Vanliga frågor och svar

Här finns de vanligaste frågorna vårdgivare/kunder ställer till Transfusionsmedicin angående blodtransfusioner, blodkomponenter, förvaringstider, remisser, provtagning, analyser och priser.

 

Blodtransfusioner

Ska blodet värmas innan det transfunderas?

Blodkomponenten behöver vanligen inte värmas men kan ligga framme i rumstemperatur ca. 20 minuter innan den transfunderas. Vid blodtransfusioner till patienter som har erytrocytantikroppar aktiva i kyla, s.k. köldantikroppar, rekommenderar vi att blodet ges via blodvärmare.

Hur snabbt kan blodet transfunderas?

Transfusionstiden beror på patientens kliniska tillstånd. Vid stora blödningar behöver blodet ges snabbt, till patienter med hjärtsvikt bör blodet däremot ges långsamt för att inte orsaka belastning av hjärta och kärlsystem. Det man bör tänka på är att ju snabbare transfusionen ges desto viktigare är det att blodet ej är kallt, samt att patienterna per tidsenhet får i sig mer citrat vilket kan ge biverkningar p.g.a. hypokalcemi.

Hur länge får en transfusion pågå?

Transfusionstiden bör ej överstiga 4 timmar/erytrocytenhet. Trombocyttransfusioner bör ges inom 1 timme.

Vad göra med ej transfunderade påsar?

Alla ej transfunderade blodkomponenter ska snarast returneras till Transfusionsmedicin, på grund av att blodkomponenterna finns registrerade på patienten i Transfusionsmedicins datasystem och dessutom ska förvaras i temperaturövervakad kyl.
Fyll i och skicka med blankett: Retur av blodkomponenter från avdelning

Vilka är kriterierna för transfusionskomplikation?

Den behandlande läkaren avgör. De vanligaste reaktionerna associerade till blodtransfusioner är feber, frossa eller allergiska reaktioner. Dessa reaktioner är akuta och uppkommer vanligen i anslutning till blodtransfusionen (upp till ett par timmar efter), men det finns andra typer av reaktioner.

 

Blodkomponenter

Hur testas blodet?

Blodet screenas vid varje tappning för följande virus: Hepatit B, Hepatit C, HIV och Lues. Det utförs även blodgruppskontroll och Hb-mätning.

Förvaringstid och -temperatur av trombocyter?

Förvaringstid: 5-7 dygn, den längre tiden avser de trombocytkoncentrat som patogenreducerats i samband med framställningen. Trombocytkoncentrat bör förvaras vid rumstemperatur i särskilda skåp med vaggor, som blandar om innehållet, och med temperaturövervakning. Efter utlämning till patient bör trombocytkoncentrat transfunderas så snart som möjligt.
OBS! trombocytkoncentrat får ej förvaras i kyl.

Vad är skillnaden mellan färskfryst- och kylförvarad plasma?

Vid lagring i kyl är halterna av koagulationsfaktorer och hämmare stabila under 14 dagar, med undantag för FVIII (minskar till ca 50% efter 14 dagar) och FV (minskar till ca 80% efter 14 dagar). Halterna av FVIII och FV ligger dock inom normalområdet även vid slutet av förvaringstiden. Färskfryst plasma som tinats och plasma som förvarats i kyl i 14 dagar kan betraktas som likvärdiga för majoriteten av indikationer för plasmatransfusion. Stabilitet under förvaring har dock inte undersökt för samtliga ingående proteiner i plasma, därför rekommenderas kontakt med blodcentralen vid mycket speciella indikationer.

 

Förvaringstider på avdelning

Hur länge får blodkomponenter förvaras på avdelning?

Erytrocytkoncentrat och plasma får förvaras högst 2 timmmar i rumstemperatur. Om förvaringstiden i rumstemperatur överskridit 2 timmar ska detta meddelas blodcentralen när påsen lämnas i retur.
Trombocytkoncentrat ska transfunderas så snart som möjligt!

Hur länge ska den transfunderade påsen sparas?

Minst 6 timmar helst i kyla. Vid transfusionskomplikation ska den transfunderade (tomma) påsen skickas tillbaka till Transfusionsmedicin med nytt prov och medföljande remiss för utredning.

 

Remisser

Var beställer vi remissen?

Remisser rekvireras från Karolinska universitetssjukhuset, Huddinge via vår beställningsblankett. Fax: 08-123 811 75.
Skriv ut beställningsblankett.
alternativt
Remisser rekvireras från Karolinska Universitetssjukhuset, Solna. Fax: 08-123 758 50

Vad ska fyllas i på remissen?

Remiss ska medfölja varje prov och vara noggrant ifylld med patientens personuppgifter, identitetskontroll, kombikakod för sjukhus, klinik och avd. samt önskad analys.
Vid misstanke om blodsmitta ska detta anges med etikett "Blodsmitta" på prov, ytterhylsa och remiss.
Prov som saknar identitetsuppgifter på rör alternativt identitetskontroll på remiss undersöks ej.

 

Provtagning

Var kan vi få skriftlig info om provtagning?

Enklast är att ta utskrifter från vår hemsidas provtagningsanvisningar

Patienten har bytt efternamn. Blodgruppering finns men är registrerad med tidigare namn. BAS-test ska analyseras, behöver jag även ta ett nytt prov för blodgruppering?

När patienten har blodgruppering taget efter 1995-01-01 och namn har ändras t.ex. - efter giftermål - ett nyfött barn som initialt fått moderns efternamn, som sedan ändras till faderns. Ingen ny blodgruppering behöver tas, namnet kan ändras hos Transfusionsmedicin under förutsättning att namnändring kan kontrolleras mot folkbokföringsregistret. Nytt dubblettsvar kan skickas med det nya namnet.

 

Analyser

Hur länge gäller en blodgruppering?

Blodgruppering utförd 1995-01-01 eller senare har obegränsad giltighetstid.

Vilka rör krävs vid Direkt antiglobulin test?

Ett EDTA-rör med väl ifylld remiss och korrekt utförd identitetskontroll.

Ingår blodgruppering vid Direkt antiglobulin test?

Ja.

Vad krävs vid utredning av transfusionskomplikation?

Väl ifylld remiss med korrekt utförd identitetskontroll och uppgifter om hur patienten har reagerat.
Ett helblodsrör utan tillsats och 1 EDTA-rör och skicka påsen med isittande transfusionsaggregat. Skicka även tillbaka ej transfunderade enheter!

Varför kan patienten ej ha BAS-test?

De patienter som har erytrocytantikroppar kan ej ha BAS-test på grund av att i dessa fall ska varje enskild enhet testas mot patientens serum/plasma.

Hur länge får patienten ha påsarna reserverade?

Patienten får ha erytrocytkoncentraten reserverade under 4 dagar om det förvaras i godkänd blodkyl.

 

Priser

Vad kostar analyser?

För avtal, förfrågningar och priser kontakta:

Marknadsekonom
Stefan Thörnroos
Telefon: 08-123 717 91
E-post: Stefan Thörnroos