Erytropoietin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: EPO
Rapportnamn: S-Erytropoietin
Indikationer / kompletterande analyser:
Starkt glykosylerat protein med övervägande syntes i njurarna. Stimulerar benmärgserytropoes genom expansion av poolen av erytropoetiska stamceller. Förhöjt vid anemier inkl. aplastisk anemi, hemoglobinopatier och vissa njurtumörer. Vid primär polycytemia (vera) vanligen normala-låga nivåer emedan sekundär polycytemi går med normala-höga nivåer.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konslutremiss
Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.​

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

Ocentrifugerat prov:

  • Rumstemperatur, max 4 timmar

Centrifugering:
10 min i 2000 G

Centrifugerat och avhällt prov

  • Rumstemperatur, max 1 dygn
  • Kylt, max 3 dygn
  • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring

För prover som skickas med post, se information här.

Referensintervall:
Enhet: E/L
3,1-18
Felkällor: Hemolys > 2 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs en ggr/vecka.
Ackreditering:

Ja