Remisshantering Neurokirurgi

Patientområde Neurokirurgi har ett regionsuppdrag för SLL dit patientansvarig läkare på hemsjukhus och husläkare skriver remiss för bedömning av neurokirurgiska frågeställningar. Vi tar även emot remisser från övriga Sverige och Norden/Europa. Vi tar emot cirka 7000 remisser varje år.

Neurokirurgis remisskoordinator registrerar ankommande remiss och vidarebefordrar den till bedömningsansvarig läkare som avgör om patienten är aktuell för neurokirurgisk bedömning eller åtgärd. I handläggning ingår i princip alltid granskning av aktuella röntgenundersökningar samt i hög utsträckning diskussion vid multidisciplinär rond. Efter bedömning kallas patienten till mottagning alternativt föreslås annan handläggning via PO Neurokirurgi eller inremitterande.

För att underlätta remisshantering, prioritering och för att minimera patienternas väntetid anger remitterande läkare i remissen:
• en tydlig neurokirurgisk frågeställning
• beskriver aktuella neurologiska symptom och varaktighet (aktuellt neurologiskt status anges alltid)
• utförlig anamnes och status
• var ev röntgenundersökning är utförd samt länka bilderna till neuroröntgen, KS, Solna

Akuta remisser: skall alltid kompletteras med ett telefonsamtal till neurokirurgjouren via växeln tel. 08- 123 700 00

Ofullständiga remisser kommer att returneras. I förkommande fall efterfrågas kompletterande undersökningar av remitterande läkare.

Särskilt stöd till läkare som skriver ryggremisser/spinala remisser:

Vi mottar cirka 200 remisser per månad till spinala sektionen. För att förbättra vår service till både patienter och remittenter - samt klara våra åtaganden inom vårdgarantins ramar - är vi i behov av vissa specifika uppgifter i samband med våra bedömningar. Läs våra instruktioner innan du skriver din remiss, så att vi får möjlighet att göra en korrekt bedömning!

Dokument om remisshantering, spinala sektionen 

Pappersremisser till Neurokirurgi:

Remisskoordinator
Karolinska Universitetssjukhuset
Mottagning Neurokirurgi, B8:11
Eugeniavägen 3
171 76 STOCKHOLM

Remisskoordinator:
Fax: 08-123 756 20

Gammaknivskoordinator (strålronden)
Telefon: 08-517 704 91
Fax: 08-517 755 77