Medfödd anemi-DNA

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
 • Medfödd anemi
 • hemolytisk anemi
 • NGS
 • exomsekvensering
 • riktad panel
Rapportnamn: DNA-medfödd anemi
Indikationer / kompletterande analyser:

Utredning av oklara fall av medfödd anemi

Tilläggsinformation

Hereditär anemi är en heterogen sjukdomsgrupp som kan bero på mutationer i gener som kodar för hemoglobin, erytrocytenzymer eller erytrocytmembran/cytoskelettproteiner. Användningen av exomsekvensering av större genpanel vid diagnos av ärftliga anemier är allt vanligare. Fördelarna med att använda exomsekvensering framför singelgentestning, utöver kostnadseffektiviteten, är det kliniska och laboratoriemässiga egenskaper är ofta inte specifika för ett visst tillstånd, där en del av patienterna förekommer med överlappande fenotyper varför ett stort antal kandidatgener kan behöva analyseras innan man ställer en diagnos.

Anamnes avseende hereditet samt ålder vid symtomdebut bör inkluderas. Biokemisk utredning avseende blodstatus, erytrocytmorfologi, hemoglobinfraktioner, erytrocytenzymer samt membranproteiner (inklusive osmotisk gradient ektacytometri*) bör vara utförd innan analysen beställs .

Följande rekommendationerna bör beaktas:

 1. Molekylär diagnostik bör endast användas i de fall där förvärvade orsaker anses vara mycket osannolikt.
 2. Globin-genavvikelser bör övervägas i första hand innan omfattande diagnostik utförs.
 3. Genetisk analys bör användas för att bekräfta tillstånd när det finns diagnostisk osäkerhet.
 4. Det är särskilt viktigt att vara säker på den exakta diagnosen inför planerad splenektomi.

*För information om Osmostik gradient Ektacytometri var god se Provtagningsanvisning för Ektacytometriosmosc (länk)

Metod:

Exomsekvensering av riktad panel

Remiss:

Elektroniskt i TakeCare
Elektroniskt i Labportalen
Pappersremiss: Konsultremiss

Länk till webbsida där konsultremissen finns att skriva ut, längst ner på sidan.

Provtagning:

K2-EDTA-rör, lila propp, 5mL rör som drar 4mL

Centrifugeras ej

Förvaring / transport:

Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

 • Rumstemperatur, max 3 dygn
 • Kylt, max 3 dygn
 • Fryst, vid längre än 3 dygns förvaring
Referensintervall:

Se utlåtande

Felkällor:

Benmärgstransplantation

Svarsrutiner:

Se utlåtande

Ackreditering:

Nej