Vårdavdelning Lungmedicin Solna

Telefon och telefontider

På avdelningen vårdas patienter med olika typer av lungsjukdomar.

Vi utreder och behandlar stora folksjukdomar såsom kroniskt obstruktiv lungsjukdom och astma. Vi utreder även andningssvikt och underventilation samt initierar behandling med ventilatorer, långtidsbehandling med syrgas och lungtransplantationer. Vi behandlar även patienter med pleuriter, pneumonier, empyem och olika inflammatoriska lungsjukdomar såsom sarkoidos och lungfibros.

Patienter med astma och pulmonell arteriell hypertension sköts framförallt via öppenvården men enstaka fall behöver slutenvård.

Ditt besök

Webbredaktör: Therese Rosin

Granskare: Banaz Bradlin , Chefsjuksköterska

Uppdaterad: