Nationell högspecialiserad vård (NHV)

Nationell högspecialiserad vård (NHV) innebär att vård av vissa sällsynta tillstånd, eller utförandet av särskilt avancerade ingrepp, koncentreras till ett begränsat antal sjukhus i Sverige. Tillstånden att utföra vård inom ett NHV-område fördelas av Socialstyrelsen genom en särskild ansökningsprocess. Karolinska universitetssjukhuset har tillstånd att bedriva vård inom ett stort antal NHV områden varav sektionen för Lever- och pankreassjukdom ansvarar för tre: 1) ERCP vid PSC, 2) Transjugulär intrahepatisk portosystemisk shunt (TIPS), och 3) Intensivvård vid svår leversjukdom där transplantation kan komma ifråga.

PSC är en ovanlig sjukdom som drabbar gallgångarna. Ibland behöver personer med PSC genomgå en operation som kallas ERCP. Den går till så att man går in i gallgångarna endoskopiskt, d.v.s. med ett instrument via munnen. Ingreppet kräver stor erfarenhet och kunskap hos operatören varför det har kommit att utgöra ett NHV-uppdrag. För information till vårdgivare som vill remittera patienter till oss för ERCP enligt NHV: Gemensam remissmall för alla NHV vårdgivare för ERCP vid PSC, vänligen följ denna länk till remissinformation.

Vid avancerad leversjukdom kan högt blodtryck uppstå i kärlen som leder igenom levern. Detta kan i sin tur leda till komplikationer i form av blödningar och/eller vätskeansamling i buken. För mer information om ingreppet, var god se patientinformation TIPS. För att avlasta blodtrycket kan man operera in ett syntetiskt blodkärl genom levern, en så kallad shunt. Ingreppet är avancerat och utgör därför ett NHV-uppdrag. För information till vårdgivare som vill remittera patienter till oss för TIPS enligt NHV, vänligen följ denna länk till remissinformation och checklista

När levern blir allvarligt sjuk kan man drabbas av leversvikt vilket är ett komplicerat tillstånd som ofta kräver vård på en intensivvårdsavdelning (IVA). Leversvikt kan behandlas framgångsrikt men ibland är levertransplantation den enda botande behandlingen. På Karolinska sjukhusets IVA finns lång erfarenhet av att behandla patienter med leversvikt samt i samband med levertransplantation. Därför är Karolinska ett av två sjukhus i Sverige som har detta som NHV uppdrag. Överföring för vård enligt NHV sker i samråd mellan behandlande läkare på annat sjukhus och leverspecialist samt IVA-läkare på Karolinska.