Chylothorax, S-, Pl-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
Rapportnamn: Chylothorax, S-, Pl-
Indikationer / kompletterande analyser:

Bedömning om förekomst av Chylothorax och Pseudochylothorax.

Indikationen för chylothorax bedömning är frågeställning om en pleuraeffusion kan härledas från lymfa eller ej.

Mer information under Tilläggsinformation.

Tilläggsinformation

Det finns två huvudtyper av frågeställningar vid misstanke om lipidutgjutning i pleurahålan dels chylothorax, dels pseudochylothorax. Chylothorax är läckage av lymfa till pleurahålan på grund av skada eller obstruktion av f.f.a. ductus thoracicus. Anatomin i lymfsystemet gör att högersidiga chylothorax är vanligare än vänstersidiga och bilaterala. Chylothorax kännetecknas av kylomikroner samt ökade nivåer triglycerider i pleuravätskan. Pseudochylothhorax är en ovanligare diagnos bl.a. orsakad av tuberkulos och reumatoid artrit, med förtjockad pleura och en ökad insöndring av kolesterol till pleuravätskan. Pseudochylothorax utmärks av därför av höga nivåer kolesterol och ibland förhöjda triglyceridnivåer; dock är kvoten kolesterol/triglycerider alltid förhöjd. Förhöjda kolesterolnivåer kan även förekomma vid vissa maligna tumörer. För att utesluta att höga TG- eller totalkolesterolnivåer i serum påverkar pleurainnehållet analyseras också dessa parametrar.
 
Då etiologi och behandlingarna skiljer sig för chylothorax och pseudochylothorax är adekvat diagnostik av vikt. Röntgenologiskt ses en liknande bild och även utseendet på pleuravätskan kan vara snarlikt. Den beskrivs ofta som mjölkvit men kan vara alltifrån serös till blodblandad1,2. Studier har visat att triglyceridvärden >1,25 mmol/L med 99 % sannolikhet talar för att vätskan är lymfa medan <0,57 mmol/L ger en 95 %ig sannolikhet att det ej är lymfa 2,3. Triglyceridvärden 0,57 -1,25 mmol/L är en gråzon då man kan finna fall av chylothorax på dessa nivåer. I tveksamma fall utför vi också lipidelektrofores på pleuravätskan för att se om kylomikroner förekommer.

Litteraturhänvisningar:
1. Maldonado F, et.al. Mayo Clin Proc. 2009;84(2):129-133. Pleural Fluid Characteristics of Chylothorax

2. Dennebaum R kap 55.7 Lymph, 55.11 Pleural effusion - ; Thomas L (ed): Clinical Laboratory Diagnostics. Use and Assessment of Clinical Laboratory Results: TH-Books, Frakfurt/Main 1998, sid. 1346, 1363-1364

3. Staats B A, et.al. Mayo Clin Proc 1980;55:700-704. The lipoprotein profile of chylous and nonchylous pleural effusions

 

Remiss:

Elektronisk i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut.

Upplysningar av värde för bedömningen (sjukdomstillstånd och läkemedelsbehandling som kan påverka lipidnivåer, samt fasta och parenteral nutrition) bör anges på remissen.​

Provtagning:
Blodprov och prov från pleuravätska skall tas vid samma provtagningstillfälle.
Blodprov;  Gelrör med koag. aktivator, gul propp
Pleuravätska;  Rör med koag. aktivator, röd propp. Minst 0,5ml vätska.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
 

Blodprov

Pleuravätska 

  • Kyla +2 - +8 °C , max 1 vecka.
Referensintervall:
Se respektive analys.
Sammanfattande bedömning görs alltid av laboratorieläkare.
Svarsrutiner:
vardagar kontorstid.
Ackreditering:
Läkarutlåtande/bedömning omfattas ej av ackrediteringen.