Neurodiagnostik

Neurologi omfattas av flertal sjukdomsgrupper såsom neurovaskulära sjukdomar, neuroinflammatoriska sjukdomar, rörelsestörningar, epilepsi och neurodegenerativa sjukdomar där liknande symtom kan spegla olika typer av sjukdom eller påverkan av yttre faktorer på nervsystemet.

Vår verksamhet

Patientflöde Neurodiagnostik på Karolinska Universitetssjukhuset är ett tillfälligt utredningsflöde och omfattar vägen från symtom till diagnos för vuxna patienter med symtom från nervsystemet utan ännu fastställd orsaksdiagnos.

Utredning av vuxna patienter inom Neurodiagnostik på Karolinska Universitetssjukhuset är en vårdprocess som sker inom slutenvård eller öppenvård. Bedömning om hur snabbt patienten behöver utredas utgår ifrån preliminär uppskattning av patientens symtombild och dess inverkan på funktionsnedsättning, livskvalitet och utifrån de misstänkta bakomliggande orsakerna.

Symtom från centrala eller perifera nervsystemet kan uppstå på grund av akuta/kroniska neurologiska sjukdomar eller sekundär påverkan av nervsystemet som följd av sjukdom i andra organ/system eller som följd av olika tillstånd som till exempel vitamin eller mineralbrist, exponering till toxiska ämne, etc. Oftast behöver patienter med plötsligt debuterade symtom snabbare utredning än de med långsam progredierande symtom.

Utredningsprocessen har utgångspunkten i en grundlig anamnes och undersökning av patientens neurostatus som styr den kliniska diagnosmisstanken och efterföljande urval av utredningsverktyg inklusive biokemiska/mikrobiologiska/immunologiska test, neuroradiologiska, neurofysiologiska, neuropatologiska, eller andra avancerade undersökningar inklusive genetiska samt samarbete med ett multidisciplinärt team som består bland annat av erfarna fysioterapeuter, arbetsterapeuter, logopeder. Second-opinion patienter är oftast föremål för utredning inom Neurodiagnostik flöde på Karolinska.

Fakta

  • Handläggning av patienter inom Neurodiagnostik flöde sker strukturerat utifrån patientens symtombild
  • Utredning av patient med funktionella symtom från nervsystemet efter uteslutande av organisk orsak görs av ett högspecialiserat funktionellt team som består av neurologer, psykiater, sjuksköterskor, fysioterapeuter, arbetsterapeuter, kuratorer, logopeder. Utredningen styrs av ett nyligen uppdaterat vårdprogram. Multidisciplinär funktionellt möte sker veckovis fredag kl 14:00 – 15:00 i Huddinge där bedöms nyinkomna remisser och diskuteras patienter utredda under respektive vecka
  • Patient med tilltagande gångrubbningar av oklar orsak kräver ofta olika neuroradiologiska och neurofysiologiska undersökningar samt multidisciplinär teambedömning, har fallrisk med efterföljande risk för posttraumatiska skador och av denna anledning planeras oftast utredningen subakut i dagvården.
  • Patient med syn-/ögonmotorikrubbningar med misstänkt bakomliggande sjukdom i nervsystemet utreds oftast akut/subakut i slutenvård eller dagvård med framför allt neuroradiologiska undersökningar och biokemiska tester.
  • Patient med beteendestörningar, desorientering/konfusion utreds nästan uteslutande akut inom slutenvård med neuroradiologiska, neurofysiologiska och biokemiska tester samt multidisciplinär teambedömning.
  • Patient med andra isolerade eller kombination av symtom från centrala/perifera nervsystemet utreds inom öppenvård eller slutenvård med anpassande utredningsverktyg utifrån den kliniska misstanken.
  • Cirka 85% – 90% av patienter utredda inom Neurodiagnostik flöde erhåller en orsaksdiagnos.

Kontaktinformation

Namn: Mircea Oprica
Titel: Patientflödesansvarig
E-post: mircea.oprica@regionstockholm.se

Skicka remiss

Solna

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Solna

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Solna
Mottagning Neuro QD62
Karolinskavägen 37 A
171 76 Stockholm

Huddinge

Remisser skickas elektroniskt i Take Care till Mottagning Neuro Huddinge.

Eller per post:
Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge
Mottagning Neuro R52
Hälsovägen, Huddinge
141 86 Stockholm