NHV Kroniska lungsjukdomar hos barn

Från juli 2023 blev verksamheten tillståndsinnehavare för nationell högspecialiserad vård (NHV) för barn med viss svårare kronisk lungsjukdom.

Följande patientgrupper ska remitteras till NHV-center för konsultation, bedömning, eventuell utredning samt ställningstagande till vidare handläggning och behandlingsstrategi:

  • Primär ciliär dyskinesi (PCD)
  • Bronkiektasier och andra sekundära lungskador
  • Kroniskt obstruktiv lungsjukdom, behandlingsresistenta och/eller av oklar genes
  • Interstitiell lungsjukdom (ILD)
  • Lung-, thorax eller nedre luftvägsmissbildningar
  • Kongenitalt centralt hypoventilationssyndrom (CCHS), andra kroniska andningsregleringsstörningar samt barn med ihållande behov av ventilationsstöd.

För ytterligare information kring NHV för barn med kronisk lungsjukdom se Svenska barnläkarföreningens hemsida (delförening för allergi och lungmedicin)

Kontaktinformation remitterande enheter

För frågor om barn med kroniska lungsjukdomar, finns möjlighet att diskutera ärenden med lungkonsult per telefon, vardagar mellan kl 08.30-15.30. Kontakta växeln (telefon växel 08-123 80 000) och be om att få bli kopplad till barnlungkonsult. 

Remisser skickas elektroniskt till H Barn Lung allergi Mott

Remisser skickas per post till:

Karolinska Universitetssjukhuset Astrid Lindgrens Barnsjukhus

Huddinge Barnallergimottagningen K56-58

141 86 Stockholm

Kontaktinformation för patienter och anhöriga

Kontakt mottagning: 08- 123 816 90