Remisser till neuroröntgen

Vi fungerar också som referens för bedömning av neuroradiologiska undersökningar från hela landet såväl som från utlandet.

• Remissen måste innehålla önskad undersökning, frågeställning anamnes samt neurologiskt status. Hänvisa inte till TakeCare för anamnes då det av administrativa skäl tar för lång tid att söka efter informationen där. Remisser med hänvisning till TakeCare kommer att avvisas.

• Vid remiss avseende MR-undersökning fyll i säkerhetsfrågor. Förekomst av metallföremål eller implantat i kroppen ska anges eller negeras (tex metallsplitter, aneurysmklämmor, pacemakers och annan elektronik) oavsett vilken kroppsdel som ska undersökas. Precisera i remisstexten vad som inopererats, när och på vilket sjukhus då det behövs för bedömning om och hur MR-undersökningen kan utföras. Vissa metallföremål som kan vara skadliga eller livsfarliga är kontraindicerade för MR. Vissa kan tillåta MR-undersökning och då vid behov med specifika förberedelser. Även tatueringar och piercingar kan utgöra hinder för MR-undersökning. Fast tandställning/räls kan försvåra utredningar i munhåla- och ansikte (detta kan tas bort tillfälligt av tandläkare).

• Remissen avvisas om det finns känd kontrastmedelsreaktion och det inte tydligt framgår att remittenten känner till detta och trots detta önskar undersökning med kontrastmedel.

• Aktuellt kreatininvärde ska finnas angivet på remissen,

Remisser skickas i första hand via TakeCare.

För remittenter som inte har TakeCare kan remisser skickas per post till: ME Neuroradiologi B5:18 Karolinska Universitetssjukhuset Solna 17176 STOCKHOLM