Koriongonadotropin (vävnadsmarkör), Csv-

Klinisk kemi

Alternativa sökord:
  • beta-hCG
  • hCG, beta- (vävnadsmarkör)
Rapportnamn: csv-beta-hCG
Indikationer / kompletterande analyser:
Intratekal koriongonadotropinproduktion pga metastasering av testis-, ovarial- och trofoblasttumörer samt andra suspekta hormonproducerande tumörer i cerebri.

Den rekommenderade bedömningsgränsen för stark misstanke om germiom är > 50 IE/L enligt SIOP CNS GCT 96 protokollet.

Vid stark misstanke om tumörmetastasering till CNS ses ofta serum/Csv-kvot < 40.
Metod:
Immunkemi, elektrokemiluminescens.
Metoden mäter både intakt hCG och fria beta-kedjor.
Remiss:
Pappersremiss: Konsultremiss
Provtagning:
Centrifugrör koniskt, PS (polystyren). Rörstorlek: 12 mL.
Se bild på röret​
Provvolym minst 1 mL.
 
OBS! Intag av biotin (biotinbehandling vid neurologiska sjukdomar eller tillförsel via kosttillskott) kan orsaka felaktiga provresultat. Därför bör prover inte tas tidigare än 24 timmar efter senaste biotindos för patienter med sådan behandling (biotindos >5 mg/dag).
Förvaring / transport:
Hållbarhet vid förvaring och transport från provtagning till ankomst på analyserande laboratorium.

  • kylt, max 2 dagar
  • Fryst, vid längre än 2 dagars förvaring​
Referensintervall:
Enhet: IE/L
< 0,7
Svarsrutiner:
Analys utförs vardagar dagtid.
Ackreditering:

​Nej