Vi som jobbar på IVA

IVA läkare

Läkarna på intensivvårdsavdelningen är specialistutbildade inom anestesi och intensivvård. De är närvarande dygnet runt. Han/hon och den patientansvarige läkaren, som är specialist inom den sjukdom eller skada som patienten vårdas för, är tillsammans ansvariga för vården av patienten.

IVA Sjuksköterska

Sjuksköterskorna på intensivvårdsavdelningen är specialistutbildade inom intensivvård. De har ett helhetsansvar för omvårdnaden, övervakar dig kontinuerligt och ansvarar för att du får den medicinska behandling som är ordinerad. De har nära kontakt och samarbete med läkare och undersköterskor.

IVA Undersköterska

Undersköterskorna på intensivvårdsavdelningen utför omvårdnad i samråd med IVA sjuksköterskorna. Omvårdnad kan innebära att utföra munvård, rensuga luftvägar, tvätta dig, bädda rent och vända i sängen. Undersköterskorna assisterar ofta vid olika undersökningar och ingrepp på patientsalen. En undersköterska är närståendemottagare och flera av dem är utbildade i att bemöta barn som är anhöriga.

Arbetsterapeut

Arbetsterapeuten arbetar med att förbygga nedsättning i, bibehålla och förbättra aktivitetsförmågan genom till exempel träning i vardagliga aktiviteter, handträning, mobilisering i och ur säng samt stimulera till aktivitet. Arbetsterapeuten har ett helhetsperspektiv och insatserna börjar på intensiven och fortsätter ofta genom hela rehabiliteringskedjan för att skapa möjlighet till delaktighet och självständighet.

Fysioterapeut/sjukgymnast

En fysioterapeut på IVA arbetar med att förebygga och behandla andningsrelaterade problem samt förebygga de negativa effekterna av sängläge och samtidig sjukdom. Fysioterapeuten arbetar i de tidiga skedet efter ankomst till intensiven med att individanpassa behandlingen och att starta rehabiliteringen och mobiliseringen så tidigt som möjligt utifrån ett noggrant säkerhetstänk.

Dietist

Dietisten ger nutritionsbehandling i syfte att understödja tillfrisknande och medicinsk behandling.

Logoped

En logoped utreder och behandlar patienter som efter sjukdom, olyckshändelse eller medfödd funktionsnedsättning har en påverkan på språk-, tal-, röst och/eller sväljfunktion. På intensiven träffar logopeden patienter som har sväljningssvårigheter och/eller kommunikativa begränsningar.

Patientansvarig läkare

En patientansvarig läkare är den person som har det övergripande medicinska helhetsansvaret för att trygga patientens vård.

Övriga specialiteter som kan komma att konsulteras

Eftersom en person som vårdas på IVA kan svikta i flera organ/organsystem kan läkare från andra specialiteter behöva konsulteras för specifika frågeställningar eller problem. Vanligt förekommande är till exempel infektionsläkare, Öron- näsa- halsläkare och neurologer.

Webbredaktör: 99j6

Granskare: Björn Persson , Övriga personal

Uppdaterad: