Omvårdnadsområde Neuro

Vi tillhandahåller omfattande högspecialiserad omvårdnad för samtliga patienter som vårdas inom den medicinska enheten Neurologi och Neurokirurgi. Vi är ensamutövare av neurokirurgi och interventionsbehandling vid hjärninfarkt. Vi har även spetskompetens inom exempelvis ryggmärgsskaderehabilitering, övervakning inför epilepsikirurgi och akutneurolog.

Omvårdnadsområde Neuro omfattar sex slutenvårdsavdelningar som är lokaliserade både i Huddinge och i Solna. Inom våra enheter bedriver vi vård på olika vårdnivåer, med integrerade övervakningsenheter.

Vi strävar mot excellent omvårdnad inom alla våra patientområden och arbetar aktivt med att säkerställa rätt kompetensnivå för våra medarbetare. I nära samarbete med Medicinsk enhet Neurologi och Neurokirurgi och temats Omvårdnadsakademi arbetar vi med säkerställande av evidensbaserad omvårdnad för våra olika patientflöden.

  • Vårdavdelningar Neuro 1 i Solna och Huddinge är Karolinskas strokeenheter. Här vårdas främst patienter med stroke (hjärnblödningar, hjärninfarkter) och/eller TIA (övergående stroke). Vi tar även emot patienter med andra neurologiska sjukdomar i behov av akut inneliggande vård. Ett högspecialiserat profilområde är interventionsbehandling av hjärninfarkt, där patientområdet har ansvar för hela länet men även stora delar av Mellansverige. Inom patientområdet bedrivs övervaking, utredningar och behandlingar av avancerade neurovaskulära sjukdomar, inklusive stroketillstånd hos unga personer. Vi arbetar utifrån olika vårdnivåer graderade NAVE A, B och C, där vi bedriver intermittent till kontinuerlig övervakning av patienter med olika behov av personal-,  och kontrolltäthet.

  • Vårdavdelningar Neuro 2 i Solna och Huddinge är Karolinskas högspecialiserade neurologiska akutvårdsavdelningar för patienter med neurologiska sjukdomar såsom epilepsi, huvudvärk, likvorcirkulationsstörning, neuroinflammation, neuromuskulära sjukdomar, rörelsestörningar och neurodiagnostik. Inom vår region har vi ansvaret för högspecialiserade epilepsikirurgiutredningar där patienter läggs in för utredning med videoencephaloelektrografi, VEEG. Patienter i behov av avancerad parkinsonbehandling som deep brain stimulation och läkemedelspumpar får även de sin vård hos oss. Inom verksamheten vårdas således patienter för akuta tillstånd men kommer också som inplanerade för utredning och behandling. Vårdtiden inom detta område är i genomsnitt 4 dygn. Utifrån patientens behov kan det vara aktuellt att efter vårdtillfället genomgå rehabilitering.

  • Vårdavdelning Neuro 4, avdelningen är en högspecialiserad neurokirurgisk avdelning och består av flera olika vårdnivåer: dagvård, vårdavdelning, postoperativ vård och intermediärvård.

  • Vårdavdelning Neuro 5, här vårdas patienter inom patientflöde ryggmärgsskaderehab. Avdelningen är Stockholms enda slutenvårdsavdelning för ryggmärgsskadade. Patienter med nya ryggmärgsskador är prioriterade för rehabilitering på avdelningen och vården är en del av vårdkedjan för ryggmärgsskadade inom Region Stockholm. Snittvårdtiden varierar mellan 2-4 veckor.