Medicinsk enhet Klinisk immunologi och transfusionsmedicin

Klinisk immunologi och transfusionsmedicin ingår i Medicinsk Diagnostik Karolinska. Medicinska enheten bedriver verksamhet vid Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge och Solna. Även vid Danderyds sjukhus, Södersjukhuset, Norrtälje sjukhus och Södertälje sjukhus har medicinska enheten verksamhet. Blodgivning sker vid Blodcentralerna Odenplan, Sergel och Skanstull samt vid blodbussenheterna.

Medicinska enheten innefattar laboratoriemedicinsk service, specialistkompetens samt aktiv forskning, utveckling och utbildning inom

 • blodgivning, beredning av blodkomponenter för transfusion och cellterapi
 • allergi, autoimmunitet och inflammation
 • transfusions- och transplantationsimmunologi
 • patientbehandlingar med aferesteknik
 • intrauterina transfusioner

Medicinska enheten är indelat i följande sektionsenheter:

Sektion Bloddonation

Varje år samlar vi in drygt 40 000 liter blod från cirka 47 000 blodgivare i Stockholms län. I länet finns tre fasta blodcentraler samt fem blodbussar som besöker drygt 200 platser. Det insamlade blodet delar vi upp i blodkomponenter och bereder årligen ca 90 000 erytrocytkoncentrat, 11 000-12 000 trombocyter samt ett flertal specialkomponenter för transfusion. Vi bereder även ca. 90 000 plasmaenheter till läkemedel och transfusion.


Sektion Transfusionsmedicin

Laboratorierna är dygnet runt bemannade och det finns möjlighet för diskussion och rådgivning med specialistläkare. Det blodgruppsserologiska arbetet omfattar blodgruppering och erytrocytantikroppsundersökning av patienter, gravida kvinnor och blodgivare. Laboratorierna utför även:

 • direkt och indirekt antiglobulintest
 • mer omfattande erytrocytantikroppsutredningar
 • förenlighetsprövning inför transfusion
 • utredningar av transfusionskomplikationer
 • blodgrupperingar och erytrocytantikroppsundersökning till mödravårdscentraler
 • bestämning av antigen på mottagar- och donatorerytrocyter inför transplantation
 • diagnostiska undersökningar avseende trombocyt-, lymfocyt- och granulocyt- antikroppar

Sektion Klinisk immunologi

Vid Klinisk immunologi utförs laboratoriediagnostik och rådgivning inom områdena

Allergi immunologi - Laboratoriet utför analyser för att identifiera IgE-antikroppar mot mer än 600 olika allergiframkallande ämnen. Analysresultatet påverkas inte av pågående allergimedicinering. Det finns analyser som testar för en panel av allergen, analyser för en enskild allergenkälla samt tester för allergena komponenter som ingår i vissa allergenkällor. Laboratoriet analyserar även allergen-specifika IgG antikroppar mot vissa allergen.

Autoimmunitet/ inflammations immunologi - Laboratoriet utför analyser av autoantikroppar för diagnostik och uppföljning av autoimmuna/inflammatoriska sjukdomar. Autoimmunitet innebär att immunförsvaret reagerar mot den egna kroppen. Autoimmuna sjukdomar kan drabba de flesta av kroppens organ såsom hud, leder, njurar, lever, blodceller och även magtarmkanalen.

Cellulär immunologi - Inom den diagnostiska delen utförs analyser vid utredning och uppföljning av patienter med immunbrist eller infektions problematik. De diagnostiska testerna består av fenotypbestämningar av immunologiska celler och funktionella cellanalyser.

Transplantationsimmunologi - Laboratoriet utreder patienter och donatorer före och efter hematopoetisk stamcellstransplantation (HSCT) och transplantation av organ som njure, lever och bukspottkörtel. Laboratoriet följer också stamcellstransplanterade patienters transplantationsförlopp efter HSCT genom analys av den procentuella andelen av olika typer av mottagarceller relativt donatorceller, med hjälp av en molekylärt baserade analyser av chimerism eller BCR-ABL. Vävnadstypning utförs också vid diagnostik av vissa HLA-associerade sjukdomar.

Sektion Hemoterapi

Patientbehandlingar - Patientverksamhet inkluderande terapeutisk aferes (centrifugeringsteknik och kolonnafereser), autolog stamcellsskörd, venesectio och autolog blodgivning. Givarverksamhet inkluderande trombocyt- och granulocytgivning, bedömning av allogena stamcellsdonatorer inför donation, allogen stamcellsskörd och DLI.

Stamcellshantering - Verksamheten i vårt laboratorium är fokuserad på hantering och analyser kring terapeutiska celler, inkluderande hematopoetiska stamceller (HSC), lymfocyter och andra celltyper. Inom den terapeutiska delen hanteras stamceller för allogen och autolog transplantation samt celler som används för olika cellterapier.

Varje sektionsenhet leds av sektionschefer under ledning av verksamhetschef.

Kvalitetskontroll

Kvalitets- och utvecklingslaboratoriet har flera uppgifter:

 • kontroll av blodkomponenter
 • utveckling och validering av utrustning
 • utveckling och validering av metodik
 • forskning

För att säkerställa kvaliteten tas stickprover på blodkomponenterna. Minst 1% av hela produktionen av erytrocytkoncentrat, plasma och trombocytkoncentrat kontrolleras per månad.

Dessutom är kvalitets- och utvecklingslaboratoriet involverat i forskning, utveckling och validering av ny metodik och apparatur såsom nya blodpåsar, filter, förvaringsmedier med mera för rutinanvändning.

För dessa studier används utrustning för cellräkning, blodgasmätning, luminometri och spektrofotometri. Vid trombocytstudier används även aggregometri.

Forskning och utveckling avseende blodkomponenter bedrivs främst inom området erytrocyt- och trombocytmetabolism och förvaring av erytrocyter samt trombocyter.


Medicinska enhetsledningen

Medicinska enhetsledningen består av representanter från de olika sektionsenheterna. I medicinska enhetsledningsgruppen ingår verksamhetschef, sektionschefer, KI-representant, PA-konsult och ekonomicontroller.

 

Karolinska Universitetslaboratoriet