8 veckorna före provtagningen, men nivån under den senaste månaden påverkar HbA1c-värdet mest. Vid förkortad överlevnad av de röda blodkropparna blir HbA1c lägre än förväntat och är då inte representativt för glukosbalansen.

Under hösten 2010 infördes i Sverige den internationella HbA1c-kalibreringen (IFCC) som ger resultat uttryckta i mmol/mol. Innan dess angavs resultaten i Sverige i % (MonoS-kalibrering). I USA används NGSP-kalibrering, där resultaten också uttrycks i % men ligger på en högre nivå än MonoS-kalibreringens.

Metod:

​Kapillärelektrofores

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp, 5 ml
Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 72 timmar
  • Kylt, max 1 vecka
  • OBS provet får inte centrifugeras
Referensintervall:
Enhet: mmol/mol

​ < 50 år
​27-42
​≥ 50 år
​31-46​


Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid, för vissa prover kan analysen behöva upprepas med en annan metod som då ger en längre svarstid.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:

Vid kraftigt förhöjd halt av HbF, som i neonatalperioden samt vid vissa hemoglobinsjukdomar, kan HbA1c inte användas. Vissa hemoglobinvarianter interfererar med HbA1c i den vanliga mätmetoden. Sådana problem kan ibland undvikas genom att analysera ett enskilt prov med alternativ metod. Om en hemoglobinvariant noteras vid analys av HbA1c föranleder detta alltid att resultatet förses med en analyskommentar. Flertalet hemoglobinvarianter är utan klinisk betydelse. Patienter med normal hematologi, där det inte utifrån anamnes eller hereditet finns anledning att misstänka hemoglobinsjukdom, behöver inte utredas vidare. Vid byte mellan HbA1c-metoder kan dock större skillnader befaras än för prover utan hemoglobinvariant.

Analysen kan även utföras patientnära (PNA) av ej laboratorieutbildad personal på patientvårdande enheter. För mer information se Karolinskas PNA-sektion.​ Patientnära analyser - Karolinska Universitetssjukhuset (länk) ​