Urea, P-

Klinisk kemi

Rapportnamn: P-Urea
Indikationer / kompletterande analyser:
Ureakoncentrationen bestäms av flera faktorer; det dagliga proteinintaget, graden av katabolism (t ex feber, stresstillstånd, hormoner) samt glomerulusfiltrationen och aktuell diures. 
 
Mätning av p-urea har ett värde för bedömning av vätskebalansen och för att följa förändringar i protein- och aminosyraomsättningen. 
 
Urea används för att monitorera förlopp hos patienter med klart nedsatt njurfunktion, som markör för att bedöma grad av uremi, dialysdos och dialyseffektivitet. Hos patienter med uttalad njursvikt korrelerar ureanivån väl med urotoxiska symtom, som uppstår vid ureavärden >30-40 mmol/L.
 
Urea analyseras och rapporteras i vissa sammanhang som Blood Urea Nitrogen (BUN). Koncentrationen av urea med enheten mmol/L kan räknas om till BUN med enheten mg/dL genom följande formel: BUN (mg/dL) = Urea (mmol/L) / 0,357.
Metod:
Enzymatisk reaktion, konduktivitet
Enzymatisk reaktion, fotometri
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Klinisk kemi allmän​
Provtagning:

Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp

Förvaring / transport:
Se Anvisning för provhantering, förvaring och transport samt information om postbefordran.
Referensintervall:
 
​Enhet: mmol/L ​.
Barn
​0-<1 år​≤6,5
​1-10 år​≤7,8
​11-17 år​≤7,1
​Kvinnor
​18-50 år​2,6-6,4
​≥51 år​3,1-7,9
​Män
​18-50 år​3,2-8,1
≥51 år​3,5-8,2

Observera att det saknas väl underbyggda referensintervall för barn < 6 månader och de ska därför tolkas med försiktighet.

Referenser:
1, För barn 0,5-17 år: Ridefeldt P, Aldrimer M et. al.; Population-based pediatric reference intervals for general clinical chemistry analytes on the Abbot Architect ci8200 instrument; Clin Chem Lab Med; 2012;50(5):845-851
 2, För vuxna ≥18 år: Referensintervall enligt NORIP.

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.
Ackreditering:

Ja