Erytropoietin, S-

Klinisk kemi

Alternativt sökord: EPO
Rapportnamn: S-Erytropoietin
Indikationer / kompletterande analyser:
Starkt glykosylerat protein med övervägande syntes i njurarna. Stimulerar benmärgserytropoes genom expansion av poolen av erytropoetiska stamceller. Förhöjt vid anemier inkl. aplastisk anemi, hemoglobinopatier och vissa njurtumörer. Vid primär polycytemia (vera) vanligen normala-låga nivåer emedan sekundär polycytemi går med normala-höga nivåer.
Metod:
Immunkemi, kemiluminescens
Remiss:

Klinisk kemi
Allmän

Provtagning:

Serumrör med gel och koagulationsaktivator, gul propp

Förvaring / transport:
Centrifugeras inom 4 timmar. Förvaras och skickas i rumstemperatur eller kylt om ankomst till Klinisk kemi senast påföljande dag. Vid längre tids förvaring fryses avhällt serum.
Referensintervall:
Enhet: E/L
2,6-18,5
Felkällor: Hemolys > 2 g/L
Svarsrutiner:
Analys utförs två ggr/vecka.