Hjärtsviktsmottagning och Hjärtsviktsdagvården (HDA)

Hjärtsviktsmottagningen finns i både Huddinge och Solna, vår Hjärtsviktsdagvård (HDA) bedrivs enbart i Huddinge.

På Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge och Solna drivs en strukturerad sjuksköterskebaserad hjärtsviktsmottagning tillsammans med ansvarig hjärtsviktsläkare genom interprofessionellt lärande.

De senaste framstegen inom vården och hanteringen av hjärtsvikt har förbättrat utfallet för patienter med hjärtsvikt  men de har fortfarande en ökad risk för sjukhusvistelse och död, samt många upplever en dålig livskvalitet. Patienter med hjärtsvikt är ofta äldre, svaga och multisjuka. Detta ökar komplexiteten att hantera såväl den biomedicinska såsom den psykologiska och sociala aspekten på sjukdomen och komplicerar egenvårdens beteende.

Vad är hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är ett tillstånd där hjärtats pumpförmåga är nedsatt. Det betyder att hjärtat inte orkar pumpa runt den mängd blod som behövs för att ge kroppens olika delar tillräcklig med syre och näring. Något som med tiden kan leda till att vätska samlas i lungorna och andra delar av kroppen.

Orsaken till den nedsatta pumpförmågan kan t ex vara hjärtinfarkt, kärlkramp, högt blodtryck, rytmrubbning, klaffel, hjärtmuskelsjukdom och hög alkoholkonsumtion. I vissa fall kan man inte säkert säga vad hjärtsvikten beror på.

Varför får man hjärtsvikt?

Hjärtsvikt är egentligen ingen separat sjukdom utan ett resultat av att hjärtats pumpförmåga försämrats av en eller flera orsaker. En vanlig orsak till hjärtsvikt är hjärtinfarkt eller kärlkramp. Båda dessa tillstånd kan leda till syrebrist som skadar och påverkar hjärtmuskelns pumpförmåga.

En annan vanlig bakomliggande orsak är högt blodtryck. Med ökat motstånd i blodkärlen krävs det mer kraft för att pumpa ut blodet i kroppen. Hjärtsvikt kan också orsakas av läckande eller förträngda hjärtklaffar som även påverkar pumpförmågan negativt.

De vanligaste orsakerna till hjärtsvikt

 • Hjärtinfarkt eller kärlkramp
 • Högt blodtryck
 • Läckande eller förträngda hjärtklaffar
 • Rytmrubbningar
 • Hjärtmuskelsjukdom
 • Medfött hjärtfel
 • Hög alkoholkonsumtion
 • Följderna av någon annan sjukdom som svår blodbrist, infektion, lungsjukdom, sköldkörtelsjukdom eller diabetes

Hjärtsvikts sjuksköterskans roll inkluderar att ge patient och anhöriga utbildning, optimera medicinering och övervaka symtom och tecken för tidiga indikatorer gällande klinisk försämring.

Vad händer när hjärtat inte pumpar som det ska?

När hjärtats pumpförmåga minskar, kompenserar kroppen genom att öka pulsen och därmed kan hjärtat pumpa runt mer blod. En minskad pumpförmåga kan också leda till hjärtförstorning. Om hjärtat inte orkar pumpa ut blodet i samma takt som det fylls på, utvidgas hjärtat för att få plats med den ökade blodmängden. Hjärtmuskelförtjockning kan också bli en följd av den minskade pumpförmågan. Då hjärtat får arbeta hårdare blir hjärtmuskeln större och tjockare.

Den minskade pumpförmågan kan slutligen ge upphov till ökad mängd stresshormoner i blodet. När hjärtat utsätts för belastning får man en ansamlig av stresshormoner i blodet som piskar på hjärtat och ökar hjärtats hastighet för att det skall kunna tömma sig mer fullständigt.

När en viss gräns uppnåtts kan inte hjärtat kompensera svikten längre. Pulsen och hjärtstorleken kan inte öka hur mycket som helst. Alltmer vätska samlas i kroppen. Hjärtsvikten börjar ge symtom.

Hjärtsviktsmottagningen och Hjärtsviktsdagvården (HDA) är två enheter med tätt samarbete, som arbetar för att ge dig med diagnosen hjärtsvikt bästa möjliga vård och uppföljning.

Vi som arbetar här är specialistutbildade sjuksköterskor och
läkare inom hjärtsvikt.

Hjärtsviktsmottagningen och Hjärtsviktsdagvården (HDA)s mål

 • Förbättra uppföljningen efter sjukhusvård för patienter med hjärtsvikt
 • Förbättra livskvalitet för patienter med hjärtsvikt
 • Förhindra återinläggningar som kan undvikas
 • Öka överlevnaden
 • Förbättra samarbetet genom hela vårdkedjan vid hjärtsvikt, framförallt mellan primärvård och slutenvård
 • Bedriva evidensbaserad diagnostik, behandling och omvårdnad i enlighet med nationella och internationella riktlinjer samt lokala PM
 • Bedriva forsknings,- kvalitets- och utvecklingsprojekt
 • Registrering i det Nationella kvalitetsregistret för hjärtsvikt RiksSvikt (https://www.ucr.uu.se/rikssvikt)

Kontakt:

Hjärtsviktsdagvården Huddinge: 08-123 861 11
Hjärtsviktsmottagningen Huddinge: 08-123 867 53

Hjärtsviktsmottagningen Solna:
08-123 717 27
08-123 768 87
08-123 756 88

Praktisk information

Om nedanstående instruktioner inte stämmer med anvisningar du kan ha fått, gäller det du har fått direkt från din vårdgivare. Behöver du tolk så meddela verksamheten det, i god tid, innan ditt besök. På sidan För patienter hittar du allmän information: som service på sjukhuset, dina rättigheter som patient och din journal.

Inför undersökning eller behandling

Vad vi kan göra för dig på Hjärtsviktsmottagningen:

Vi finns här för rådgivning, recept och ev. tidsbokning.
Måndag – Fredag kan du ringa och tala in ett meddelande på
telefonsvararen så ringer vi upp så snart vi kan. Inför ditt första besök hos oss är väntetiden omkring 2 veckor.

Här arbetar specialistutbildade läkare och sjuksköterskor i nära samarbete. Läkaren tar ställning till vilka undersökningar som behöver göras för att utreda den bakomliggande orsaken till hjärtsvikten samt vilken medicinering som skall ges.

Du kommer sedan att följas av sjuksköterska fram tills ni kommit fram till den medicinnivå som passar för just dig.
Du får även mer information om vad hjärtsvikt är både skriftligt och muntligt samt vilka symtom du ska vara uppmärksam på, och vad du själv kan göra för att må så bra som möjligt.

När medicineringen är färdigjusterad får du ett uppföljande läkarbesök där behandlingen utvärderas och man tar ställning till om något ytterligare behöver göras.

Vi arbetar för att individanpassa dina läkemedel och övrig behandling enligt de nationella riktlinjer som finns.

Under besöket lyssnar vi på hjärta och lungor samt tar blodtryck. EKG och blodprover tas vid behov.

Vad vi kan göra för dig på HDA:

Vi finns här måndag – fredag 8.00 – 16.00 för att ge rådgivning och vid behov boka in dig för ett besök med kort varsel.

Kontakta oss i synnerhet vid försämrat tillstånd såsom exempelvis viktuppgång >2kg på 3 dagar, ökad bensvullnad, buksvullnad eller ökad andfåddhet.

Vid ditt besök på HDA kommer vi att väga dig, ta puls, blodtryck och syremättnad samt lyssna på hjärta och lungor. Blodprover brukar oftast tas också.

Om vi bedömer att det finns behov av intravenöst vätskedrivande läkemedel kommer vi att ge dig det, eller om du har behov av
andra intravenösa läkemedel för att optimera ditt tillstånd.

Till oss brukar man komma ca 1-3 ggr innan hjärtsviktsmottagningen eller andra vårdgivare tar vid.

Under undersökning eller behandling

I väntan på besök hos oss finns det 3 saker som är bra att tänka på:

 1. Fortsätt ta din medicin som du fått ordinerad tills du kommer till oss. Om medicinerna tar slut eller om du får problem som du tror kan bero på din medicin. Kontakta HDA eller hjärtsviktsmottagningen!
 2. Vi rekommenderar att du väger dig varje dag vid samma tidpunkt på morgonen, efter toalettbesök och före frukost. Om du går upp mer än 2 kg på 3 dagar. Kontakta HDA eller hjärtsviktsmottagningen!
 3. Tänk över ditt vätskeintag. Det bör inte överstiga 1,5-2 l/dygn. Det gäller ALL vätska, ex yoghurt, kaffe, soppa m.m. Mät gärna!

Mer information om hjärtsvikt finns på:
www.1177.se och/eller www.rikssvikt.se

Efter undersökning eller behandling

Vanliga tecken och symtom på försämrad hjärtsvikt:

 • Ökad trötthet, matthet och orkeslöshet.
 • Ökad andfåddhet
 • Viktökning >2kg under 3 dagar
 • Svullen mage
 • Svullna fötter och underben
 • Yrsel


Om du upplever att du blivit försämrad kontakta HDA
eller hjärtsviktsmottagningen som finns både i Solna och i Huddinge. 

Hjärtsviktsdagvården Huddinge: 08-123 861 11
Hjärtsviktsmottagningen Huddinge: 08-123 867 53

Hjärtsviktsmottagningen Solna:
08-123 717 27
08-123 768 87
08-123 756 88