MRSA

Klinisk mikrobiologi

Alternativt sökord: Meticillinresistenta Staphylococcus aureus
Indikationer / kompletterande analyser:

Screening av bärarskap, MRSA

Beställ: MRSA-DNA -Instick, -Näsa, -Perin, -Stomi, -Svalg, -Sår, -Trak, -U KAD, -Övr
 
För mer information om handlingsprogram se Vårdhygien Vårdgivarguiden

Tilläggsinformation

MRSA är resistent mot betalaktam-antibiotika (penicilliner, cefalosporiner, monobaktamer och karbapenemer) utom ceftarolin. MRSA-isolat är dessutom ofta resistenta mot flera andra typer av antibiotika.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare och Labportalen
Pappersremiss: Klinisk mikrobiologi

Ange om provet tas på grund av smittspårning eller screening/provtagning.
Provtagning:

Önskas även bakterieodling, skicka separat beställning och prov. 

Läs mer om hur provet ska tas under Tilläggsinformation eller på provtagningsanvisning för respektive provmaterial.

MRSA-DNA

- Instickställe,  Provtagning instickställe
- Näsa
- Perineum
- Stomi
- Svalgsekret - tonsiller+bakre svalgvägg, Provtagning svalg
- Sårsekret, hud och eksem, Provtagning sår
 
- Trakealsekret, Provtagning trakealsekret
- Urin-KAD, Provtagning urin  
 
Övrigt
- Ange typ av prov, Se anvisning för respektive provmaterial
 

För utförande av provtagning se Tilläggsinformation

Tilläggsinformation

Provtagning

Instickställe

Fukta pinnen med steril koksaltlösning innan provtagning. Tryck och rotera pinnen vid insticksstället.
 

Näsa

Baktset. Fukta pinnen med koksaltlösning före provtagningen. Ta prov från området närmast innanför näsöppningen, näsvingens insida, genom att provtagningspinnen trycks mot slemhinnan och roteras. 
 

Perineum

Baktset. Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen i området mellan ändtarmsöppningen och yttre könsdelarna.
 

Svalgsekret - tonsiller+bakre svalgvägg

Rulla provtagningspinnen över båda tonsillerna samt för in pinnen under kanten på eventuella beläggningar. Därefter skrapas även bakre svalgväggen med samma provpinne. Undvik att vidröra tungan och övriga slemhinnor med provtagningspinnen. Efter provtagning, sätt provpinnen i röret. Bryt av pinnen och skruva på korken.
 

Sårsekret, hud, exem

Före provtagningen tas krustor och nekrotiskt material bort. Smetiga sår tvättas med rent vatten eller koksaltlösning. Ta därefter provet i sårkanten vid övergången mellan frisk och infekterad vävnad eller djupt nere i varhärden.
Om tunnare pinne behövs för att ta prov djupt i såret, använd TRANSWAB orange.
 
Vid torr hud, fukta pinnen med koksaltlösning före provtagning. Rulla pinnen över infekterat område.
 

Trakealsekret

Kateterspetsen förs försiktigt ned utan sugkraft, via kopplingsstycket mellan trakealtub och eventuell respirator, tills det tar stopp. Sätt på sugkraft och dra katetern långsamt uppåt med roterande rörelser. För över uppsamlat trakealsekret till Sterilt provrör.

Bakterieodling vid litet utbyte: Katetern kan sköljas ur med 1 mL fysiologisk koksaltlösning. Ange på remissen om katetern sköljts med fysiologisk koksaltlösning.


Urin-KAD

Lokala föreskrifter kan förekomma för vissa patientkategorier.
Vid provtagning från KAD är det viktigt att urinprovtagningen sker på ett aseptiskt sätt för att inte förorena urinen.

1. I första hand, använd urinkateter med inbyggd provtagningsport på urinuppsamlingspåsen.
- Ta provet enligt tillverkarens bruksanvisning.
- För över urinen till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

2. I andra hand kan provet tas direkt från katetern med steril kanyl och spruta, beroende på katetermaterial. Se tillverkarens bruksanvisning.
- Stäng av slangen till urinuppsamlingspåsen en 1/2-1 timme före provtagningen.
- Desinfektera katetern med 70% etanol eller klorhexidinsprit nedanför förgreningsstället.
- Låt spriten lufttorka.
- Använd kanyl och spruta. Punktera nedanför förgreningsstället på katetern. OBS! undvik kuffkanalen.
- Dra ut urin i sprutan och för över till ett sterilt provrör, fyll halva röret.

3. I tredje hand, om ovanstående alternativ inte är möjliga. Ta urinprovet genom att ta bort urinuppsamlingspåsen från katetern.
- Stäng av kateterslangen nedanför förgreningsstället och strax ovanför kopplingen till urinuppsamlingspåsen 1/2 - 1 timme.
- Desinfektera kopplingen ordentligt, helst med 70% etanol eller klorhexidinsprit.
- Låt spriten lufttorka.
- Ta bort urinuppsamlingspåsen.
- Släpp klämman, låt urinen rinna ner direkt i ett sterilt provrör, fyll halva röret.
- Sätt på en ny oanvänd urinuppsamlingspåse, den gamla påsen får aldrig återanvändas.

Förvaring / transport:
Hållbarhet från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.


MRSA-DNA

- Förvara provet kylt.
- Om provet kommer till laboratoriet före klockan 12 vardagar påbörjas analys samma dag. Schemalagd provtagning bör därför förläggas till förmiddagar.
 
Skicka provet snarast till laboratoriet med beställarens ordinarie transportrutiner.
Felkällor: MRSA som saknar nuc-gen eller har muterade nuc-gen är mycket ovanliga. Dessa stammar detekteras inte med MRSA-screening.
Svarsrutiner:
S​varstider beräknas från provets ankomst till laboratoriet.
 
MRSA-DNA: Svar lämnas vanligen inom 1-4 vardagar. Negativa provsvar kan oftast lämnas snabbare än positiva.
Förstagångsfynd av MRSA telefonbesvaras.
Ackreditering:

För information om vilka analyser och provmaterial som omfattas, se länk Information om ackrediterade tjänster​​​​.​​​