Berättigandebedömning vid radiologisk undersökning med joniserande strålning (röntgen)

Syftet med en berättigande bedömning är att säkra att nyttan med varje undersökning är större än risken, och förhindra icke berättigad bestrålning till patient, anhörig eller annan medföljande personal/ person.

Att patienten undersöks med rätt metodik, och i rätt tid, så att de med högre prioritet har företräde. Enligt Strålsäkerhetsmyndighetens ska all bestrålning vara berättigad. Med berättigande avses att den medicinska bestrålningen ger en nytta för patienten som är större än den skada som bestrålningen beräknas förorsaka.

För remittenter

Remittenten ansvarar för att i remiss för radiologisk undersökning med joniserande strålning lämna tillräcklig information (enligt nedanstående) för att val av metod ska kunna berättigande bedömas.

Skriva röntgenremiss

 • Legitimerade läkare får skriva röntgenremisser. I vissa andra fall får även andra läkare och yrkeskategorier skriva remisser.
 • Remitterande läkare gör en berättigandebedömning, föreslår metodval, samt anger grad av prioritet innan remiss skickas för radiologisk åtgärd. Remissen skrivs i Take Care elektroniskt journalsystem och skickas vidare till RIS, det elektroniska remissystemet för radiologi.
 • Remiss ska innehålla frågeställning, relevanta fakta avseende patientens anamnes och kliniska status så att radiologer/röntgensjuksköterskor ska kunna bedöma att undersökningen är berättigad, kunna välja rätt undersökningsmetod samt prioritera när undersökningen ska utföras. Om undersökningen önskas inför ett återbesök ange datum för återbesöket. (Om ingen medicinsk frågeställning är angiven avvisas remissen).
 • Detta innebär bland annat att remittenten ska ha inhämtat tidigare diagnostisk information och efterhört om graviditet föreligger hos kvinnor i fertil ålder.
 • Remisser skickas elektroniskt via RIS. I händelse av tekniska problem i Take Care och/eller RIS bör remittenten förvissa sig om att remissen anlänt (manuella reservrutiner).

Checklista för remittent

 • Har undersökningen redan gjorts? När? (På annat sjukhus, av annan remittent/annan klinik?).
 • Behöver jag undersökningen? (Får den konsekvenser för vidare handläggning?).
 • Behöver jag undersökningen nu? Dvs är den akut eller kan planeras in.
 • Är detta den bästa undersökningsmetoden? (Diskutera med radiolog om du är osäker).
 • Har jag skrivit en medicinsk frågeställning? Har jag förklarat frågeställningen?
 • I Take Care finns för att underlätta remisskrivandet kompletterande frågor att fylla i avseende njurfunktionsnedsättning och andra riskfaktorer.
 • Här finns möjlighet att ange hur snart undersökningen behöver göras (intervall ”nu – 6 månader”)

Tidsprioritering

Remittenten väljer om undersökning ska utföras akut, elektivt eller inneliggande. Röntgen prioriterar enligt olika tidsintervall beroende på medicinsk prioritering.

Akuta undersökningar förutsätter att patienten är på sjukhuset.

 • Standardiserat Vårförlopp, SVF, har ett eget flöde med olika tidramar beroende på vilket förlopp som avses.
 • Återbesök Exakt datum/intervall ex 11 april eller ”vecka” (exempelvis i samband med återbesök på mottagning, eller av annat skäl från patient/remittent/röntgen) eller ”denna vecka” (syftar till den veckan remissbedömningen utförts).
 • Vi tar emot remisser som ska utföras inom 6 månader.
 • Om remiss är skickad via RIS kan remisstatus (mottagen, prioriterad, bokad, makulerat) samt datum för inbokad undersökning ses i RIS.
 • Om förnyad prioritering önskas på grund av ny/ändrad medicinsk information emotses ny remiss.
 • Remissen svaras ut på samma sätt som remissen inkommit

Undersökningar på jourtid

Under jourtid gäller att röntgens begränsade resurser ska användas för akuta fall som inte kan vänta tills nästa dag. Det är angeläget att dessa fall kan handläggas utan onödigt dröjsmål.

Akutmärk därför inte remisser i onödan utan använd hellre remissbildens prioriteringsfunktion enligt ovan. Det finns goda möjligheter att få en akut eller subakut undersökning utförd nästkommande vardag.

Remiss för granskning, rond eller konferens

Remiss för granskning, rond eller konferens handläggs av Bild & Demo-personal under kontorstid och ska inte akutmärkas. Enda undantaget är – under jourtid – om patientens omedelbara behandling kräver akutbedömning  med preliminärsvar och/eller undersökningen måste visas på rond påföljande vardag.