Egenremiss

Som universitetssjukhus tar vi i första hand emot patienter som remitterats från annan vårdgivare. Du har även möjlighet att skriva en egenremiss (kan även kallas för egenremiss eller vårdbegäran) till oss. Den remissen bedömer vi utifrån medicinska behov på samma sätt som vi gör med remisser från andra vårdgivare. Att vi får en egenremiss betyder alltså inte att du blir kallad till ett besök, utan kan även resultera i ett skriftligt remissvar.

I egenremissen ska du skriva:

• dina personuppgifter (namn, personnummer, adress, telefonnummer)
• information om dina symtom eller din sjukdom
• anledningen till att du söker behandling hos specialistmottagningen.

Det är också bra om du bifogar uppgifter om vilka mottagningar du varit på tidigare och sökt för samma typ av besvär. För att vi ska kunna göra en medicinsk bedömning behöver du bifoga resultat av tidigare undersökningar (svar på blodprover, röntgenundersökningar etc.) Berätta för din nya mottagning att de får kontakta dina gamla mottagningar och ta ut dina journalkopior för den vård du nu söker.

Om du söker vård i Stockholm, men bor på annan ort
Bor du någon annanstans i Sverige än i Stockholms län betalar du fortfarande samma patientavgift för specialistvård som de som bor i Stockholm.

Några saker skiljer sig däremot:

• Du som bor någon annanstans i landet kan behöva en remiss även om specialistmottagningen i Stockholm inte kräver det. Ta därför reda på om det finns remisskrav för den vården där du bor.
• Du måste betala din resa till och från vården själv (en så kallad sjukresa), även om du skulle fått den betald i ditt län.
• Vårdgarantin gäller endast i ditt eget landsting.

Postadress:
Karolinska Universitetssjukhuset
Patientområdet Övre buk C177
141 86 STOCKHOLM