Hemoglobin A1c, B-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: HbA1c (IFCC)
Rapportnamn: B-HbA1c (IFCC)
Indikationer / kompletterande analyser:
Behandlingsuppföljning av diabetes mellitus typ 1 och typ 2
Diagnostik av diabetes typ 2 hos vuxna, ej gravida.

Kompletterande analyser: P-GlukosfPt-Glukosbelastning

Tilläggsinformation

Mätning av HbA1c är en etablerad metod för glykemisk kontroll hos diabetespatienter. Flertalet undersökningar har visat klara samband mellan HbA1c-koncentration och senkomplikationer som mikroangiopati, retinopati och neuropati. Ju lägre HbA1c desto mindre är risken för komplikationer. Målet är att eftersträva en så låg HbA1c-nivå som möjligt utan att förorsaka hypoglykemi hos patienten.
 
HbA1c-nivån återspeglar P-Glukos-nivån under de senaste 6-8 veckorna före provtagningen, men nivån under den senaste månaden påverkar HbA1c-värdet mest. Vid förkortad överlevnad av de röda blodkropparna, exempelvis hemolys, blir HbA1c lägre än förväntat och är då inte representativt för P-Glukos-nivåerna.
Vissa hemoglobinvarianter interfererar med HbA1c i den vanliga mätmetoden. Sådana problem kan ibland undvikas genom att analysera ett enskilt prov med alternativ metod.
Vid förhöjd halt av HbF, som i neonatalperioden samt vid vissa hemoglobinsjukdomar, kan HbA1c inte användas.
Metod:

​Kapillärelektrofores

Remiss:

Klinisk kemi Allmän

Provtagning:
EDTA-rör, lila propp
Förvaring / transport:
Provet kan förvaras upp till 1 vecka i kyl.
Får ej centrifugeras.
Referensintervall:
Enhet: mmol/mol
 < 50 år  27-42 
 ≥ 50 år  31-46

Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid, för vissa prover kan analysen behöva upprepas med en annan metod som då ger en längre svarstid.
Ackreditering:

Ja

Kommentar:
I Sverige har vi sedan länge använt en annan HbA1c-kalibrering (MonoS) än större delen av övriga världen där s k NGSP-kalibrering dominerat. NGSP användes i bl a DCCT-studien. Både MonoS- och NGSP-kalibreringen uttrycker HbA1c-resultaten i procent (% av total-Hb), men resultaten med MonoS-kalibrering blir ca en procent-enhet lägre än med NGSP-kalibrering.

Under hösten 2010 infördes i Sverige den nya internationella HbA1c-kalibreringen (IFCC) som ger resultat uttryckta i mmol/mol. Under en övergångsperiod gavs resultat parallellt i MonoS- och IFCC-kalibrering.

Övergång till IFCC-kalibrering har nu skett i hela landet och stora delar av världen. I USA används dock fortfarande NGSP-kalibrering.