Spektrofotometri, Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • Absorbans
  • Hemoglobinderivat
Indikationer / kompletterande analyser:
Misstänkt subarachnoidalblödning.

Om Csv-Absorbans vid 415 nm är ≥ 0,025 görs en fullständig absorbanskurva med bestämning av nettoabsorbanserna för oxyhemoglobin och bilirubin. Bedömningen utförs enligt Revised national guidelines for analysis of cerebrospinal fluid for bilirubin in suspected subarachnoidal haemorrhage (Cruickshank et.al. Ann Clin Biochem 2008;45:238-244).

Tilläggsinformation

Vid en färsk blödning finns oxyhemoglobin i likvor, men oxyhemoglobin kan också förkomma pga stickblödning. När oxyhemoglobin omvandlas till bilirubin efter 9-15 timmar (sker endast in vivo) bildas successivt ökande mängder bilirubin. Nyckelfyndet vid blödning är därför bilirubin. För att fånga en bilirubinstegring ska LP göras tidigast 12 timmar efter symtomdebut. Oftast ses ökning av både bilirubin och oxyhemoglobin. Första veckan efter blödning avtar oxyhemoglobinmängden. Under andra veckan ses oftast endast bilirubin, som vanligen kan påvisas upp till två veckor efter blödning. Om LP måste göras om ska det ske senast inom 6 timmar, så att bilirubin inte hinner bildas från ev. stickblödning vid föregående punktion.
Remiss:
Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labpotalen
Pappersremiss: Klinisk kemi Allmän

Både spinalprov och blodprov beställs på samma beställningsnummer/remiss.
Provtagning:
Lumbalpunktion ska utföras minst 12 timmar efter symtomdebut för att undvika falskt negativt resultat. Samtidigt tas ett blodprov för mätning av P-Albumin och P-Bilirubin.

Cerebrospinalvätska:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret
2 rör à 1,5-2 mL spinalvätska märkta i tappordning (ej rör 1). Provet tas alltid som de sista rören i tappordningen – se nedan.

Blodprov:
Li-heparinrör med gel, ljusgrön propp (etikett erhålls automatiskt i TakeCare)
Tas samtidigt som likvorprovet.

Ljusskydda samtliga rör med aluminiumfolie!

Ange provtagningstid.
Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
OBS! Rören får ej skickas med rörpost.

Vid samtidig beställning av mer än en Csv-analys till Klinisk kemi kan en del analyser beställas på samma rör. Se vidare Cerebrospinalvätska, kemisk diagnostik för mer information om provmängder och möjliga kombinationer.

Provtagningsordningen är viktig när flera olika analyser skall beställas. För multidisciplinär beställning se Cerebrospinalvätska – rörtyper, rörens ordningsföljd, provmängder.
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.
  • Transporteras till Klinisk kemi inom 30 minuter.
  • OBS! Röret får ej transporteras med rörpost.
  • Ljusskydda samtliga rör med aluminiumfolie!
Referensintervall:

Csv-Absorbans 415 nm:
Enhet: abs enh
< 0,025

Svarsrutiner:
Analys utförs dagligen.

Akutsvar lämnas av laboratorieläkare dygnet runt.
Ackreditering:

​Nej