Blododling

Klinisk mikrobiologi

Indikationer / kompletterande analyser:
Misstanke om sepsis
Beställ: Blododling, aerob/anaerob  

Misstanke om sepsis, inklusive svampsepsis
Till exempel hos immunsupprimerade, IVA-patienter och patienter som vårdas efter bukkirurgi
Beställ: Blododling, aerob/anaerob/svamp  

Misstanke om infektiös endokardit
Aerob/anaerob blododling med förlängd odlingstid utförs
Beställ: Blododling, endokardit  

Specifik misstanke om svampsepsis
Beställ: Blododling, svamp  

För små barn och mycket svårstuckna patienter
Med samma indikationer som ovan.     
Beställ: Blododling, pediatrisk
Beställ: Blododling, pediatrisk/svamp  

Misstanke om disseminerad tuberkulos eller annan mykobakterios
Beställ: Blododling Mykobakterier

Risk för laboratoriesmitta

För att undvika laboratoriesmitta är det mycket viktigt att ange misstanke om brucellos, tularemi eller dimorf svamp på remissen. Vid positivt utslag på blododling skickas provet vidare till Folkhälsomyndigheten för identifiering.

Tilläggsinformation

När indikation föreligger för blododling på vårdinrättning där blododling ej kan tas, till exempel på en vårdcentral, ska patienten remitteras till akutmottagning eller infektionsmottagning för bedömning och provtagning. Provtagningscentralen (PTC) har ej möjlighet att ta blododling.
Remiss:
Klinisk mikrobiologi

Ange på beställningen
- var provet är taget exempelvis perifert eller CVK
- om mycket liten blodvolym fås vid provtagningen
- misstanke om svampinfektion eller endokardit
- klinisk misstanke om brucellos, tularemi eller dimorf svamp ska   anges på grund av risk för laboratoriesmitta
Provtagning:
Bilder på provtagningsmateriel
Aerob blodflaska, Anaerob blodflaska,
Ped blodflaskaMycosis IC/F blodflaska (svamp)
Myco/F-Lytic blodflaska
Hållare, Insats till hållare

Utbildning

Livräddande diagnostik, provtagning och lathund till provtagningsvagn.

Blododling, aerob/anaerob
Gäller även Blododling aerob/anaerob/svamp och Blododling, endokardit      
- blod, aerob + anaerob blodflaska (ett flaskpar), 8-10 mL blod per flaska
 • Två flaskpar rekommenderas, om möjligt fördelat på två sticktillfällen.
 • Vid frågeställning endokardit och ibland på annan indikation kan det vara aktuellt med blododlingar vid flera tillfällen, med visst tidsintervall mellan, enligt ordinerande läkare.
 • CVK: Vid provtagning ur central infart rekommenderas samtidigt tagen perifer odling.
Blododling, pediatrisk och pediatrisk/svamp
- blod, ped blodflaska, 0,5-4 mL blod, till små barn och mycket svårstuckna patienter om beräknad provvolym är mindre än 4 mL.  

Blododling, svamp
- blod, Mycosis IC/F blodflaska, 8-10 mL blod/flaska, vid specifik frågeställning om svamp.

Blododling Mykobakterier
- blod, Myco/F Lytic blodflaska, för mykobakterier och Mycobacterium tuberculosis.
Optimal provvolym är 3-5 mL, men 1-3 mL kan accepteras. En blododlingsflaska är vanligtvis tillräckligt.
Kontrollera att flaskan inte är för gammal, se utgångsdatum lila fält.

Tilläggsinformation

Innan provtagning
 • Använd rena undersökningshandskar.
 • Desinfektera blodflaskornas membran med klorhexidinsprit eller motsvarande. Låt lufttorka.
 • Perifert: Desinfektera insticksstället med klorhexidinsprit, blöt tuss i 30 sekunder. Byt tuss flera gånger. Låt lufttorka.
 • Perifert prematura barn: Desinfektera med klorhexidinlösning 1 mg/mL  eftersom alkohol kan ha en toxisk effekt.
 • CVK, desinfektera "injektionsventilen". Gnugga mekaniskt med klorhexidinsprit i 30 sekunder. Låt lufttorka.
Provtagning, tänk på att arbeta sterilt
 • Sätt fast blodtagningsset/Butterflyset i hållare för BacT/ALERT-flaskor och punktera venen.
 • Börja provtagningen med den aeroba flaskan.
 • Placera flaskan lägre än punktionsstället. Viktigt för att undvika backflöde då flaskan innehåller kemiska tillsatser.
 • Fyll max 10 mL per blodflaska. Fyll så mycket som möjligt men inte mer än 10 mL.
  Ped.flaskan ska fyllas till max 4 mL.
 • Håll flaskan lodrätt för att kunna kontrollera blodvolymen. Om även provtagning med blodrör önskas, använd en Insats till hållare och fortsätt provtagningen.
Förvaring / transport:
Torka bort synligt blod från flaskorna. 
Förvara blodflaskorna i rumstemperatur. 
      
Skicka provet enligt lokala ordinarie rutiner.
OBS använd alltid transporthylsa vid frågeställningen Mykobakterier.
Felkällor: För kort desinfektionstid, mindre än 30 sekunder, eller orena/osterila handskar kan innebära att blodflaskan förorenas av hudbakterier.
Svarsrutiner:
Blododling, aerob, anaerob och pediatrisk: Bakterier, skriftligt/elektroniskt svar vid förekommande växt. Kliniskt relevanta fynd telefonbesvaras vanligen. Negativa svar lämnas efter 5-6 dagar. 

Blododling endokardit, blododling aerob/anaerob/svamp, blododling pediatrisk/svamp samt vid frågeställningen Brucella: Svar vid förekommande växt enligt ovan. Negativa svar lämnas efter 10 dagar.

Blododling, svamp (Mycosis IC/F blodflaska): Svar lämnas vid förekommande växt. Negativa svar lämnas efter 2 veckor.

Blododling Mykobakterier: Svar vid förekommande växt, vanligen inom 2-4 veckor. Negativa svar efter 8 veckor.
Ackreditering:
För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se utdrag från Ackrediteringens omfattning. Förteckningen finns på laboratoriets kliniksida.