Blodkomponenter

Karolinska Universitetssjukhuset ansvarar för blodförsörjning till sjukvården inom Regionen.

Blodgivning finns på fasta blodcentraler vid Odenplan, Sergel och Skanstull samt blodbussar. Helblod från blodgivare framställs till blodkomponenter: erytrocyter, plasma och trombocyter.

Det blod som blodgivarna lämnar tas om hand på Transfusionsmedicin och delas upp i sina beståndsdelar: blodceller (röda och vita blodkroppar, blodplättar) och plasma, avsedda för transfusion till patienter.

Fördelarna med att dela upp blodet i komponenter är att patienten kan transfunderas med den del av blodet han/hon har behov av samt att de olika komponenterna var för sig kan bevaras under längre tid med bibehållen kvalitet.

Vid massiva transfusioner behövs alla blodkomponenter, i proportioner som efterliknar de i helblod, dvs erytrocyter: plasma: trombocyter i förhållandet 4:4:1.

För samtliga blodkomponenter rekommenderas användning av transfusionsaggregat innehållande ett filter med porstorlek 170-200 mikrometer i diameter.

Leukocytreducerad blodkomponent

Leukocytreducerade blodkomponenter har filtrerats genom speciella filter för avlägsnande av leukocyter, eller dubbelcentrifugerats, för att reducera nivån kvarvarande leukocyter till <1 x10e6 leukocyter/enhet.

Leukocytreducerade blodkomponenter innebär minskad risk för HLA-immunisering och för transfusionsreaktion hos redan HLA-immuniserad patient och även minskad risk för överföring av CMV "funktionellt CMV-negativ".

Samtliga blodkomponenter som framställs vid Karolinska Universitetssjukhuset är leukocytreducerade, denna rutin infördes på mitten av 1990-talet.

Indikationer:

 • patienter som ska genomgå transplantation med hematopoetiska stamceller
 • patienter med kroniskt transfusionsbehov, t.ex. vid aplastisk anemi, akut myeloisk leukemi eller hemoglobinopatier såsom thalassemi och sickle cell anemi
 • patienter som ska genomgå organtransplantation
 • patienter som haft febrila icke hemolytiska transfusionsreaktioner
 • intrauterina transfusioner
 • utbytestransfusion på nyfödda
 • patienter med kongenital immundefekt eller annan grav immundefekt
 • gravida kvinnor
 • organdonatorer

Bestrålad blodkomponent

Blodkomponenter har bestrålats med gammastrålning för att inaktivera lymfocyter och förhindra uppkomst av transfusionsassocierad graft-versus-host-sjukdom.

Erytrocyternas hållbarhet begränsas efter bestrålning p.g.a. ökat kaliumläckage. Som regel 14 dygn till vuxna och 24 tim vid pediatriska transfusioner (barn upp till ca 10 kg). Hållbarheten hos trombocyter och plasma påverkas inte.

Indikationer:

 • immunsupprimerade patienter t.ex. patienter som får immunsupprimerande behandling i samband med transplantation
 • barn med svåra immunbristsjukdomar
 • nyfödda med låg födelsevikt (<1500 g) och prematurer samt nyfödda som har erhållit intrauterina transfusioner
 • immunkompetenta patienter vid transfusioner från nära anhöriga och vid transfusioner med HLA-matchade trombocyter

Uppgifter om att patienten är i behov av bestrålade blodkomponenter kan lämnas på blankett, som skickas till Transfusionsmedicin för inregistrering i bloddatasystemet.

 

Tvättad blodkomponent

Tvättade blodkomponenter innebär att den ursprungliga suspensionslösningen som bl.a. innehåller en mindre mängd plasmaproteiner centrifugerats och avlägsnats i flera steg. Därefter suspenderas erytrocyter eller trombocyter i koksalt- eller förvaringslösning. Hållbarheten kan vara begränsad efter tvättning, beroende på framställningssätt.

Tvättade blodkomponenter finns inte alltid i lager och det kan ta upp till 2 tim att tillhandahålla.

Kontakta Transfusionsmedicins läkare angående de patienter för vilka det är indicerat med tvättade blodkomponenter, för införande av uppgifter i bloddatasystemet.

Indikationer:

 • patienter med antikroppar mot plasmaproteiner, särskilt patienter med kliniskt signifikanta nivåer av antikroppar mot IgA
 • patienter, som reagerat med anafylaktisk chock i samband med transfusion eller haft upprepade svåra allergiska transfusionsreaktioner

 

Frysta trombocyter

Ett mindre lager av frysta trombocyter finns på Karolinska universitetssjukhuset, och kan framställas efter beställning till övriga regioner i Sverige.
Trombocyterna förvaras vid -80C i frys, och transporteras utom Region Stockholm i transportboxar med kolsyreis med hjälp av budfirmor.

De frysta trombocyterna förvaras frysta i små volymer (ca 10 ml) i lågtemperaturfrys upp till 4 år och poolas med ABO-förenlig plasma efter tining. 

De frysta trombocyter som finns i lager på Karolinska Universitetssjukhuset har framställts från trombocyter från poolade lättcellskoncentrat som inte har patogenreducerats eller bestrålats. I de fall frysta trombocyter behöver transfunderas till patienter med krav på bestrålade blodkomponenter ska trombocyterna bestrålas efter tining, strax innan utlämning.

För de blodcentraler som inte har möjlighet att sterilsvetsa plasmapåsen för poolning inför transfusion kan en ”spike” användas, denna kan beställas tillsammans med trombocyterna.

Beställningsformulär, se nedan "Formulär frysta trombocyter".

Frysta trombocyter

Frågor: via e-post komponentlab.karolinska@regionstockholm.se, eller tel: 08-123 852 13.