Immunbristsekvensning

Klinisk immunologi/transfusionsmedicin

Alternativa sökord:
  • Immunbrist
  • Helgenomsekvensering
  • Genetisk diagnostik
  • Benmärgssvikt
Indikationer / kompletterande analyser:
Genetisk diagnostik av primär immunbrist, autoinflammatoriska och ovanliga hematologiska sjukdomar, inklusive benmärgsvikt. 

Tilläggsinformation

Sekvensanalys av utvalda gener med storskalig DNA.sekvensning (exom- eller helgenomsekvensning), vilken utförs med SciLife Lab i Solna som hänvisningslaboratorium. Resultatet tolkas sedan av läkare på Klinisk immunologi, Huddinge.
 
Klinisk immunbristsekvensning innebär analys av gener som kan ge upphov till medfödda immunbristtillstånd. Analysen omfattar såväl gener som ger upphov till svår kombinerad immunbrist (SCID) som lindrigare tillstånd och autoinflammatoriska sjukdomar. Det finns även en separat lista för ovanliga hematologiska tillstånd och benmärgssvikt. Listorna uppdateras kontinuerligt.
Se hemsidan för Klinisk immunologi & transfusionsmedicin; Immunbristutredning 

Enstaka basutbyten i exoner och exon/introngränser samt små insertioner/deletioner identifieras. Analysen detekterar i dagsläget inte strukturella rearrangemang eller kopietalsförändringar (större deletioner/duplikationer av genetiskt material).
Metod:
DNA-sekvensning med NGS (Next Generation Sequencing)-teknologi och bioninformatisk analys.
Remiss:
Fyll i ​remiss för helgenomsekvensering.
Remiss för immunbristsekvensering
 
Om prov på föräldrar eller släktingar skickas är det av stor vikt att patientens namn och personnummer anges på remissen.
 
Prov och remiss skickas till Klinisk Immunologi immunologi, F79, Karolinska Universitetslaboratoriet, Huddinge, F79, 141 86 Stockholm.
Provtagning:
5 ml helblod i EDTA-rör, lila propp.
 
Analysen utförs på klinisk immunologi i Huddinge F79. 
Förvaring / transport:
Kylförvaring om transport inte sker samma dag, som provtagningen.
Referensintervall:
Bedömning av specialistläkare i klinisk immunologi.
Svarsrutiner:
Resultatet besvaras med utlåtande av laboratorieläkare.
Svar ges i okomplicerade fall inom 6-8 veckor.
Ackreditering:

​Nej

Kommentar:
För ytterligare information, se hemsidan för Immunbristutredning - Karolinska Universitetssjukhuset​. Kontakt med laboratoriet sker på telefon 08-123 879 06